BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 12/2012 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 6 marca 2012 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji

§1
Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami ).

powołuję komisję
w składzie:
Jerzy Kowalewski - przewodniczący
Marian Woronkin - wiceprzewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Bożena Kadłubowska - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjno -kartograficznych, dotyczących modernizacji ewidencji gruntów poprzez założenie ewidencji budynków i lokali wraz z aktualizacją użytków w terenach zabudowanych oraz odbioru zleconych prac, etap:
- założenie ewidencji budynków i lokali, dla 41 obrębów gminy Piątnica, powiat łomżyński.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Lech Marek Szabłowski


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 12/2012 z dnia 6 marca 2012r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru zleconych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 12/2012
z dnia 6 marca 2012 r.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami kieruje wiceprzewodniczący.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonych w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów poprzez założenie ewidencji budynków i lokali etap:
- założenie ewidencji budynków i lokali dla 41 obrębów gminy Piątnica, powiat łomżyński,
- aktualizacja użytków w terenach zabudowanych,

2. Otwarcie ofert.
Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej,
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu:
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po terminie,
- nazwy oferentów których złożone oferty spełniają wymogi określone
w SIWZ w zakresie: terminu wpływu, podania ceny brutto i netto, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

3. Ocena złożonych ofert.
W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych i SIWZ.
Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i wyłoni
najkorzystniejszą ofertę.

4. Komisja przeprowadzi kontrolę przedłożonych do odbioru prac geodezyjnych oraz sporządzi protokół z wykonanych czynności kontrolnych.


Starosta Lech Marek Szabłowski


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 16 mar 2012 10:51
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1125 razy