BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 53/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 29 października 2010 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art.18 ust. 1-3 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 20/10 Starosty Łomżyńskiego z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza się następujące zmiany:
1) Skreśla się § 3,

2) §5 otrzymuje brzmienie: „Zadania PCZK realizuje wyznaczony przez Starostę Łomżyńskiego pracownik Starostwa Powiatowego w Łomży, któremu zostaną powierzone zadania do wykonywania z tego zakresu ”.
§ 2 .
Załącznik do zarządzenia - Regulamin Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Łomży otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3 .
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązywania od 2 listopada 2010 r.

Starosta
Krzysztof Kozicki

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 7 gru 2010 08:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1300 razy