BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 45/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 09 września 2010 roku
w sprawie powołania komisji do oceny zasadności, potrzeb i możliwości zakupu niezbędnych aplikacji programowych do posiadanego systemu informatycznego „TurboEWID” oraz sprzętu komputerowe i drukującego koniecznego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tutejszego Starostwa.

ZARZĄDZENIE Nr 45/10 Starosty Łomżyńskiego
z dnia 09 września 2010 r.


§1
Na podstawie 35.ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592 z późn. zm.) i art. 7d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240 poz.2027 z 2005 r.).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Jerzy Kowalewski - członek
Bogdan Długołęcki - członek
Marian Woronkin - członek
Zbigniew Gryglik - członek

do oceny i opracowania wniosków odnośnie potrzeb i zasadności zakupu aplikacji programowych do posiadanego systemu obsługi geodezyjnej „TurboEWID” oraz sprzętu komputerowego i drukującego.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 27/07 z dnia 20 sierpnia 2007r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 27/07 z dnia
20 sierpnia 2007r
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2006.164.1163), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja jest powołana do przygotowania i przeprowadzenia określonych zadań w pkt 2.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru sprzętu określonego w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę sprzętu komputerowego w postaci pięciu komputerowych stacji roboczych, jednej stacji komputerowej „Laptop” , pięciu zasilaczy UPS, sześciu monitorów komputerowych i jednej kopiarki cyfrowej A4//A3.
2. Otwarcie ofert.
2.1 Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia.
2.2 Przewodniczący Komisji Przetargowej przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej;
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
2.3 Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz odnotuje do protokołu czy złożone oferty spełniają wymogi określone
w SIWZ.


3. Ocena złożonych ofert.
3.1 W trakcie oceny złożonych ofert Komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych i SIWZ.
3.2 Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór
najkorzystniejszej oferty.
3.3 Po dostarczeniu sprzętu przez dostawce komisja sporządzi protokół odbioru.

Starosta
Krzysztof KozickiSzacowanie wartości przedmiotu zamówienia publicznego i wybór
trybu udzielenia zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w postaci
pięciu komputerowych stacji roboczych, jednej stacji komputerowej „Laptop” , pięciu zasilaczy UPS, sześciu monitorów komputerowych i jednej kopiarki cyfrowej A4/A3.

1. Szacuje się że wartość zamówienia wyniesie około 50 000 zł ( 11 398 EURO)
Szacunkową wartość dostawy wyliczono na podstawie funkcjonujących na rynku cen
na podobny sprzęt.
2. Analizując posiadane środki finansowe ( w wysokości 50 000 zł ) w budżecie
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w
2007r. na planowane zakupy inwestycyjne z uwzględnieniem cen z roku
budżetowego 2006 - łączna wartość dostaw należnych do grupy 302 00000-1
urządzenia komputerowe w roku budżetowym 2007 jest mniejsza niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznacza łączną kwotę 50 000 zł
z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
§ 6120.

4. Ponieważ wartość całego zamówienia jest mniejsza niż kwoty 211 000 EURO
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo
zamówień publicznych a przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu o
powszechnie dostępnych i ustalonych standardach jakościowych, zgodnie z art. 70
i 71 ustawy, Komisja wnioskuje o udzielenia zamówienia publicznego – w trybie
zapytania o cenę, skierowane minimum do pięciu dostawców.

Podpisy komisji:
1. .....................

2. .....................

3. .....................
Akceptuję ........................
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 24 wrz 2010 12:46
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1308 razy