BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 13 lipca 2010 roku
w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji


§1

Na podstawie art. 19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz.1655 z 2007 roku – tekst jednolity).

powołuję komisję
w składzie:
Stanisław Kozikowski - przewodniczący
Jerzy Kowalewski - wiceprzewodniczący
Urszula Brożyna - sekretarz
Bogdan Długołęcki - członek
Marian Woronkin - członek

do wyłonienia najkorzystniejszej oferty na przetworzenie analogowych dokumentów kartograficznych z terenu powiatu łomżyńskiego do postaci cyfrowej i ich integracja z bazą danych prowadzonych przez PODGiK w systemie TurboEwid.

§2

Nadaję regulamin pracy komisji stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta
Krzysztof Kozicki


Załącznik do Zarządzenia Starosty
Nr 32/2010 z dnia 13 lipca 2010r.

REGULAMIN PRACY

Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odbioru zleconych prac.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 32/2010 z dnia
13 lipca 2010 r.
Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
Komisję obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1163 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej również „ustawą”, przepisy aktów wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
Komisja pracuje przy obecności co najmniej połowy jej członków.
W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, pracami kieruje wiceprzewodniczący.
Komisja zakończy działalność w dniu końcowego odbioru prac określonych w zawartej umowie.
Do zadań komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac polegających na przetworzeniu analogowych dokumentów kartograficznych z terenu powiatu łomżyńskiego do postaci cyfrowej i ich integracja z bazą danych prowadzonych przez PODGiK w systemie TurboEwid.
2. Otwarcie ofert.
Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym:
- skład Komisji Przetargowej;
- nazwy oferentów, których oferty zostały uznane za nieważne z powodu złożenia ich po wyznaczonym terminie;
- oferty okazując, że złożone zostały w stanie nieuszkodzonym oraz nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
Po otwarciu każdej oferty Przewodniczący Komisji odczyta, a Sekretarz
odnotuje do protokołu czy złożone oferty spełniają wymogi określone w SIWZ .

3. Ocena złożonych ofert.
W trakcie oceny złożonych ofert komisja stwierdzi czy wszystkie oferty
odpowiadają warunkom i zasadom określonym w Ustawie o zamówieniach
publicznych SIWZ.
Komisja sporządzi protokół z otwarcia złożonych ofert i zaproponuje wybór
najkorzystniejszej oferty.

4. Komisja przeprowadzi kontrolę przedłożonych do odbioru prac geodezyjnych oraz sporządzi protokół z wykonanych czynności kontrolnych.


Starosta
Krzysztof Kozicki
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 16 sie 2010 12:21
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1299 razy