BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 20/10 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 16 kwietnia 2010 roku
w sprawie utworzenia, organizacji, siedziby i trybu pracy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na podstawie art.18 ust. 1-3 w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Tworzy się Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwane dalej PCZK, które realizuje zadania Starosty Łomżyńskiego z zakresu zarządzania kryzysowego, w szczególności pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji oraz realizuje obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia.
§ 2.
Siedzibą PCZK jest Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27.
§ 3.
Obsługę techniczno - organizacyjną PCZK zapewnia Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, z zastrzeżeniem §5.

§ 4.
Schemat obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego w powiecie łomżyńskim określa Zarządzenie Starosty Łomżyńskiego Nr 47/07 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie organizacji powiatowego systemu wykrywania i alarmowania.
§5.
Zadania PCZK realizują etatowi pracownicy Starostwa Powiatowego w Łomży, wyznaczeni przez Starostę Łomżyńskiego, za ich zgodą.
§ 6.
PCZK funkcjonuje całodobowo.
§ 7.
Zadania i kompetencje PCZK określa Regulamin PCZK w Łomży stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.

Starosta
Krzysztof Kozicki
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 26 maj 2010 14:47
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1545 razy