BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 3/2010 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 11 stycznia 2010 roku
w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych i rozliczeń z tego tytułu.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z §5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) i § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

W zarządzeniu Nr 5/08 Starosty Łomżyńskiego z dnia 11 lutego 2008 roku w sprawie zasad używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych i rozliczeń z tego tytułu § 5 otrzymuje brzmienie:
1. „Ustalam stawkę za 1 km przebiegu samochodu prywatnego używanego w celach służbowych w wysokości 60% aktualnej stawki wynikającej z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r., Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
2. W przypadku używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ustalam stawkę za 1 km przebiegu samochodu prywatnego używanego w celach służbowych według aktualnej stawki wynikającej z wyż. cyt. rozporządzenia.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta
Krzysztof Kozicki

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 10:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1316 razy