BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXI/158/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 grudnia 2009 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 zm. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 162, poz.1568 z 2004r. Nr 102, poz.1055 oraz z 2007r. Nr 173, poz.1218) w związku z art.229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz.1071 zm. z 2001r. Nr 49, poz.509, z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 169, poz.1387, z 2003r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz.1660, z 2004r. Nr 162, poz.1692, z 2005r. Nr 64, poz.565, Nr 78, poz.682, Nr 181, poz.1524) uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę złożoną przez Mieczysława Nitkiewicza zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 21 na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

§ 2
Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 3
Uchwała niniejsza stanowi wraz z jej uzasadnieniem odpowiedź na skargę.

§ 4
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się skarżącemu oraz do Wojewody Podlaskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan popiołek


Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 23 grudnia 2009 roku

UZASADNIENIE
W dniu 24 listopada 2009r. do Wojewody Podlaskiego wpłynęła skarga Mieczysława Nitkiewicza zam. Wizna, ul. Czarnieckiego 21 na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży dotycząca:
• naprawienia wyrządzonej krzywdy skarżącemu,
• przyznania natychmiastowej dotacji wyposażenia stanowiska pracy na wniosek skarżącego,
• przekroczenia i niedopełnienia obowiązku służbowego poprzez wygłaszanie fałszywych opinii.
Powyższa skarga zgodnie z właściwością została, przekazana przez Wojewodę Podlaskiego do Rady Powiatu Łomżyńskiego.
W postępowaniu dotyczącym przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej nie naruszono obowiązujących przepisów prawa ani wewnętrznych uregulowań Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. Sam fakt negatywnego rozpatrzenia wniosku nie może być uznany za podstawę do podważania działania urzędnika. Działając bowiem zgodnie z przyjętymi zasadami, powszechnie obowiązującymi przepisami, niejednokrotnie trzeba podjąć decyzję odmowną, co może rodzić u jej adresata poczucie krzywdy.
Pan Nitkiewicz złożył w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w dniu 26.05.2009r. wniosek o przyznanie bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej w przedmiocie - transport lądowy pasażerski, niesklasyfikowany, usługi dla ludności przewóz osób. Pracownik PUP w Łomży Pan Andrzej Skrodzki poinformował wnioskodawcę o „Kryteriach i zasadach przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2009r." oraz wskazał, iż wniosek dotyczy sfery działalności gospodarczej, na którą zgodnie z powyższymi kryteriami PUP w Łomży nie przyznaje środków. Pomimo uzyskania tej informacji Pan Nitkiewicz złożył wniosek obejmujący usługi transportowe jako przedmiot działalności. Ponieważ wniosek został złożony prawidłowo i dołączono do niego wszelkie wymagane załączniki złożony został Komisji rozpatrującej wnioski o refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego, celem podjęcia stosownej decyzji.
Komisja na posiedzeniu w dniu 14.10.2009r., rozpatrzyła wniosek Pana Nitkiewicza negatywnie. Podstawą podjęcia odmownej decyzji był pkt 5 Kryteriów wskazujący, iż nie przyznaje się środków na działalność w zakresie: usług transportowych, transportu drogowego towarów oraz transportu osób taksówkami.

O decyzji Komisji wnioskodawca został powiadomiony pismem z dnia 26.10.2009r. Ponadto w piśmie wskazano, iż Pan Nitkiewicz korzystał już ze środków na podjęcie działalności w przedmiocie prowadzenia sklepu i niestety działalność ta została szybko zakończona, co wiązało się z obowiązkiem zwrotu otrzymanych środków.
W dniu 04.11.2009r. do PUP w Łomży wpłynął wniosek Pana Nitkiewicza odnoszący się min. do decyzji Komisji oraz podtrzymujący wniosek z dnia 26.05.2009r. wskazując, iż działalność w zakresie transportu osób na terenie gminy Wizna jest niezbędna i zasadna. W odpowiedzi Dyrektor PUP w Łomży podtrzymał stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 26.10.2009r. oraz poinformował zainteresowanego, iż odmowa przyznania środków na podjecie działalności w zakresie usług transportowych, nie pozbawia możliwości ubiegania o przyznanie środków na inną formę działalności.
W skardze Pan Nitkiewicz zarzuca przekroczenie i niedopełnienie obowiązku służbowego oraz działanie na jego szkodę. Zarzuty te są bezpodstawne. Podejmując decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej komisja bierze pod uwagę przepisy prawa, obowiązujące uregulowania wewnętrzne (Kryteria i zasady przyznawania bezrobotnemu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w 2009r.) oraz analizuje złożony wniosek. Komisja nie może przyznać środków w sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów, jest niekompletny czy też dotyczy podjęcia działalności w sferze z dotacji wyłączonej. Dlatego też, w przypadku Pana Nitkiewicza, wniosek rozpatrzono odmownie.
Komisja nie mogła również pominąć faktu, iż Pan Nitkiewicz już był beneficjentem pomocy i nie wykorzystał jej należycie. Nie był to argument przeważający, ale z pewnością utwierdzający Komisję w poglądzie o słuszności podjętej decyzji.
Należy zauważyć, iż w skardze mylnie wskazano jakoby wniosek z dnia 26.05.2009r. dotyczył nie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej a przyznania dotacji na wyposażenie stanowiska pracy. Są to dwie zupełnie różne formy pomocy, podlegające zupełnie innym przepisom prawa i kryteriom. Skarżący podnosi nawet, iż został zapewniony przez pracownika PUP „że na urządzenia doposażenia stanowiska pracy otrzymam dotację", co w przypadku składania wniosku dotyczącego dofinansowania podejmowanej działalności gospodarczej nie mogło mieć miejsca.
Kolejny zarzut fałszowania dokumentacji jest również bezpodstawny. Skarżący podważa istnienie wewnętrznego rejestru pracownika PUP w Łomży oraz fakt niszczenia akt sprawy po upływie okresu ich ochrony, zarzucając fałszowanie dokumentacji przeciwko bezrobotnemu. Zarzuty te są bezzasadne. Dane dotyczące faktu korzystania już przez Pana Nitkiewicza z pomocy pochodzą z rejestru prowadzonego przez pracownika PUP w Łomży. Wszelkie inne informacje mające wpływ na podejmowaną decyzję pochodziły od Pana Nitkiewicza i zostały złożone wraz z wnioskiem.
Mając powyższe na uwadze skargę uznaję się za bezzasadną.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2010 14:52
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1465 razy