BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXI/157/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 23 grudnia 2009 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr.14 poz. 92 zm .nr 223 poz. 1463, nr 227, poz.1505 nr 237, poz. 1652, z 2009 nr 6 poz. 33, nr 97 poz. 802, nr 98 poz. 817) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz.984, nr 153, poz. 1271 nr 200, poz. 1688, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055, z 2007 r., nr 173, poz. 1218, z 2008 r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458 , z 2009r. nr 92. poz. 753) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2009 rok, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/154/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2009 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , wprowadza się następującą zmianę :
Podział środków PFRON na realizację zadań w 2009 r. w powiecie łomżyńskim określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek


Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 sty 2010 14:50
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1381 razy