BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XII/72/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 19 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 13, ust. 1 i art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe”, § 6291 – “Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł” o kwotę – 16.267 zł;

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 600 – “Transport i łączność”, rozdział 60014 – “Drogi publiczne powiatowe” o kwotę – 40.018 zł, w tym:
- § 6050 – “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” o – 23.751 zł,
- § 6051 – “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków “SAPARD” – 16.267 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Dochody ogółem - 16.286.361 zł,
- Wydatki ogółem - 16.727.090 zł.

§ 4. Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKIZałącznik Nr 1
do uchwały XII/72/04
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Uzasadnie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2004 r.

1. Na etapie kształtowania projektu budżetu i uchwały budżetowej na 2004 rok w oparciu o kosztorysy inwestorskie obejmujące:
a) obliczone nakłady na przebudowę drogi powiatowej nr 2(1947B) na odcinku Szczepankowo-Jarnuty na kwotę – 1.363.467,20zł;
b) obliczone nakłady na przebudowę drogi powiatowej nr 23348 (1917B) na odcinku Stary Cydzyn-Rządkowo na kwotę – 1.150.119,82;
c) obliczone nakłady na przebudowę drogi powiatowej nr 23394 (1953B) na odcinku Tarnowo-Kraska na kwotę – 397.943,07 zł - zaplanowano dochody w dziale 600, rozdział 60014 § 6291 oraz wydatki w dziale 600, rozdział 60014 § 6051 w kwotach po – 1.404.031 zł odpowiadających wielkości pomocy finansowej z programu „SAPARD” uzgodnionej wstępnie z Podlaskim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do wykorzystania na sfinansowanie tychże inwestycji.
2. Po przeprowadzeniu przetargów (w marcu 2004 r.) wyłoniono wykonawców przebudowy przedmiotowych dróg oferujących nieco niższe ceny od naliczonych w kosztorysach inwestorskich, i tak:
- na kwotę – 1.345.428,04 zł na przebudowę drogi wymienionej w pkt. 1 lit. a (tj. mniejszą o – 18.039,16 zł);
- na kwotę – 1.137.159,12 zł na prezebudowę drogi wymienionej w pkt. 1 lit. b (tj. mniejszą o – 12.960,70 zł);
- na kwotę – 388.924,43 zł na przebudowę drogi wymienionej w pkt. 1 lit. c (tj. mniejszą o – 9.018,64 zł).
Według promes z dnia 2 marca 2004 roku wystawionych przez Podlaski Oddział Regionalnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, udział środków „SAPARD” w pokryciu przebudowy drogi Szczepankowo-Jarnuty wyniesie - 624.722 zł; drogi Stary Cydzyn-Rządkowo – 568.580 zł, a drogi Tarnowo-Kraska – 194.462 zł (tj. łącznie – 1.387.764 zł, co oznacza, iż plan dochodów w dziale 600, rozdział 60014 § 6291 pomniejszyć trzeba o – 16.267 zł, a plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 6051 również o – 16.267 zł).
Jednocześnie uwzględniając umowną wysokość (na łączną sumę – 2.871.512 zł) wynagrodzeń wykonawców omawianych inwestycji pomniejszyć należy plan wydatków w dziale 600, rozdział 60014 § 6050 o kwotę – 23.751 zł. Wszystkie te zmniejszenia objęto postanowieniami § 1 i § 2 uchwały.
Zmiany budżetu zaprojektowane w tej uchwale mogą być dokonane wyłącznie przez organ stanowiący j.s.t. tj. przez Radę Powiatu Łomżyńskiego.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 21 kwi 2004 10:28
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1701 razy