BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/152/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 18 listopada 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie wykonania umowy w formie weksla „in blanco” wraz z deklaracją wekslową w ramach realizacji projektu „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty- Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kosaki”
Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 86 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr.82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505 z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr.62, poz.504 Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Powiatu Łomżyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża sie zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy na dofinansowanie projektu Nr WND-RPPD.02.01.02-20-064/08 pn „Przebudowa ciągu drogowego na odc. Kownaty-Olszyny-Wiktorzyn-Żelechy-Kosaki„ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej II. Rozwój infrastruktury transportowej, Działania 2.1. Rozwój transportu drogowego, Poddziałania 2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa” oraz upoważnia Zarząd Powiatu do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy w formie weksla „in blanco„ Powiatu Łomżyńskiego i podpisania deklaracji wekslowej do kwoty 7.807.070,35 zł
( słownie: siedem milionów osiemset siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych 35/100 ).

§ 2

Termin obowiązywania weksla „in blanco” na zabezpieczenie wykonania umowy przedmiotowego projektu ustala się na okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Instytucję Zarządzającą.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 lis 2009 13:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1270 razy