BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXIX/150/09RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 29 września 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego na rok 2009 .
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. ) oraz art. 184 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§1
W uchwale Nr XXIII/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu łomżyńskiego w załączniku nr 5 do uchwały wprowadza sie następujące zmiany:
1) skreśla się w dziale 710 „ działalność usługowa” , rozdział 71015 „ Nadzór budowlany” pod liczbą porządkową 5 paragraf 0570 w kolumnie 6 oraz w kolumnie 8 liczbę – 1000;
2) w wierszach „Razem rozdział 71015 – dochody” - liczbę 270.000 zastępuje się liczbą 269.000; „ Razem dział 710 – dochody” - liczbę 380.000 zastępuje się liczbą 379.000; - „ Razem działy od 010 do 852 – dochody” - liczbę 2.098.000 zastępuje się liczbą 2.097.000.

§ 2

Uzasadnienie zmian objętych zapisami §1 zawarto w załączniku .

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/150/09
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 29 września 2009 roku

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego

Na podstawie pisma Nr FB.II.BB.3010-21/08 Wojewody Podlaskiego z 23 października 2008 roku – do planu finansowego na 2009 rok zadań wykonywanych przez powiat łomżyński z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami, będącego załącznikiem Nr 5 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, pod liczbą porządkową 5 plan dochodów w dziale 710, rozdział 71015, paragraf 0570 - „ Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ” wpisano kwotę 1000 zł.
Obecnie tj. w piśmie FB.BŁ.3011-160/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 4 września 2009 roku skierowanym do Starosty Łomżyńskiego ponownie podano na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 ( Dz. U. Nr 128, poz. 1057) kwoty dotacji celowych z budżetu państwa oraz dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2009 rok, przy czym wskaźnik dochodów w rozdziale 710, rozdział 71015, § 0570 „ wyzerowano” . Przeto zapisami §1 zaprojektowanej uchwały uzyska się niezbędną przedmiotową korektę, dokonanie której nie przynależy do uprawnień Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 5 paź 2009 12:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1351 razy