BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVIII/146/09Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 09 września 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego mienia Skarbu Państwa
UNa podstawie art. 12 pkt. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1592, Dz. U. 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. 2003r. Nr 162 poz.1568, Dz. U. 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) oraz art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz. U. 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. 2006r. Nr 64 poz. 456, Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, Dz. U. 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 9 ust. 3 pkt. 2 ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86 poz. 789, Nr 170 poz. 1652, Nr 203 poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96 poz. 959, Nr 97 poz. 962, Nr 173 poz. 1808, z 2005 r. Nr 163 poz. 1362, Nr 157 poz. 1314, Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 12 poz. 63, Dz. U. 2007 r. Nr 16 poz. 94) uchwala się, co następuje:

§1

1. Wyrazić zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Łomżyńskiego, prawa użytkowania wieczystego do gruntów oraz prawa własności do budynków i budowli do nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna położonych w granicach administracyjnych Powiatu Łomżyńskiego, w ewidencji gruntów oznaczonych jako działki wymienione w poniższej tabeli:

L.p. Gmina Obręb ewidencyjny Nr działki Powierzchnia działki Nr księgi wieczystej
1. Łomża Bacze Suche 480 8,01 ha LM1L/00035515/7
2. Bacze Suche 559 1,37 ha LM1L/00035515/7
3. Konarzyce 901/1 21,0091 ha LM1L/00035515/7
4. Milewo 404 1,65 ha LM1L/00035515/7
5. Milewo 405 13,95 ha LM1L/00035515/7
6. Modzele-Skudosze 107 6,43 ha LM1L/00035515/7
7. Modzele-Wypychy 266 4,74 ha LM1L/00035515/7
8. Nowe Wyrzyki 175 3,9440 ha LM1L/00035515/7
9. Miasto Łomża Łomża 2 22893/19 16,9432 ha LM1L/00045060/5
10. Łomża 4 40385 1,1309 ha LM1L/00035515/7
11. Łomża 4 40390 3,6314 ha LM1L/00035515/7
12. Śniadowo
Jemielite Wypychy 129 7,12 ha LM1L/00035515/7
13. Kołaczki 65 5,78 ha LM1L/00035515/7
14. Koziki 137 4,47 ha LM1L/00035515/7
15. Mężenin 105 15,1542 ha LM1L/00035515/7
16. Ratowo Piotrowo 130/1 7,68 ha LM1L/00035515/7
17. Stare Jemielite 125 4,7024 ha LM1L/00055659/4
18. Stare Ratowo 157/1 0,2576 ha LM1L/00035515/7
19. Stare Ratowo 157/3 0,1585 ha LM1L/00035515/7
20. Stare Ratowo 157/5 11,6225 ha LM1L/00035515/7
21. Śniadowo 677/1 0,2171 ha LM1L/00035515/7
22. Śniadowo 677/3 0,0982 ha LM1L/00035515/7
23. Śniadowo 677/4 0,3335 ha LM1L/00035515/7
24. Śniadowo 677/6 0,3045 ha LM1L/00035515/7
25. Śniadowo 677/8 0,8869 ha LM1L/00035515/7
26. Śniadowo 677/9 7,7033 ha LM1L/00035515/7
27. Truszki 43 9,42 ha LM1L/00035515/7
28. Zalesie Poczynki 64 4,81 ha LM1L/00035515/7
29. Zalesie Wypychy 68 3,63 ha LM1L/00035515/7
30. 165,9573 ha

2. Nabycie nieruchomości następuje na cele komunikacyjne i usługowe oraz na inne cele dotychczas wykorzystywane.

§2

Uchwałę powierza się do wykonania Zarządowi Powiatu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 14 wrz 2009 13:03
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1381 razy