BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVII/140/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. poz. 1592 z późn.. zm.) oraz art. 34 ust 3 i art. 184 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póxn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2009 rok w dziale 710, rozdziale 71030 „ Fundusz Gospodarki zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym” ustanowionym w załączniku Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok, poprzez zwiększenie w nim planu przychodów o 50.000 zł i planu wydatków o 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Uzasadnienie zmian zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Załącznik Nr 2 do uchwały
Nr XXVII/140/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 22 czerwca 2009 roku


Uzasadnienie zmian do budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok
objętych załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały.


Na pisemny wniosek Nr GN.II.7454/39/2008 z 21 października 2008 roku skierowany przez Starostę Łomżyńskiego do Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego zostały przyznane środki w wysokości 50.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na tworzenie i modernizację numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków ( katastru nieruchomości) . Kwota dofinansowania zgodnie z wnioskiem Starosty Łomżyńskiego przeznaczona zostanie na współfinansowanie pierwszego etapu zaplanowanej modernizacji numerycznej bazy ewidencji gruntów i budynków polegającego na renowacji i przeliczeniu na układ „2000” położonych na terenie gminy Śniadowo osnowy poziomej szczegółowej, osnów pomiarowych oraz tzw. osnów ewidencyjnych stanowiących podstawę do modernizowania ewidencji gruntów, założenie ewidencji budynków i lokali.
Środki te zostaną przekazane na konto Powiatowego Funduszu po przedłożeniu do Urzędu Marszałkowskiego kopii dokumentów, świadczących o zgodnym z przeznaczeniem wydatkowaniem przyznanego dofinansowania ( faktura VAT i protokół odbioru zamówienia) w terminie do dnia 15 grudnia 2009 roku.
Na podstawie pisma Geodety Województwa Nr DMG.II.7430-3/09 z dnia 19 maja 2009 roku zawiadomiono Starostę Łomżyńskiego o przyznaniu w/w środków, zaprojektowano niezbędne zmiany w planie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – dział 710 „ Działalność usługowa”, rozdział 71030 „ Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym a mianowicie:
- po stronie przychodów wprowadzono nowy strumień dochodów tj. § 2960 „ Przelewy redystrybucyjne” i plan w wysokości 50.000 zł ;
- po stronie wydatków powiększono plan o kwotę 50.000 zł w § 4300 „ Zakup usług pozostałych”


Proponowane zmiany przynależą do kompetencji Rady Powiatu.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 lip 2009 14:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1342 razy
Ilość edycji: 1