BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXVI/138/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Starosty Łomżyńskiego.
Na podstawie art. 12 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz.1759 z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, z 2009 r. Nr 223,poz.1458) oraz § 52 ust. 4 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego (Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, zm. Dz Urz. .Woj. Podl. z 2000 r. Nr 13, poz. 116 i Nr 29, poz. 443; z 2001 r. Nr 40, poz. 702; z 2003 r. Nr 6, poz. 197 i z 2006 r. Nr 56, poz.624), na wniosek Przewodniczącego Rady uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się Staroście Łomżyńskiemu Panu Krzysztofowi Ryszardowi Kozickiemu wynagrodzenie za pracę w wysokości:

1) zasadnicze miesięczne w wysokości 5 200,00 zł ( słownie: pięć tysięcy dwieście złotych );
2) dodatek funkcyjny w wysokości 1 900,00 zł ( słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych );
3) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 % wynagrodzenia zasadniczego.
4) Dodatek specjalny w wysokości 1 420,00 zł. (słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia złotych) – 20 % łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
.
Przewodniczący Rady
Stefan POPIOŁEK
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 kwi 2009 15:16
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1296 razy