BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/137/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz „Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015”
Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt. 13, art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 1624, Nr 111 poz. 708, Nr 138 poz. 865, Nr 154 poz. 958, Nr 171 poz. 1056, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 19 poz. 100) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, Nr 88 poz. 587, Nr 138 poz. 865, Nr 199 poz. 1227, Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Program Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015” oraz stanowiący jego integralną część „Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami na lata 2008-2011 dla Powiatu Łomżyńskiego z perspektywą na lata 2012-2015”

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedstawiania co 2 lata raportu i sprawozdania z wykonania programu i planu określonych w § 1 uchwały

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 kwi 2009 15:14
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1311 razy