BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/69/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 marca 2004 r.
w sprawie w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. chor. Jana Szymańskiego w Marianowie.

Na podstawie art.2c ust.4 i 8 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzajace reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr 12, poz.96; z 2000r.nr 12, poz.136, nr 104, poz.1104 i nr 122, poz.1312 oraz z 2001r. nr 111, poz.1194, nr 144, poz.1615 i nr 147, poz. 1644) oraz art.5 ust.2 pkt.1, art.5c pkt 1 i art.62.ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. nr 67, poz.329, nr 106, poz.496; z 1997r. nr 28, poz.153, nr 141, poz.943; z 1998r. nr 117, poz.759, nr 162, poz.1126; z 2000r.nr 12, poz.136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz.550, nr 104, poz.1104, nr 120, poz.1268 i nr 122, poz.1320; z 2001r. nr 111, poz.1194 i nr 144, poz.1615; z 2002r.nr 41, poz.362, nr 113, poz.984, nr 141, poz.1185 i nr 200, poz.1683; z 2003r. nr 6, poz.65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Zamierza się, po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia, przekształcić z dniem 1 września 2004r. na podstawie aktu przekształcenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały funkcjonującą w Zespole Szkół im.chor.Jana Szymańskiego w Marianowie szkołę:Technikum Mechanizacji Rolnictwa – 3 letnie, na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Technikum Uzupełniające w Marianowie, o trzyletnim cyklu kształcenia, dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

§ 2. Uczniowie przekształconej szkoły ponadpodstawowej , tj.Technikum Mechanizacji Rolnictwa na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej kontynuują naukę do zakończenia cyklu kształcenia w Technikum Uzupełniającym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 4. Statut Technikum Uzupełniajacego w Marianowie zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w Zespole Szkół im.chor.Jana Szymańskiego w Marianowie.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKIZałącznik
do uchwały Nr XI / 69 / 04
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 marca 2004 r.


AKT PRZEKSZTAŁCENIA
Na podstawie art.2c ust.4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U. nr 12, poz.96; z 2000r.nr 12, poz.136, nr 104, poz.1104 i nr 122, poz.1312 oraz z 2001r. nr 111, poz.1194, nr 144, poz.1615 i nr 147, poz. 1644) oraz art.59 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. nr 67, poz.329, nr 106, poz.496; z 1997r. nr 28, poz.153, nr 141, poz.943; z 1998r. nr 117, poz.759, nr 162, poz.1126; z 2000r.nr 12, poz.136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz.550, nr 104, poz.1104, nr 120, poz.1268 i nr 122, poz.1320; z 2001r. nr 111, poz.1194 i nr 144, poz.1615; z 2002r.nr 41, poz.362, nr 113, poz.984, nr 141, poz.1185 i nr 200, poz.1683; z 2003r. nr 6, poz.65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304)
przekształca się:
z dniem 1 września 2004r. funkcjonującą w Zespole Szkół im.chor.Jana Szymańskiego w Marianowie, szkołę: Technikum Mechanizacji Rolnictwa – 3 letnie w Technikum Uzupełniające w Marianowie z siedzibą w Marianowie, gmina Piątnica. Technikum Uzupełniające obejmuje trzyletni cykl kształcenia dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego.

Łomża, dnia 25 marca 2004 r. Przewodniczący Rady Henryk KŁOSIŃSKI


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 mar 2004 09:42
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1707 razy