BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/134/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych Gminy i Miasta Nowogród.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz. 1458) oraz art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782,
z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz.100,Nr 42, poz.340) uchwala się, co następuje:

§ 1.


1.Wyrazić zgodę na przejęcie w formie darowizny na własność Powiatu Łomżyńskiego nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg gminnych tj.: odc. ul. Łomżyńskiej od 11 Listopada do dr woj.645 – dz. nr 1511/2 o pow.1,0154 ha i dz. nr 1035/1
o pow. 0,0846 ha i ul. Zieloną – dz. nr 1819 o pow. 0,4832ha.

2.Przekazanie nieruchomości wymienionych w ust. 1 następuje w związku z przejściem w/w dróg do kategorii powiatowych.

3.Wyrazić zgodę na przejęcie dz. nr 1821 tworzącej pas drogowy drogi powiatowej nr 1904B (ul. 11 Listopada) o pow. 0,2026 ha.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 kwi 2009 15:10
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1276 razy