BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXVI/135/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 22 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych Powiatu Łomżyńskiego.

Na podstawie art.12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111,Nr 223,poz. 1458) oraz art.13 ust.2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19,poz.100,Nr 42,poz.340) uchwala się, co następuje:

§ 1.


1.Wyrazić zgodę na przekazanie w formie darowizny na własność Gminy i Miasta Nowogród nieruchomości gruntowych stanowiących pasy drogowe byłych dróg powiatowych, tj.: ul. Rynek – dz. nr 1510/1 o pow. 0,5219 ha, ul. Majora Sikory – dz. nr 1528 o pow. 0,0767 i dz. nr 1529 o pow. 0,0809 ha, ul. 1 Maja – dz. nr 1527 o pow.0,1873 ha, ul. Kościuszki – dz. nr 1834 o pow. 0,1031 ha.
2.Przekazanie nieruchomości następuje w związku z przejściem w/w dróg do kategorii gminnych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Stefan Popiołek


Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 kwi 2009 15:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1378 razy