BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XI/67/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 25 marca 2004 r.
w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych w Marianowie

Na podstawie art.58 ust.1 w zwiazku z art. 5c pkt.1ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 1996r. nr 67, poz.329, nr 106, poz.496; z 1997r. nr 28, poz.153, nr 141, poz.943; z 1998r. nr 117, poz.759, nr 162, poz.1126; z 2000r.nr 12, poz.136, nr 19, poz. 239, nr 48, poz.550, nr 104, poz.1104, nr 120, poz.1268 i nr 122, poz.1320; z 2001r. nr 111, poz.1194 i nr 144, poz.1615; z 2002r.nr 41, poz.362, nr 113, poz.984, nr 141, poz.1185 i nr 200, poz.1683; z 2003r. nr 6, poz.65, nr 128, poz. 1176, nr 137, poz. 1304), oraz art.12 pkt.8 lit.i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz.1592, z 2002r. nr 23, poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, nr 200, poz.1688, nr 214, poz.1806) uchwala się co następuje:

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2004 roku Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Marianowie na podstawie aktu założycielskiego stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Marianowie wchodzi w skład Zespołu Szkół im.chor.Jana Szymańskiego w Marianowie.

§ 3. Statut Zasadniczej Szkoły Zzawodowej dla Dorosłych w Marianowie zostanie nadany odrębną uchwałą.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI
Załącznik
do uchwały Nr XI/67/04
Rady Powiatu Łomżyńskiego
z dnia 25 marca 2004rAKT ZAŁOŻYCIELSKI ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ DLA DOROSŁYCH
Na podstawie art.58 ust.1,6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991roku o systemie oświaty /Dz.U. z 1996r. nr 67, poz.329 z późn.zm./
zakłada się
z dniem 1 września 2004 r. szkołę o nazwie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Marianowie
z siedzibą w Marianowie
wchodzącą w skład
Zespołu Szkół im.chor. Jana Szymańskiego w Marianowie

Zasadnicza Szkoła Zawodowa jest szkołą na podbudowie programowej szkoły podstawowej lub gimnazjum, o okresie kształcenia nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu oraz umożliwia dalsze kształcenie w 2 – letnim uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub 3 – letnim technikum uzupełniającym.


Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 26 mar 2004 09:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1616 razy