BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/128/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 marca 2009 roku
w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
Na podstawie art.62 ust.5 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. nr256, poz. 2572 zm: nr 273, poz.2703, nr 281,poz.2781 z 2005r. nr17,poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr167, poz.1400 i nr 249, poz.2104 z 2006r. nr144, poz.1043, nr 208, poz.1532, nr 227, poz.1658 z 2007r. nr 17, poz.95, nr 42. poz. 273, nr 80, poz.542, nr102, poz.689, nr 115, poz.791, nr 120,poz. 818, nr158, poz.1103, nr176, poz.1238, nr 180, poz. 1280, nr 181, poz.1292, nr191,poz.1369, nr247, poz.1821 z 2008r. nr70, poz.416, nr145, poz.917) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2009 r., po wyrażeniu zgody przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem, w skład którego wchodzą następujące szkoły:
1) Technikum Handlowe w Jedwabnem,
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jedwabnem,
3) Liceum Ogólnokształcące w Jedwabnem z uwzględnieniem postanowień uchwały Nr XXV/127/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie przekazania Liceum Ogólnokształcącego w Jedwabnem do prowadzenia Gminie Jedwabne i zawarcia porozumienia w tej sprawie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 14:30
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1382 razy