BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/ 126/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 marca 2009 roku
w sprawie likwidacji szkół.
Na podstawie art.59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r.nr256, poz.2572 zm: nr 273, poz.2703, nr 281,poz.2781 z 2005r. nr17,poz.141, nr 94, poz.788, nr 122, poz.1020, nr 131, poz.1091, nr 167, poz.1400 i nr 249, poz.2104 z 2006r. nr144, poz.1043, nr 208, poz.1532, nr 227, poz.1658 z 2007r. nr 17, poz.95, nr 42. poz. 273, nr 80, poz.542, nr102, poz.689, nr 115, poz.791, nr 120,poz. 818, nr158, poz.1103, nr176, poz.1238, nr 180, poz. 1280, nr 181, poz.1292, nr191,poz.1369, nr247, poz.1821 z 2008r. nr70, poz.416, nr145, poz.917) uchwala się, co następuje:

§ 1. Likwiduje się z dniem 31 sierpnia 2009 r. następujące szkoły:
1) Technikum Handlowe w Jedwabnem wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
2) Zasadniczą Szkołę Zawodową w Jedwabnem wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem.
3) Szkołę Policealną dla Dorosłych w Marianowie kształcąca w zawodzie: Technik rachunkowości,
po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku dotyczącej likwidacji wyżej wymienionych szkół.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łomży oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.Ks.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Jedwabnem i Szkole Policealnej dla Dorosłych w Marianowie.


Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 14:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1288 razy