BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/125/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia Powiatu Łomżyńskiego do realizacji projektu pt. „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2, Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 112 ust. 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431, Nr 223, poz. 1458) Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętym decyzją Komisji Europejskiej oraz Planem Działania na rok 2009 dla Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Promocja integracji społecznej, przyjętym przez Zarząd Województwa Podlaskiego, uchwala się co następuje:

§ 1

Powiat Łomżyński przystępuje do realizacji projektów w ramach Poddziałanie 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

§ 2

W roku 2009 Powiat Łomżyński będzie realizował projekt „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

§ 3

W imieniu Powiatu działania projektowe będzie realizowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 14:24
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1311 razy