BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXV/123/09 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 18 marca 2009 roku
w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2009 rok.
Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm) oraz art. 35 ust 1 i art. 184 ust 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) – uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się o - 238.732 zł oraz zmniejsza się o - 74.272 zł plan dochodów budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt I.

§ 2. Zwiększa się o - 238.574 zł oraz zmniejsza się o - 74.272 zł plan wydatków budżetu powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 pkt II.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- dochody ogółem - 17.607.721 zł
- wydatki ogółem - 18.859.797 zł
- deficyt budżetu - 1.252.076 zł , który zostanie pokryty częścią środków z nadwyżki z lat ubiegłych, wyznaczonej na kwotę 2.067.997 zł w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXIII/111/08 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stefan Popiołek
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 26 mar 2009 13:17
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1412 razy