BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Łomży zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łomży http://powiatlomzynski.pl/bip/ .

Data publikacji strony internetowej: 28.02.2002 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.10.2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.

Udogodnienia:

  • wersja kontrastowa
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
  • wyróżnienia odnośników (zmiana koloru linków)

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia 31.08.2020 r..

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 16.10.2020 r..

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Łomży

  1. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,

centrala: tel. 86 2196900

tel. +48 516004061

e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl

Starosta Łomżyński zarządzeniem Nr 38/2020 z dnia 17 września 2020 r. wyznaczył:

1) Głównego Koordynatora do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej - Pana Adama Szponarskiego - adres poczty elektronicznej: adam.szponarski@powiatlomzynski.pl tel. +48 516004061

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 

 

Drogą wskazaną do kontaktu można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna:

Starostwo Powiatowe w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża

Do budynku prowadzą 2 wejścia:

Nr 1 – od ulicy Szosa Zambrowska, do którego prowadzą schody i podjazd zabezpieczony dla wózków; drzwi dwuskrzydłowe, rozsuwane, otwierane automatycznie, niezabezpieczone bramkami,

Nr 2 – od ulicy Kierzkowej, bez schodów, drzwi jednoskrzydłowe otwierane siłą rąk, niezabezpieczone bramkami.

Budynek Starostwa nie posiada nad wejściami głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma recepcji.

W budynku jest 2 windy, które umożliwiają przemieszczanie w pionie osób na wózkach między parterem, a piętrem pierwszym, drugim i trzecim. Winda nie wjeżdża na piętro czwarte. Windy nie posiadają oznaczeń z grafiką Braille’a i sygnalizacji dźwiękowej.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia:

  • parter wyjąwszy część korytarza na lewo od wejścia, na który prowadzą schody, gdzie usytuowane są pokoje od nr 109 do nr 116, w których umiejscowiona jest część Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  • piętro pierwsze,
  • piętro drugie,
  • piętro trzecie,

Piętro czwarte jest niedostępne dla osób na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Od strony wejścia Nr 2 (od ulicy Kierzkowej) zostało wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu skorzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika prosimy o wcześniejszy kontakt na adres e- mail: starostwo@powiatlomzynski.pl lub wiadomość tekstową na nr telefonu komórkowego: +48 516004061.

Możliwość skorzystania z pomocy tłumacza winna być złożona na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym przybyciem.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).

Data powstania: środa, 30 wrz 2020 09:23
Data opublikowania: środa, 30 wrz 2020 09:27
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1828 razy