BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2020 r., poz. 283 tekst jednolity/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19.06.2020 r. wydano decyzję nr 258/2020, znak: ROŚB.6740.1.164.2020 o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej – elektrowni słonecznej o mocy do 1MW (paneli fotowoltaicznych - 2384 szt. o łącznej mocy 786,72kW) w zabudowie produkcyjnej wraz z innymi niezbędnymi do jej funkcjonowania obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr 512 (lok. 3) obręb ewidencyjny 0022 Wizna, jednostka ewidencyjna 200708_2 Wizna.

Data powstania: wtorek, 23 cze 2020 14:50
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2020 15:03
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 137 razy