BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Łomża, ul. Poligonowa 30, Ogłasza nabór na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 

Ogłoszenie o naborze

na stanowisko

Inspektora nadzoru inwestorskiego  

w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

 

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży

Łomża, ul. Poligonowa 30

Ogłasza nabór na stanowisko  Inspektora nadzoru inwestorskiego

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

1)    Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi wykonywanymi na zlecenie ZDP.

2)    Kontrola oznakowania wszelkich robót prowadzonych w pasach drogowych.

3)    Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

4)    Kontrola pod względem ilościowym i jakościowym robót wykonywanych przez obwody drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg.

5)    Prowadzenie ewidencji przełomów, zabezpieczenie ich przejezdności a także zastosowanie odpowiedniego oznakowania.

6)    Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej na roboty drogowe (sporządzanie kosztorysów, przedmiarów).

7)    Współpraca z organami administracji samorządowych w zakresie utrzymania i budowy dróg.

8)    Prowadzenie inżynierii ruchu – opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na potrzeby ZDP w Łomży, udział w komisjach przeglądu stanu oznakowania dróg.

9)    Udział we wdrażaniu wniosków wynikających z przeglądów dróg i mostów.

10) Udział w pracach komisji przetargowej.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku                                                                                          

Miejsce pracy: Praca w budynku Zakładu na parterze. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. W budynku brak właściwego podjazdu, który umożliwia  wjazd wózkiem inwalidzkim. W budynku ciągi komunikacyjne o odpowiednich szerokościach, umożliwiające poruszanie się wózkiem  inwalidzkim. Toalety nie są dostosowane do wózków inwalidzkich.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z przemieszczaniem się w terenie i wewnątrz budynku, praca przy monitorze komputera, prowadzenie rozmów telefonicznych.

 

Wymagania niezbędne:

 

1)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2)    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3)    obywatelstwo polskie,

4)    wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (specjalność) drogownictwo  lub budownictwo (4 letni staż pracy), wykształcenie średnie drogowe lub budownictwo (6 letni staż pracy) oraz uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi,

5)    posiadanie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,

6)    umiejętność kosztorysowania i przedmiarowania,

7)    znajomość obsługi programów komputerowych użytecznych na stanowisku pracy.

 

Wymagania dodatkowe:

 

 

1)    prawo jazdy kat. B,

2)    dobra znajomość obsługi komputera w programie Word, Excel,

3)    znajomość  programów (w szczególności): AutoCad, Koszt_KD,

4)    znajomość  aktualnych przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

5)    znajomość zagadnień organizacji i zarządzania drogami i mostami publicznymi (obiektami inżynierskimi),

6)    znajomość regulacji prawnych: ustawa o drogach publicznych, ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, prawo budowlane,

7)    komunikatywność, dyspozycyjność, motywacja do pracy, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista w kontaktach z interesantami,

8)    staż pracy w administracji publicznej.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 

 1) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
         podpisane  odręcznie,

2)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia,

3)    kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

4)    kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

5)    podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,

6)    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7)    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm.”

9)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

              Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać w terminie do dnia  
        3 kwietnia 2018r.  do godz. 1500   (liczy się data wpływu do ZDP w Łomży) pokój nr 1
        pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża  

        w zaklejonych kopertach z dopiskiem -„Nabór na wolne stanowisko  Urzędnicze”.

 

       Aplikacje, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

       Otwarcie ofert nastąpi w ZDP w Łomży w dniu  5 kwietnia 2018r.

 

    Oferty odrzucone zostaną odesłane.

 

 

Dyrektor ZDP w Łomży 

Adam Frankowski

 

Łomża, 21.03.2018r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 21 mar 2018 13:29
Data opublikowania: środa, 21 mar 2018 13:33
Data edycji: czwartek, 22 mar 2018 11:41
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 130 razy
Ilość edycji: 5

Wiadomości

informacja o udzieleniu decyzji ROŚB.6222.1.2018 zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarkiej w Piątnicy

piątek, 16 mar 2018 13:00
Informacja o zmianie decyzji Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6220.2.2011 z dnia 7 grudnia 2011 r. zmienionej decyzją znak ROŚB.6222.4.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r., udzielającą pozwolenia zintegrowanego dla OSM w Piątnicy na prowadzenie instalacji do produkcji wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania 700 ton mleka/dobę, zlokalizowanej w Piątnicy, ul. Forteczna 3, w zakresie dostosowania warunków pozwolenia zintegrowanego do prognozowanej zdolności przetwarzania wyrobów mleczarskich do 1200 ton mleka/dobę.
Czytaj całość

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

wtorek, 13 mar 2018 12:24
Ogłoszenie nr 530537-N-2018 z dnia 2018-03-13 r. Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
Czytaj całość

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

środa, 7 mar 2018 14:49
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r. poz. 121) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/82/2000 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XIV/25/08 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata oraz uchwały Nr XXX/166/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 grudnia 2013 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
Czytaj całość