BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Apel w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich posiadaczy świń, którzy w okresie od 11 lipca 2016 r. do dnia 12 sierpnia 2016 r. dokonali zakupu na targowisku w gminie Sokoły (powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie), nieoznakowanych świń bez wymaganych świadectw zdrowia, aby pilnie skontaktowali się z powiatowymi lekarzami weterynarii, nadzorującymi ich gospodarstwa lub z najbliższą lecznicą dla zwierząt.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 17 sie 2016 10:37
Data opublikowania: środa, 17 sie 2016 10:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1483 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek z dnia 4 września 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu: 28 września 2017 r.) Drogowiec Sp. z o.o. będącego pełnomocnikiem Miasta Białegostoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok zostało wydane pozwolenie wodnoprawne na rozbiórkę, przebudowę i budowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w ramach realizacji zadania: budowy ul. Polnej w Białymstoku na odcinku od ul. Dolnej do ul. Zawady wraz z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rzeki Biała.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 lis 2017 13:07
Data opublikowania: piątek, 10 lis 2017 13:09
Data edycji: środa, 15 lis 2017 12:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 206 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 03.11.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:44
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2017 12:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 296 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.10.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 18 paź 2017 09:07
Data opublikowania: środa, 18 paź 2017 09:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 322 razy

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Wycofanie zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. nr geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:51
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 323 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 186, 175/9 i 175/10 obręb ewidencyjny 0033 Stara Łomża nad Rzeką, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Marcin Kumorowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 13 paź 2017 14:45
Data opublikowania: piątek, 13 paź 2017 14:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 324 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2017

Zgłoszenie budowy linii kablowej nN-0,4kV do zasilenia przejazdu kolejowego (m. Konarzyce, gm. Łomża na dz. ne geod. 901/1) na działkach numer 635 i 883 obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Pana Roberta Bagińskiego

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 paź 2017 08:12
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 08:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 322 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 26 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 352/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PREFBET” Spółka z.o.o., ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo w zabudowie przemysłowej na rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa „PREFBET” Sp. z.o.o. i realizację instalacji do produkcji i dystrybucji wyrobów silikatowych z zastosowaniem innowacyjnych technik oraz wykonanie wymaganych podłączeń infrastruktury polegającej na budowie: budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym; węzła betoniarskiego z budynkiem sterowni i dwoma silosami, fundamentów pod autoklawy wraz z kanałem przesuwnicy, kanału i płyty pod zbiornikiem kondensatu; instalacji wewnętrznych: wodno – kanalizacyjnej, ogrzewania, wentylacji, elektrycznej; budowa zewnętrznych instalacji: elektrycznej, instalacji zewnętrznych: elektrycznej wraz z oświetleniem terenu, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki bytowo – gospodarcze i elementami kanalizacji deszczowej; dróg wewnętrznych z placami utwardzonymi i boksami na piasek na działkach numer 218/12, 29/10 i 29/12 obręb ewidencyjny 0026 Stare Ratowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:02
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 353 razy

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 19.09.2017 r. dotyczący zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:18
Data opublikowania: poniedziałek, 2 paź 2017 10:23
Data edycji: piątek, 24 lis 2017 09:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 340 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej na działkach numer 948 i 150/2, obręb ewidencyjny 0015 Konarzyce, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Krzysztof Sierzputowski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 wrz 2017 13:59
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2017 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 347 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 t.j. ) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 18 września 2017 r. została wydana decyzja Nr 334/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Marka Sierzputowskiego na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku inwentarskiego do odsady docelowej 100 DJP, budowę podrusztowego zbiornika na gnojowicę o pojemności 1000m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3 oraz zbiornika na ścieki socjalno – bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce numer 517/1 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 19 wrz 2017 15:10
Data opublikowania: wtorek, 19 wrz 2017 15:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 393 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Miastkowo, ul. Spokojna i ul. Wąska, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo została wydana decyzja Nr 6/2017 z dnia 06 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105888B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Spokojnej gm. Miastkowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:13
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 451 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Wygoda, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 5/2017 z dnia 05 września 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 wrz 2017 13:04
Data opublikowania: piątek, 8 wrz 2017 13:08
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 449 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 04.09.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:19
Data opublikowania: poniedziałek, 4 wrz 2017 08:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 451 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.08.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 24 sie 2017 09:15
Data opublikowania: czwartek, 24 sie 2017 09:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 474 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 109,6 m na działkach numer 317, 296/21 obręb ewidencyjny 0045 Gomulnik, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor: Pan Ryszard Kulas

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sie 2017 15:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 502 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 11.08.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 11 sie 2017 11:38
Data opublikowania: piątek, 11 sie 2017 11:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 497 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.08.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 sie 2017 15:20
Data opublikowania: czwartek, 10 sie 2017 15:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 496 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 09.08.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 9 sie 2017 15:27
Data opublikowania: środa, 9 sie 2017 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 502 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Miastkowo z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę drogi gminnej nr 105 888 B w Miastkowie polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Wąskiej i ul. Świerkowej, gm. Miastkowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:51
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 12:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 496 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 10 § 1, art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 107 B Droga na Lipnik we wsi Wygoda, gm. Łomża, powiat łomżyński, droga gminna, klasa drogi D, odcinek o łącznej długości 808,66 m,

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:41
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 500 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym oraz hydrantem nadziemnym na działkach numer 299/2 i 1043/7 obręb ewidencyjny 0036 Stare Kupiski, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża. Inwestor Agnieszka i Piotr Bugnaccy

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 sie 2017 11:13
Data opublikowania: wtorek, 8 sie 2017 11:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 500 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 31 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia na legalizację urządzenia wodnego – wylotu (W-1), odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego, zlokalizowanego na działce nr 38 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 11:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 501 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1121 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stanisława Paniczko z dnia 26 lipca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu stanowisk transformatorów oraz zespołów uziemniających do opaskowego rowu chłonnego na działkach nr 38, 39, 263 i 534 obręb ewidencyjny Wizna, jednostka ewidencyjna Wizna, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 3 sie 2017 10:08
Data opublikowania: czwartek, 3 sie 2017 11:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 493 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV o długości 668m na działkach nr 19/6, 19/7, 19/8, 19/10, 20/2, 21/1, 22/1, 23/3, 23/5, 23/7, 23/18 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja Sp. z o.o. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:19
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 559 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 23/7, 23/10, 23/11, 23/12, 23/13, 23/14, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22, 23/23, 23/24, 23/5, 162 obręb ewidencyjny Konarzyce, jednostka ewidencyjna Łomża Inwestor: ELDOR BUD Sp. z o.o., ul. Poznańska 125, 18-400 Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:14
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 527 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej nN-0,4kV o długości 220m na działkach nr 106/1, 106/3, 106/4, 86, 72, 37/14, 37/12, obręb ewidencyjny Zosin, jednostka ewidencyjna Łomża. Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 lip 2017 15:04
Data opublikowania: piątek, 21 lip 2017 15:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 530 razy

Segregacja odpadów

Większość towarów, które kupujesz w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które można ponownie wykorzystać. Posegregowane odpady przestają być śmieciem, a stają się wartościowym surowcem.

Składowanie to najgorsza metoda zagospodarowania odpadów, w wyniku której bezpowrotnie tracone są cenne surowce wtórne. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe. Powstają z niego także namioty, plecaki czy buty.

Recykling jest ważnym elementem gospodarki krajów rozwiniętych, gdyż umożliwia wytwarzanie nowych produktów przy użyciu znacznie mniejszej ilości surowców i energii. Dzięki recyklingowi zmniejszone zostanie ponadto zużycie surowców oraz emisja szkodliwych substancji do środowiska.

Segregowanie odpadów przynosi też korzyści finansowe – segregując, zapłacisz mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziesz pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Słowem segregacja się opłaca.

Wspólny System Segregacji Odpadów

Ministerstwo Środowiska chce poprawić efektywność segregacji odpadów komunalnych, dlatego już od 1 lipca 2017 r., na terenie całego kraju, będzie obowiązywał Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO). Od tej pory odpady będą dzielone na cztery frakcje. Do pojemnika/worka niebieskiego trafi papier, do zielonego – szkło, do żółtego – metale i tworzywa sztuczne, a do brązowego – odpady ulegające biodegradacji.

Pamiętaj, że prawidłowa segregacja odpadów komunalnych zaczyna się w domu. Oddzielaj surowce od śmieci, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

Papier – pojemnik/worek niebieski

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

Szkło – pojemnik/worek zielony (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały i szkło kolorowe – zielony)

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek,
 • reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster,
 • szyb okiennych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

Metale i tworzywa sztuczne – pojemnik/worek żółty

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Odpady ulegające biodegradacji – pojemnik/worek brązowy

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucaj do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Aby ułatwić segregację odpadów według wspólnego systemu, Ministerstwo Środowiska przygotowało specjalne grafiki na kosze na śmieci. Możesz je pobrać ze strony naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).

Elektrośmieci i inne odpady problemowe zanieś do specjalnego punktu

Przy segregacji pamiętaj o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Możesz je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u, zorganizowanym przez gminę. Informację o PSZOK-ach gmina ma obowiązek udostępnić na swojej stronie internetowej.

Okresy przejściowe

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast oznakowanie dotychczas obowiązujących pojemników będzie musiało być wymienione w terminie 6 miesięcy od wejścia w życie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów.

Ministerstwo Środowiska wprowadziło również okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszenia już obowiązujących umów z firmami odbierającymi odpady. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji odpadów w poszczególnych gminach, będzie odbywało się w terminach uzależnionych od czasu zakończenia tych umów, lecz nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Segregacja a wymogi UE

Jednym z powodów wprowadzenia nowych regulacji jest konieczność zwiększenia przez Polskę poziomu odpadów poddawanych recyklingowi. W 2020 r., zgodnie z unijnymi regulacjami, Polska musi uzyskać 50-proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Tymczasem obecny poziom recyklingu odpadów komunalnych w Polsce, czyli głównie tych pochodzących z naszych domów, znacznie odbiega od średniej europejskiej i wynosi jedynie 26 proc. Nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganych przez UE poziomów recyklingu będzie skutkowało nałożeniem na Polskę wysokich kar pieniężnych.

Brak jednolitych zasad selektywnego zbierania odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska groziłby utratą unijnych funduszy na gospodarkę odpadami w wysokości ok. 1,3 mld euro. Tymczasem środki te są przeznaczane na inwestycje ułatwiające obywatelom gospodarowanie odpadami, np. na budowę większej liczby punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Szczegółowe informacje nt. Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2017 r., dostępne są na stronie naszesmieci.mos.gov.pl (link otwiera się w nowym oknie).  

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 14:29
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 14:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 552 razy

Nowe stawki za usunięcie drzew i krzewów

17 lipca 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłat za usunięcie drzew będą takie same dla całej Polski, a ich wysokość za 1cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm zależeć będzie od dwóch czynników: obwodu pnia oraz gatunku lub rodzaju usuwanego drzewa.

Sposób obliczania opłat został uproszczony poprzez zróżnicowanie stawek opłat tylko dla dwóch kategorii wielkości obwodu pnia drzewa: do 100 cm i od 101 cm. Dla drzew o obwodzie poniżej 100 cm przyjęto odpowiednio niższą stawkę opłaty, ponieważ są to drzewa o niedużych rozmiarach.

Stawki opłat zróżnicowano również ze względu na gatunki i rodzaje drzew. Opłaty za usunięcie gatunków drzew przyrastających wolniej na grubość będą odpowiednio wyższe od drzew szybko rosnących, ponieważ drzewa szybko rosnące wymagają krótszego okresu pielęgnacji niż wolno rosnące o tym samym obwodzie pnia, a tym samym mniejszych nakładów na ich utrzymanie.

Przykładowo opłatę za usunięcie klonu zwyczajnego o obwodzie 100 cm na wysokości 130 cm należy obliczyć w następujący sposób: 25zł/cm x 100 cm = 2500 zł.

W przypadku krzewów stawka opłaty za 1 m2 powierzchni krzewu (albo krzewów rosnących w skupisku) została zróżnicowana ze względu na ich powierzchnię oraz gatunek lub rodzaj. Dla gatunków obcych najbardziej inwazyjnych, czyli takich, które rozprzestrzeniają się w sposób niekontrolowany w przyrodzie i stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków, określono niższą stawkę opłaty i nie zróżnicowano jej ze względu na wielkość powierzchni usuwanych krzewów.

Przykładowo opłatę za usunięcie 50 m2 wierzby szarej należy obliczyć w następujący sposób: 40 zł/m2 x 50 m2 = 2000 zł.

Opłaty za usunięcie drzew i krzewów nie są ponoszone gdy nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia na ich usunięcie lub gdy usunięcie drzewa podlega zgłoszeniu na podstawie art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody, czyli w sytuacji gdy drzewa usuwane są na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą z nieruchomości będącej własnością osób fizycznych.

Stawki opłat wskazane w rozporządzeniu będą również służyły do wyliczenia kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów

Dodatkowe informacje na temat nowych przepisów dotyczących ochrony zadrzewień

Data powstania: czwartek, 20 lip 2017 09:45
Data opublikowania: czwartek, 20 lip 2017 09:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 562 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Niksa z dnia 30 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 648 Miastkowo – Morgowniki – Korzeniste – Stawiski - Przytuły na działkę nr 6 w km 4+193 w miejscowości Chmielewo, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 14 lip 2017 10:42
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2017 10:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 556 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 06.07.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 6 lip 2017 15:17
Data opublikowania: czwartek, 6 lip 2017 15:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 583 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 30.06.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 30 cze 2017 13:57
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 14:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 591 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 20 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 197/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Pana Damian Zaręby na budowę w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym o łącznej obsadzie inwentarza powyżej 60DJP: zespołu budynków inwentarskich – obór o obsadzie 362,5 DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 3987,5m³, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz zbiornika na wodę użytkową (zabezpieczającego budynki w przypadku awarii sieci wodociągowej) na działce numer 262 obręb ewidencyjny 0009 Jastrząbka Młoda, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 20 cze 2017 10:44
Data opublikowania: piątek, 23 cze 2017 10:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 642 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2017

Zgłoszenie budowy dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na działkach numer: 821, 790/2, 789/6, 789/7, 789/8, 789/9, 789/10, 789/11, 789/12, 789/13, 789/14, 789/15, 789/16 obręb ewidencyjny 0030 Szczepankowo, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo. Inwestor: Gmina Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11, 18-411 Śniadowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:38
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2017 12:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 648 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 08 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 187/2017 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia dla Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Sp. J. na budowę w zabudowie produkcyjnej głównej hali produkcyjnej do wytwarzania nowych typów wyrobów betonowych opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, w zakresie budowy: głównej hali produkcyjnej, dwóch zespołów silosów na cement, stacji kruszywa z zadaszeniem oraz urządzeń infrastruktury wraz ze stawem wsiąkająco – odparowującego wód deszczowych na działkach numer 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9, 25 obręb ewidencyjny 0014 Kaimy, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 cze 2017 15:17
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 15:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 646 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Andrzeja Skrodzkiego z dnia 18 maja 2017 r. (data wpływu do urzędu: 8 czerwca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektu budowlanego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zlokalizowanego na działce o nr ew. 496, obręb Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 15:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 662 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105831B na działkach o nr 759 i 746 obręb Mątwica, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:42
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 646 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Nowogród z dnia 30 maja 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wylotów drenażu otwartego oraz szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (drenażowych) do ziemi z odcinka drogi gminnej nr 105834B na działkach o nr 45 i 53 obręb Dzierzgi, gm. Nowogród, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Data opublikowania: piątek, 9 cze 2017 08:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 649 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2017

Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej o długości 150mb. na działce numer 73, obręb ewidencyjny 0008 Elżbiecin, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica Inwestor - Dąbrowska Małgorzata

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 8 cze 2017 15:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 15:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 676 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że dnia 06 czerwca 2017 r. została wydana decyzja Nr 179/2017 udzielająca pozwolenia na budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie zwierząt 169,90 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 169,90 DJP) z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 1890m3 i podziemnym zbiornikiem zewnętrznym o pojemności 200m3 oraz zamkniętego zbiornika na ścieki o pojemności 10m3 na działkach numer 36/1 i 37/1 obręb ewidencyjny 0003 Choszczewo, jednostka ewidencyjna 200705_2 Piątnica.

Informuję, że z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316
w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy informacyjnej w urzędzie oraz na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Łomży.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 6 cze 2017 10:01
Data opublikowania: czwartek, 8 cze 2017 10:08
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 655 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.05.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 24 maj 2017 11:34
Data opublikowania: środa, 24 maj 2017 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 688 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 27 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 105 749 B ulica Parkowa we wsi Stara Łomża przy Szosie” na działkach o numerach 126 i 185 obręb Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża, pow. łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 11 maj 2017 09:36
Data opublikowania: czwartek, 11 maj 2017 09:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 755 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 maj 2017 11:30
Data opublikowania: środa, 10 maj 2017 11:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 738 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: Pani Kinga Anna Kempisty - Pupik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.04.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 14:57
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2017 15:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 767 razy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadamia się o wydaniu postanowienia Nr 997/P/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/37-JSM/17 utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Starosty Łomżyńskiego z dnia 13.12.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którym na wniosek Inwestora sprostowano oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 09:15
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 09:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 771 razy

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zawiadamia się o wydaniu decyzji Nr 404/D/NN/17 z dnia 21.04.2017 r. znak: NN-404/O/38-JSM/17 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Łomżyńskiego z dnia 22.11.2016 r. znak: ROŚB.6341.39.2016, którą udzielono Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem miejscowości Stare Kupiski" - odcinek od km 53+891,65 do km 56+272.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 maj 2017 09:08
Data opublikowania: czwartek, 4 maj 2017 09:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 771 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2017

Zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach numer 299, 183/2, 185/3 i 185/5 obręb ewidencyjny 0030 Siemień Nadrzeczny, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowana przez pełnomocnika Panią Marzenę Pyrcak

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 28 kwi 2017 15:25
Data opublikowania: piątek, 28 kwi 2017 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 771 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2017

Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrzno - kablowej nN-0,4kV na działkach numer 150, 178, 147 obręb ewidencyjny 0015 Kamianki, jednostka ewidencyjna 200701_5 Jedwabne Inwestor: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 kwi 2017 10:17
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2017 10:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 793 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.04.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 18 kwi 2017 09:10
Data opublikowania: wtorek, 18 kwi 2017 09:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 829 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego

Starosta Łomżyński, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 2003) informuję, że na wniosek Pana Roberta Rytla prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: UBOJNIA ZWIERZĄT ROBERT RYTEL z dnia 20 marca 2017 r. wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej ponad 50 ton tusz na dobę.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 14 kwi 2017 11:49
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 11:51
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 860 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Gminy Łomża z dnia 6 kwietnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: wylotu rowu krytego do istniejącego rowu otwartego na działce nr 330 obręb Stare Kupiski w ramach realizacji zadania: „Budowa odwodnienia części drogi wojewódzkiej nr 645 za pomocą rowu krytego z wylotem betonowym do rowu otwartego na działce nr 319, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym część działek o nr geod. 177/2, 328, 331, 319 oraz działki o nr geod. 329, 330 we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, powiat łomżyński”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 12:00
Data opublikowania: czwartek, 13 kwi 2017 12:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 820 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2016 r., poz. 352 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 23 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej (terenów ochrony bezpośredniej studzien) dla ujęcia wód podziemnych „PODGÓRZE” zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński, woj. podlaskie.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:42
Data opublikowania: poniedziałek, 10 kwi 2017 14:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 814 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2017

Budowa sieci wodociągowej PE DN 110 wraz z hydrantem DN 80 oraz przyłącza wodociągowego PE DN 90 na działkach numer 175, 26/19 i 26/22 obręb ewidencyjny 0021 Sulki, jednostka ewidencyjna 200703_2 Miastkowo na zgłoszenie Łomżyńskiej Spółdzielni Producentów Trzody "AGROTUCZ", Chojny Naruszczki 9, 18-413 Miastkowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 mar 2017 13:56
Data opublikowania: środa, 29 mar 2017 14:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 858 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Kamila Chajęckiego z dnia 17 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 20 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi powiatowej nr 1948B Jarnuty – Łochtynowo - Konarzyce na działkę nr 20/3 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 869 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Łomży z dnia 10 marca 2017 r. (data wpływu do urzędu: 13 marca 2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych dla ujęcia „PODGÓRZE” ze studni zlokalizowanych na działkach nr: 209/1, 210/8, 202/1 i 203/1 obręb Stara Łomża Przy Szosie, 372/1, 432/1, 433/1 i 384/2 obręb Giełczyn, 17/1 i 307/1 obręb Podgórze oraz 40/1 obręb Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 08:14
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 08:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 870 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce numer 70/4, obręb ewidencyjny 0042 Zosin, jednostka ewidencyjna 200702_2 Łomża na wniosek Pani Kingi Anny Kempisty - Pupik

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 17 mar 2017 09:19
Data opublikowania: piątek, 17 mar 2017 09:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 940 razy

Nie wypalaj traw!

Szanowni mieszkańcy powiatu łomżyńskiego! Nie wypalajmy traw na użytkach zielonych, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, trzcinowiskach, gdyż zgodnie z informacją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku: "Wypalanie traw szkodzi - od lat alarmują ekolodzy, naukowcy, strażacy, a mimo to wiosną i jesienią każdego roku słyszymy o licznych pożarach łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Osoby wypalające trawy nie zdają sobie sprawy, że ich działanie może doprowadzić do gwałtownego pożaru, który przenosi się na lasy, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Wiosenne wypalanie traw często związane jest z chęcią usunięcia niezebranego, ostatniego odrostu trawy. W świadomości zachował się bowiem mit, że wypalanie traw i pozostałości roślinnych poprawi żyzność gleby, zniszczy chwasty oraz zwiększy kolejny plon siana. Nic bardziej mylnego. Wypalenie wierzchniej, najżyźniejszej próchniczej warstwy gleby, pociąga za sobą obniżenie jej wartości użytkowej nawet na kilka lat. Zahamowane zostają naturalne procesy rozkładu pozostałości roślinnych, dzięki którym tworzy się urodzajna warstwa gleby. Wysoka temperatura niszczy roślinność, powoduje degradację gleby i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt. Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń powoduje śmierć organizmów, żyjących w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu których większość z nas nawet nie wie, a których obecność wpływa na właściwą kondycję gleby. Giną małe zwierzęta, takie jak dżdżownice, które niezwykle efektywnie poprawiają strukturę i właściwości fizyczne gleb. Wymierają całe kolonie mrówek, które jako zwierzęta drapieżne regulują populacje szkodliwych owadów. Wypalanie uśmierca także biedronki, które są sprzymierzeńcem człowieka w walce z mszycami. Dym uniemożliwia trzmielom i pszczołom zapylanie kwiatów, co w konsekwencji obniża plonowanie roślin. Pożary traw oznaczają także śmierć wielu pożytecznych zwierząt kręgowych, takich jak płazy i gady oraz małych ssaków (krety, ryjówki, jeże, młode zające, nornice i inne drobne gryzonie). Zniszczeniu ulegają też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią szczególnie poważne zagrożenie dla przedstawicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub w zaroślach. Ofiarami stają się także większe zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, a nawet zwierzęta domowe. Wypalanie traw, poza tym że to niechlubna praktyka, jest również niedozwolone. W ustawie z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wprowadzono zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. Za łamanie tego zakazu grożą sankcje karne w postaci grzywny albo aresztu. Zakaz wypalania traw jest również jednym z wymogów dobrej kultury rolnej. Ich przestrzeganie jest konieczne między innymi w ramach systemu dopłat bezpośrednich i stanowi jedną z tzw. zasad wzajemnej zgodności – katalogu wymogów i ograniczeń, jakim podlegają rolnicy korzystający z tych dopłat."
Data powstania: środa, 8 mar 2017 13:27
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 14:36
Data edycji: środa, 8 mar 2017 14:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 965 razy
Ilość edycji: 1

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca obowiązków związanych z rozliczaniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych. Szczególne zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 20016 r., poz. 672 ze zm.).

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 mar 2017 11:44
Data opublikowania: środa, 8 mar 2017 11:55
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 951 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Zalewskiej z dnia 17 lutego 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod zjazdem indywidualnym z drogi wojewódzkiej nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na działkę nr 520/1 w miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 13:36
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 13:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 975 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Boczna i Konarska, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 3/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady (km rob. 0+002,90-0+675,24) i drogi gminnej ulica Boczna (km rob. 0+003,00-0+087,59) we wsi Zawady, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 23 lut 2017 12:10
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2017 12:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 964 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Zawady, ul. Polna i ul. Krótka, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 2/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.11.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża droga gminna, klasa drogi D, na odcinku: Trasa 1: ul. Polna km rob 0+000 – 0+106,03, Trasa 2: ul. Krótka i ul. Polna km rob. 0+000 – 0+191,34, Trasa 3: ul. Polna km rob. 0+000 – 0+098,35.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 14 lut 2017 15:04
Data opublikowania: wtorek, 14 lut 2017 15:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 994 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski Spółka Jawna, 18-420 Jedwabne, Kaimy 20 z dnia 27 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanału oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, zbiornika retencyjno - rozsączającego w postaci suchego stawu wsiąkająco – odparowującego oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi (stawu wsiąkająco – odparowującego) na działkach o nr 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/9 i 25 w miejscowości Kaimy, gm. Jedwabne, powiat łomżyński dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Główna Hala Produkcyjna do wytwarzania nowych, opatentowanych wyrobów betonowych, opatentowanymi metodami, z efektywnym wykorzystaniem zasobów, surowców i energii, Zakładu Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczkowski w Kaimach”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 10 lut 2017 13:14
Data opublikowania: piątek, 10 lut 2017 13:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1012 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża została wydana decyzja Nr 1/2017 z dnia 06 lutego 2017 r. znak: ROŚB.6740.2.13.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegająca na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 0+950,00, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 8 lut 2017 14:37
Data opublikowania: środa, 8 lut 2017 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1004 razy

Obwieszczenie

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 353, ze zm.) Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że dnia 24 stycznia 2017 r. wydał decyzję nr 14/2017, znak ROŚB.6740.1.461.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego - obory o obsadzie 80 DJP (łączna całkowita obsada w gospodarstwie 150 DJP) w systemie chowu bezściołowym wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 880m3 oraz zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze 25 obręb ewidencyjny 0024 Stare Jemielite, jednostka ewidencyjna 200707_2 Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 26 sty 2017 15:13
Data opublikowania: czwartek, 26 sty 2017 15:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1006 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.30.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:17
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1038 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.29.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1015 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.28.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 24.01.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 24 sty 2017 15:14
Data opublikowania: wtorek, 24 sty 2017 15:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1029 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.27.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 26/2 położonej w miejscowości Janowo, gm. Łomża Inwestor: Piotr Paweł Grzymała - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 23.01.2017r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 sty 2017 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 23 sty 2017 09:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1023 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pani Bożeny Wojtczak prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą INTERTOR.NET Bożena Wojtczak z dnia 09 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeką Narew na działkach o nr ew. 178 i 234 – obręb Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica oraz na działce o nr ew. 50356 – obręb miasto Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 17 sty 2017 10:16
Data opublikowania: wtorek, 17 sty 2017 10:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1037 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Pana Łukasza Sokalskiego z dnia 23 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego oraz retencjonowanie wód podziemnych i powierzchniowych na działkach o nr ew. 156/2 i 157/2 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna, powiat Łomżyński.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:19
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1118 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Ziółkowskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące: a) piętrzenie wody w oparciu o istniejące na rzece Struga Lepacka budowle piętrzące zlokalizowane: - jaz w km 1+508 – obręb Mątwica, gm. Nowogród, - zastawka w km 6+890 – obręb Stare Kupiski, gm. Łomża, - zastawka w km 14+987 – Sierzputy Młode, gm. Łomża, - przepust z piętrzeniem w km 15+989 – obręb Sierzputy Stare, gm. Łomża, b) retencjonowanie wody w korycie rzeki Struga Lepacka powyżej wymienionych budowli piętrzących.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 3 sty 2017 15:08
Data opublikowania: wtorek, 3 sty 2017 15:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1104 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.29.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Orlikowo i m. Kosaki - Turki Działki na dz. nr Orlikowo – 262/3, 185/7, 185/6, 195/1, 195/2, 292, 188; Kosaki -Turki -148, 171, 172, 173, 174, Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1131 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.30.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jedwabne, Kaimy, Korytki, Janczewo na dz. nr ew.: Jedwabne – 1117, 1122, 1123, 1130, 1134, 461; Kaimy – 3/3, 11/2, 11/13, 74/2, 80, 3/7, 84, 13, 15/4, 15/2, 16, 17/2, 18/5, 18/4, 19/4, 19/1, 39/2, 39/1, 92, 42/2, 166, 149; Korytki – 317, 329, 275, 292, 339; Janczewo - 20/3, 19/16, 18/5, 17/18, 16/22, 14/4, 13/6, 12/5, 83/4, 9/8, 9/9, 7/3, 6/2, 81/9, 3/13, 3/14, 12/1, 82, 30/1, 52/1, 52/6, 29/2 Gm. Jedwabne Inwestor- Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jeddwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1112 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.28.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kotowo Plac – Kotówek – Kotowo Stare na dz. nr ew. Kotowo Plac - 64, 63, 58/1; Kotówek - 28/1, 28/2, 68, 70, 77, 83, 121, 122, 123, 124, 143, 144, 154, 181, 183, 180/2, 180/1, 179, 105, 2, 104, 130; Stare Kotowo - 39/1, 23, Gm. Jedwabne Inwestor - Gmina Jedwabne, ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 2 sty 2017 14:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1112 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.25.2016

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr ew. 22, 32/1, 27/4 i 158 położonych w miejscowości Kałęczyn, gm. Piątnica Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 19.12.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 28 gru 2016 10:19
Data opublikowania: środa, 28 gru 2016 10:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1094 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.27.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 26/2 położonej w miejscowości Janowo, gm. Łomża Inwestor: Piotr Paweł Grzymała

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 23 gru 2016 10:00
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2016 10:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1131 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 152 006 B ul. Krótka i Nr 152 005 B ul. Polna we wsi Zawady, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:10
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:11
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1129 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 6 grudnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 699 B ulica Konarska we wsi Zawady i drogi gminnej ulica Boczna we wsi Zawady, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:08
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:09
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1112 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży Pana Janusza Świderskiego z dnia 8 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00, gm. Piątnica

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 13:05
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 13:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1112 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża z dnia 15 grudnia 2016 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi gminnej nr 105 689 B Grzymały Szczepankowskie - Mikołajki w km 0+000,00 do 950,00, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 gru 2016 12:47
Data opublikowania: czwartek, 22 gru 2016 12:58
Data edycji: czwartek, 22 gru 2016 13:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1113 razy
Ilość edycji: 2

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.26.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 127 położonej w miejscowości Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża Inwestor: Piotr Pogroszewki - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 23.12.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 gru 2016 12:35
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2016 09:46
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1115 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Zakładu Realizacji Inwestycji DROMOBUD Wojciech Borzuchowski 03-454 Warszawa, ul. Namysłowska 2A/74 (adres do korespondencji: ul. Paderewskiego 6/18, 18-300 Zambrów) z dnia 19 października 2016 r. do organu wpłynął (18 listopada 2016 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych: 1. wylotów kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód do rzeki Łomżyczka w miejscowości Łomża, ul. Nowogrodzka, 2. przepustu na rzeczce Struga Lewacka, mostu i kładki na rzecze Łomżyczka, w ramach „Przebudowy z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 ul. Nowogrodzkiej w Łomży wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 0+000,00 do km 1+633,00”.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 gru 2016 10:33
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2016 10:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1224 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.24.2016

Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 28.11.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lis 2016 15:15
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1220 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.39.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:29
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1195 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wydał decyzję znak: ROŚB.6341.38.2016 z dnia 22 listopada 2016 r. o pozwoleniu wodnoprawnym na rozbiórkę, wykonanie i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:15
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1189 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.26.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 127 położonej w miejscowości Stara Łomża nad Rzeką, gm. Łomża Inwestor: Piotr Pogroszewki

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 25 lis 2016 13:10
Data opublikowania: piątek, 25 lis 2016 13:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1197 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.23.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 99/1, 100/22, 101, 102/1, 103/1 położonych w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża Inwestor - Pan Krzysztof Kulisz - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 22.11.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:51
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 11:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1229 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.25.2016

Budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV na działkach o nr ew. 22, 32/1, 27/4 i 158 położonych w miejscowości Kałęczyn, gm. Piątnica Inwestor: PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Pana Jana Tokarskiego

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 lis 2016 11:44
Data opublikowania: wtorek, 22 lis 2016 11:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1225 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.22.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze geodezyjnym 60/8 położonej w miejscowości Modzele - Skudosze, gm. Łomża na wniosek Pana Sebastiana Wiśniewskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 14.11.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1222 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.21.2016

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 14.11.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:10
Data opublikowania: poniedziałek, 14 lis 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1215 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że dnia 7 listopada 2016 r. wydał decyzję nr 432/2016, znak ROŚB.6740.1.430.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynku inwentarskiego – obory w zabudowie zagrodowej o część przeznaczoną do obsady 211 DJP (docelowa łączna obsada w budynku 361DJP) w systemie chowu bezściółkowego z wewnętrznym zbiornikiem na gnojówkę (kanały podrusztowe) o pojemności 2300m3 na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 109 położonym w miejscowości Srebrowo, gm. Wizna.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 lis 2016 14:26
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2016 14:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1265 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.24.2016

Budowa linii napowietrznej nN-0,4kV z przebudowywanej stacji transformatorowej SN/nN-15/04kV na działkach o nr ew. 16, 28/3, 86, 87, 95/2, 95/3, 96/1, 96/2, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 174, 176 położonych w miejscowości Sulki, gm. Miastkowo na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:26
Data opublikowania: poniedziałek, 24 paź 2016 15:28
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1264 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.23.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 99/1, 100/22, 101, 102/1, 103/1 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek Pana Krzysztofa Kulisz

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 paź 2016 09:29
Data opublikowania: piątek, 21 paź 2016 09:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1296 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.20.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 19.10.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 19 paź 2016 08:34
Data opublikowania: środa, 19 paź 2016 08:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1282 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.22.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o numerze geodezyjnym 60/8 położonej w miejscowości Modzele - Skudosze, gm. Łomża na wniosek Pana Sebastiana Wiśniewskiego

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 13:04
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 13:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1285 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.21.2016

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Marianowo z siecią wodociągową w miejscowości Budy Czarnockie na działkach o numerach geodezyjnych 231, 236 Marianowo, 2/6, 2/8, 3/18, 3/19, 11, 12/1, 12/2 Budy Czarnockie, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 13:02
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 13:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1289 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 45+709 do km 53+981,65.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 08:23
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 08:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1321 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 22 września 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z „budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski” w km od 53+981,65 do km 56+272.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 13 paź 2016 08:21
Data opublikowania: czwartek, 13 paź 2016 08:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1272 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3 - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 26.09.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 wrz 2016 08:08
Data opublikowania: wtorek, 27 wrz 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1333 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2016

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV we wsi Konarzyce, gm. Łomża, etap 3 na działkach o numerach geodezyjnych 19/6, 162, 3/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 7/7 położonych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 22.09.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2016 11:35
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2016 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1361 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2016

Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 21.09.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 21 wrz 2016 08:10
Data opublikowania: środa, 21 wrz 2016 08:12
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1347 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński informuje, iż na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 9 września 2016 r. została wydana decyzja znak: ROŚB.6341.36.2015 z dnia 15 września 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród - Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 13:56
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 14:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1392 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.20.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia YAKXS 4x240mm2 dł. 569m (630m), złącza kablowo – pomiarowego ZK+(ZG+TL) , wymiana słupa nn na działkach o nr ew. 94/2 w miejscowości Zosin oraz na działkach o nr ew. 143 i 150 w miejscowości Stara Łomża przy Szosie, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A - pełnomocnik Pani Krystyna Bilmin

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 19 wrz 2016 11:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1355 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Ptaki, gm. Nowogród

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 10/2016 z dnia 12.09.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.9.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 14 wrz 2016 15:19
Data opublikowania: środa, 14 wrz 2016 15:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1350 razy

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 9 wrz 2016 11:34
Data opublikowania: piątek, 9 wrz 2016 11:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1408 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2016

Budowa elektroenergetycznego przyłącza do zasilenia hali produkcyjno - usługowej - część napowietrzno - kablowa SN-15kV, kablowa nn 0,4kV, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4kV na działce o numerze geodezyjnym 93 położonej w miejscowości Grzymały Szczepankowskie, gm. Łomża na wniosek Pana Łukasza Zawolika

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 30 sie 2016 10:26
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2016 10:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1430 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.19.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.756m), przebudowa elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 7m) oraz rozbiórka elektroenergetycznej napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4kV (dł. 653m) przy ul. Zielonej, Piaskowej i Łomżyńskiej w Jednaczewie na działkach położonych w miejscowości Jednaczewo, gm. Łomża, o nr ew. Budowa: 1593/1, 1297/1, 1174, 1169/9, 1591/1, 1135/1, 1169/8, 1302; Przebudowa: 1593/1, 1593/2; Rozbiórka: 1593/1, 1593/2, 1185/1, 1185/2, 1297/1, 1174, 1303, 1161/1, 1160/1, 1301, 1322/8, 1589, 1055, 1247/2, 1247/1, 1135/1, 1135/2, 1132/3

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 14:07
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 14:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1408 razy

Monitoring siedlisk przyrodniczych

W celu umożliwienia osobom upoważnionym wykonania stosownych obserwacji i pomiarów na stałych powierzchniach obserwacyjnych.

Na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016-2018, będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: " Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Insystut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Data powstania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:17
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sie 2016 11:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1440 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.18.2016

Budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV we wsi Konarzyce, gm. Łomża, etap 3 na działkach o numerach geodezyjnych 19/6, 162, 3/1, 4/6, 4/8, 4/10, 4/12, 5/3, 6/5, 7/7 położonych w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża na wniosek PGE Dystrybucja S.A.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 sie 2016 13:23
Data opublikowania: piątek, 26 sie 2016 13:50
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1423 razy

INFORMACJA o wyłożeniu do publicznego wglądu PROJEKTÓW Uproszczonych Palanów Urządzenia Lasów z terenu gminy Nowogród

od dnia 30 sierpnia 2016 r. projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów sporządzone dla wsi Jankowo Młodzianowo, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Szablak, Chmielewo, Jankowo Skarbowo oraz miasta Nowogród będą wyłożone do konsultacji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie w terminie do 31 października 2016 r.

W tym terminie wszyscy zainteresowani właściciele gruntów z terenów w/w wsi mogą zglaszać uwagi.

Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 13:24
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 13:42
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1456 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, gm. Łomża

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Łomża, decyzję Nr 9/2016 z dnia 17.08.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.7.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, klasa drogi D,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:17
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1484 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Leopoldowo, gm. Miastkowo

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Miastkowo wydał decyzję Nr 8/2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.8.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 sie 2016 11:15
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2016 11:17
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1431 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 16.08.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 16 sie 2016 13:52
Data opublikowania: wtorek, 16 sie 2016 13:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1471 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 49/14 położonej w miejscowości Stare Kupiski, ul. Słoneczna, gm. Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 08.08.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2016 09:33
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2016 09:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1482 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.6.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Miastkowo, decyzję Nr 7/2016 z dnia 03.08.2016r., znak: ROŚB.6740.2.6.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1953B (działka nr ew. 91) z drogą gminną (działka nr ew. 95) w km 0+000 – 0+025,50, Klasa drogi – gminna dojazdowa D,

Strony postepowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t,j,) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:09
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:14
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1498 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.9.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie dróg gminnych we wsi Ptaki, gm. Nowogród: - droga gminna Nr 105844B w km 0+000 – 0+184,77; - droga gminna Nr 129029B w km 0+000 – 0+736,27; - droga gminna Nr 129030B w km 0+000 – 0+239,45; - droga gminna Nr 129031B w km 0+000 – 0+324,93.

W terminie 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w prasie  strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Starostwie Powiatowym w Łomży w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska  i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27 w Łomży, pok. 328 od poniedziałku do piątku,  w godz. od 7.30 - 15.30.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie i doręczenie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowogród i Starostwa Powiatowego w Łomży, tj. od dnia 04.08.2016 r. do dnia 17.08.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 3 sie 2016 15:04
Data opublikowania: środa, 3 sie 2016 15:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1463 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.314.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 28 lipca 2016r. wydał decyzję nr 311/2016, znak ROŚB.6740.1.314.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 70DJP wraz z podziemnymi kanałami na gnojowicę o pojemności 770m3 oraz budowę zbiornika na nieczystości bytowe o pojemności 9,5m3 w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 483 i części działek o numerach geodezyjnych 481 i 482 położonych w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 13:31
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 13:33
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1526 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego znak:ROŚB.6740.2.8.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Miastkowo z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105865B we wsi Leopoldowo, odcinek o długości 1184,11 m, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1521 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o zebraniu materialu dowodowego w sprawie znak: ROŚB.6740.2.7.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że został zebrany pełny materiał dowodowy do prowadzonego postępowania administracyjnego z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 16 czerwca 2016 r., zmienionego pismem z dnia 1 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.68..2016.KL oraz uzupełnionego pismem z dnia 20 lipca 2016 r. znak: WI.7013.57.70.2016.KL w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105 755B ulica Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski, gm. Łomża, droga gminna, klasa drogi D.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 lip 2016 10:29
Data opublikowania: czwartek, 28 lip 2016 10:31
Data edycji: czwartek, 28 lip 2016 10:34
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1488 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.12.2016

Budowa linii kablowej nN 0,4kV na działkach o nr ew. 218/1, 300, 217/3 i 217/4 położonych w miejscowości Pęza, gm. Piątnica na wniosek PGE Dystrybucja S.A. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 18.07.2016r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 18 lip 2016 15:36
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 15:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1555 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami na dz. nr 308/1, 309/1, 309/2, 487/1, 487/2, 310, 311, 475, 313, 314, 404/1, 404/2, 315/2, 333, 256/1, 315/1, 532, 315/3, 249 w miejscowości Piątnica Włościańska, gm. Piątnica na wniosek Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 lip 2016 13:57
Data opublikowania: piątek, 15 lip 2016 14:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1547 razy

Monitoring lasów

Informacja dla właścicieli służb oraz właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o prowadzeniu prac obserwacyjno-pomiarowych w ramach monitoringu lasów oraz opracowany przez Głównego Inspektora ochrony Środowiska "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020".

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 29 cze 2016 11:58
Data opublikowania: środa, 13 lip 2016 12:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1563 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2016

Budowa sieci wodociągowej na działce o nr ew. 49/14 położonej w miejscowości Stare Kupiski, ul. Słoneczna, gm. Łomża

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 11 lip 2016 07:54
Data opublikowania: poniedziałek, 11 lip 2016 08:00
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1567 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.247.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dnia 4 lipca 2016r. wydał decyzję nr 265/2016, znak ROŚB.6740.1.247.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory dla obsady inwentarza 60 DJP w systemie chowu bezściołowego z kanałami podrusztowymi na gnojowicę o pojemności 445,00m3 (w części przeznaczonej dla młodzieży na głęboką ściółkę) o docelowej obsadzie w gospodarstwie – 90 DJP oraz budowę zbiornika na ścieki o pojemności 8,40m3 na działkach o numerach geodezyjnych 49 i 50 położonych w miejscowości Nowe Bożejewo, gm. Wizna.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 lip 2016 14:25
Data opublikowania: środa, 6 lip 2016 14:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1541 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1576 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2016

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.07.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lip 2016 12:21
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1530 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.233.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2016 r. poz. 353, tekst jednolity / Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 24 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 252/2016, znak ROŚB.6740.1.233.2016 o pozwoleniu na: budowę budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej w systemie głębokiej ściółki o obsadzie do 60 DJP (łączna docelowa obsada w gospodarstwie wyniesie – 72 DJP) w zabudowie zagrodowej na działce o numerze geodezyjnym 526 położonej w miejscowości Lutostań, gm. Łomża.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 24 cze 2016 15:30
Data opublikowania: piątek, 24 cze 2016 15:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1596 razy

Informacja o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko

Na podstawie art. 39, 40 i 41 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U z 2013 poz. 1235) informuje się o przystąpieniu do opracowywania Programu Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Powiatu Łomżyńskiego.

Rozpoczęcie prac nad opracowywaniem tych dokumentów podyktowane jest uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań makroekonomicznych, przepisów prawnych, zmieniających się potrzeb społeczności lokalnej i potrzeb rozwojowych oraz przepisów prawnych.
Jednocześnie informuje się, że w związku z opracowywaniem dokumentów, zostanie przeprowadzona ankietyzacja. Bardzo proszę o aktywny udział

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 23 cze 2016 11:37
Data opublikowania: czwartek, 23 cze 2016 11:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1583 razy

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za I półrocze 2016 r. - termin składania do 1 sierpnia 2016 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek opłat na 2016 r. z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (M.P. z 2015 r. poz. 817) Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z2015r. poz.196 i1272) ogłasza się,obowiązujące na rok 2016, stawki opłat

Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Piaski i żwiry [t]= 0,58 zł

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 22 cze 2016 11:28
Data opublikowania: środa, 22 cze 2016 11:36
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1591 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 288/5 i 428/3 położonych w miejscowości Podgórze, ul. Boczna, gm. Łomża na wniosek Pana Pawła Korolczuka. - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 21.06.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 08:24
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 08:30
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1567 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 21.06.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 21 cze 2016 08:20
Data opublikowania: wtorek, 21 cze 2016 08:24
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1541 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.222.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 16 czerwca 2016 r. wydał decyzję nr 239/2016, znak ROŚB.6740.1.222.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę obory wolnostanowiskowej o obsadzie 60 DJP z kanałami podrusztowymi o pojemności 590m3 (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie ok. 180 DJP), budowę zbiornika o pojemności 14,68m3 na ścieki z hali udojowej w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym część działki o numerze geodezyjnym 112 położonym we wsi Szablak, gm. Nowogród.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 cze 2016 13:54
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 13:56
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1589 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.172.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 18 maja 2016 r. wydał decyzję nr 204/2016, znak ROŚB.6740.1.172.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę budynków inwentarskich – obór na jeden budynek inwentarski – oborę o obsadzie 97 DJP (łączna obsada w gospodarstwie 97 DJP) w systemie chowu mieszanym (bezściołowym i ściołowym) wraz z budową wewnętrznego zbiornika na gnojowicę (kanały gnojowe) o pojemności 70m3 oraz budowę zbiornika na ścieki bytowe w zabudowie zagrodowej na działach o numerach geodezyjnym 122 i 123 położonych w miejscowości Chomentowo gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 316 w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 18 maj 2016 11:02
Data opublikowania: czwartek, 16 cze 2016 11:04
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1584 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 14.06.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 14 cze 2016 09:57
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2016 10:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1573 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, pełnomocnik – Anna Bagińska - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 10.06.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 13 cze 2016 08:43
Data opublikowania: poniedziałek, 13 cze 2016 08:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1559 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2016

Budowa elektroenergetycznej napowietrznej i kablowej linii niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 60m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 37m) na działce o nr ew. 58/1 położonej przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Stare Kupiski, gm. Łomża na wniosek Pani Beaty Smugarzewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą DREW - BET Beata Smugarzewska

Pliki do pobrania:

Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:50
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:57
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1608 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2016

Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 103m) oraz rozbiórka napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia nn 0,4kV (dł. 86m) na działkach o nr ew. 237/1 i 236 położonych w miejscowości Przytuły, gm. Przytuły na wniosek Pana Krzysztofa Tafiłowskiego

Pliki do pobrania:

Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:46
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:49
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1615 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2016

Budowa linii kablowej nN 0,4kV na działkach o nr ew. 218/1, 300, 302, 217/3 i 217/4 położonych w miejscowości Pęza, gm. Piątnica na wniosek PGE Dystrybucja S.A.

Pliki do pobrania:

Data powstania: sobota, 4 cze 2016 08:37
Data opublikowania: sobota, 4 cze 2016 08:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1562 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.5.2016

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 5/2016 z dnia 30 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.5.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105804B ulica Leśna we wsi Wygoda od km 0+579,00 do km 1+008,50 i drogi gminnej nr 105805B ulica Lipowa we wsi Wygoda od km 0+000,00 do km 0+345,45

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 cze 2016 10:35
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2016 10:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1620 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 t.j. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) Starosta Łomżyński zawiadamia, że na wniosek Wójta Gminy Łomża wydał decyzję Nr 6/2016 z dnia 31 maja 2016 r. znak: ROŚB.6740.2.4.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B (Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki) i drogi gminnej nr 105 695 B (droga wojewódzka 677 – Andrzejki – Czaplice)

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 2 cze 2016 10:33
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2016 10:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1627 razy

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego znak ROŚB.6341.19.2016

Starosta Łomżyńskie udzielił pozwolenia wodnoprawnego Gminie Łomża na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: przepustów pod koroną drogi oraz wylotów kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadania: „przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 105 755 B ul. Armii Krajowej we wsi Stare Kupiski” – na odcinku o długości 2 142,50 m, gmina Łomża, powiat łomżyński.

Pliki do pobrania:

 • decyzja Data dodania: 24 maj 2016 15:03
Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:21
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 15:25
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1656 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2016

Budowa sieci wodociągowej na działkach o nr ew. 288/5 i 428/3 położonych w miejscowości Podgórze, ul. Boczna, gm. Łomża na wniosek Pana Pawła Korolczuka.

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:34
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:37
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1668 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmująca napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: przebudowa linii napowietrznej nN oraz budowa przyłącza kablowego nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 682, 610, 570 i 580/1 położonych w miejscowości Siemień Nadrzeczny, gm. Łomża. Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:08
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2016 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1643 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie większe niż 1kV w zakresie: a/ przebudowa linii i przełącza napowietrznego nN0,4kV b/ budowa przyłącza kablowego nN wraz ze złączem kablowym na działkach o nr ew. 1203/2, 1111/10, 1111/11, 1204, 1100/2, 1110/4 położonych w miejscowość: Miastkowo, ul. Wąska, gm. Miastkowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Marek Czerwonko

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 16 maj 2016 17:01
Data opublikowania: poniedziałek, 16 maj 2016 17:03
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1653 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie większym niż 1kV polegająca na budowie linii kablowej nN0,4kV na działkach o nr ew. 651, 684, 683 i 688/3 położonych w miejscowość: Drozdowo, gm. Piątnica Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Anna Bagińska

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 maj 2016 13:34
Data opublikowania: środa, 11 maj 2016 13:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1680 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 10.05.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 11 maj 2016 10:47
Data opublikowania: środa, 11 maj 2016 10:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1629 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.6.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu - 05.05.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 5 maj 2016 15:27
Data opublikowania: poniedziałek, 9 maj 2016 15:31
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1655 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.138.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 15.04.2016r. wydano decyzję nr 157/2016, znak ROŚB.6740.1.138.2016 o pozwoleniu na: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory wolnostanowiskowej o obsadzie 39 DJP dla jałówek (docelowa obsada inwentarza w gospodarstwie wyniesie 150 DJP) oraz rozbudowę silosów przejazdowych na kiszonkę na działce o numerze geodezyjnym 960 położonej w miejscowości Nowogród, gm. Nowogród.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 kwi 2016 15:44
Data opublikowania: piątek, 29 kwi 2016 15:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1703 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.4.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Łomża z dnia 24 marca 2016 r., uzupełnionego dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej nr 105 698 B Boguszyce – Kisiołki – Andrzejki i drogi gminnej nr 105 695 B, drogi gminne, klasa drogi D

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 kwi 2016 08:44
Data opublikowania: środa, 27 kwi 2016 08:47
Data edycji: środa, 27 kwi 2016 08:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1649 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.5.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 26.04.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 26 kwi 2016 11:33
Data opublikowania: wtorek, 26 kwi 2016 11:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1654 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.2.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej nr drogi 104699B na działkach o nr ew. 1445/1, 1445/2 i 546/1 położonych w miejscowości Jedwabne, gm. Jedwabne na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 mar 2016 16:19
Data opublikowania: czwartek, 14 kwi 2016 16:22
Data edycji: czwartek, 14 kwi 2016 16:22
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1681 razy
Ilość edycji: 1

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.4.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 155, 197, 25, 171, 170/4, 170/6, 371/2, 372 w miejscowość: Uśnik Dwór, gm. Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 kwi 2016 14:14
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 14:18
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1715 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.3.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 405, 259/1, 413, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 72/1, 69/1, 66/1, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 63/1, 316, 73/2, 63/2, 391, 37 i 36 położonych w miejscowości Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 13 kwi 2016 14:00
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 14:12
Data edycji: środa, 13 kwi 2016 14:19
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1855 razy
Ilość edycji: 1

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.7.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód I, na działkach o nr ew. 405, 335/1, 336/1, 337/2, 404, 338/2, 339/2, 408, 284/1, 290/1, 292/1, 365/5, 290/2, 351, 286, 285/3 i 284/2 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 11 kwi 2016 13:57
Data opublikowania: środa, 13 kwi 2016 13:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1721 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.6.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Wszerzecz Kolonia gm. Śniadowo polegająca na: - budowie napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, - budowie oświetlenia drogowego na projektowanych wspólnych słupach napowietrznej linii niskiego napięcia nN0,4kV – obwód II, na działkach o nr ew. 260/1, 262/12, 262/14, 262/16, 262/18, 262/20, 262/22, 262/24, 264/1, 267/1, 268/1, 269/3, 269/5, 270/1, 271/1, 405, 331/2, 331/3 położonych w miejscowość: Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo Na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. Ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin Pełnomocnik – Jerzy Pacholec

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 4 kwi 2016 13:36
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 13:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1724 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ze zm. ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Wizna, decyzję Nr 4/2016 z dnia 06.04.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.3.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B), odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 kwi 2016 12:25
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2016 12:27
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1721 razy

INFORMACJA: Sporządzenie nowych uproszczonych planów urządzenia lasu

W roku 2016, z uwagi na utratę ważności niektórych uproszczonych planów urządzenia lasu, Starostwo Powiatowe w Łomży przystąpi do sporządzenia nowych planów dla wsi: Jankowo Młodzianowo, Mątwica, Morgowniki, Ptaki, Szablak, Chmielewo, Jankowo Skarbowo oraz miasta Nowogród.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Starostwo Powiatowe      w Łomży wystąpiło do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych planów.

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 cyt. ustawy informuje się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  w Białymstoku wyrazili zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych dokumentów

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 kwi 2016 12:39
Data opublikowania: wtorek, 5 kwi 2016 12:41
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1744 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV na działkach o nr ew. 79, 2/4, 37/1, 2/2, 3/3, 90, 80, 3/2,29, 30, 32/1, 32/2, 33/4, 33/5, 48/23, 84, 82/1, 82/2, 18/1, 19/1 w miejscowość: Sierzputy Zagajne oraz na działkach o nr ew. 63, 55/2, 56, 28, 29, 30/1, 30/2, 31/2, 34 w miejscowość: Kołaczki, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Jan Iwaniuk - pełnomocnik

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 29 mar 2016 15:31
Data opublikowania: wtorek, 29 mar 2016 15:35
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1721 razy

Zaproszenie na spotkanie w terenie

Biebrzański Park Narodowy, Zakład Doświadczalny w Biebrzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uprzejmie zapraszają wszystkich, którzy gospodarują w dolinie Biebrzy i jej najbliższej okolicy, na spotkanie w terenie.

zaproszenie w załączniku

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 22 mar 2016 08:16
Data opublikowania: wtorek, 22 mar 2016 08:23
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1754 razy

OPŁATY ŚRODOWISKOWE

Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska opłata za korzystanie ze środowiska jest ponoszona, między innymi, za:

1. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
- z kotłowni
- procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie,  spawanie, procesy drukarskie, obróbka drewna, galwanizacja, wyrób masy bitumicznej, wędzenie itp.
- ze spalania paliw przez środki transportu,
- z przeładunku benzyn silnikowych,
- z chowu lub hodowli zwierząt
2. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, tj.:
- pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych
- składowanie odpadów.
- ścieków komunalnych, bytowych lub przemysłowych,
- wód chłodniczych,
- wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych  o trwałej nawierzchni ujętych w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospołecznej,
- wód zasolonych,
- wód wykorzystanych na potrzeby chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych
3. Pobór wód podziemnych, powierzchniowych wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych.
4. Składowanie odpadów.

Do ponoszenia w/w opłat zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska:

1. przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego
2.  jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
    osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, korzystające ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga stosownego pozwolenia.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 mar 2016 08:01
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2016 08:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1842 razy

Obwieszczenie ROŚB.6740.1.95.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Łomżyński podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 10.03.2016r. wydano decyzję o pozwoleniu na budowę nr 92/2016, znak ROŚB.6740.1.95.2016 obejmującą: budowę w zabudowie zagrodowej budynku inwentarskiego – obory o obsadzie 174 DJP w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały) o pojemności 4034m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10m3, zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 9,5m3 oraz budowę silosu na kiszonkę wraz ze zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności 9,5m3 na działce o numerze geodezyjnym 40/2 położonej w miejscowości Jakać Borki, gm. Śniadowo.

Z decyzją tą oraz dokumentacją strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 328
w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:37
Data opublikowania: wtorek, 15 mar 2016 14:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1797 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 155, 197, 25, 171, 170/4, 170/6, 371/2, 372 w miejscowość: Uśnik Dwór, gm. Śniadowo.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:44
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2016 14:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1791 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2016

Budowa sieci elektroenergetycznej obejmującej budowę linii kablowej niskiego napięcia nN 0,4kV na działkach o nr ew. 405, 259/1, 413, 79/1, 392, 76/1, 74/1, 73/1, 72/1, 69/1, 66/1, 62/1, 60/1, 58/1, 56/1, 55/1, 54/1, 63/1, 316, 73/2, 63/2, 391, 37 i 36 położonych w miejscowości Wszerzecz Kolonia, gm. Śniadowo

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 mar 2016 14:36
Data opublikowania: czwartek, 10 mar 2016 14:40
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1785 razy

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.3.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Wójta Gminy Wizna z dnia 18 lutego 2016 r., uzupełnionego dnia 03 marca 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1967B do skrzyżowania z drogą gminną Nr 105622B) odcinek o długości 332,40m, klasa drogi – dojazdowa D, od km 0+000,00 do km 0+332,40.

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 9 mar 2016 12:39
Data opublikowania: środa, 9 mar 2016 12:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1846 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2016

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Polnej nr drogi 104699B na działkach o nr ew. 1445/1, 1445/2 i 546/1 położonych w miejscowości Jedwabne, gm. Jedwabne na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 22 lut 2016 11:02
Data opublikowania: poniedziałek, 22 lut 2016 11:10
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1864 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzją Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Burmistrza Nowogrodu, decyzję Nr 3/2016 z dnia 15.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.2.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D, klasa drogi powiatowej – lokalna L,

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 lut 2016 12:42
Data opublikowania: wtorek, 16 lut 2016 07:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1890 razy

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2016

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Kucze Wielkie, Kucze Mała i Kuczewskie, na działkach nr ew. : 124, 163, 166, 92, 172/1, 170, 169/2, 176, 177, 182 w miejscowości Kucze Małe; 245, 174, 175, 176, 231, 230, 235/1, 235/2, 238, 241, 244 w miejscowości Kucze Wielkie; 13, 16, 12, 10, 7, 8, 5 w miejscowości Kuczewskie, gm. Jedwabne, na wniosek Gminy Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 12 lut 2016 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lut 2016 08:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1899 razy

obwieszczenie ROŚB.6740.1.17.2016

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. 2013 poz. 1235, tekst jednolity z późniejszymi zmianami/ Starosta Powiatu Łomżyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że w dn. 04.02.2016r. wydano decyzję nr 41/2016, znak ROŚB.6740.1.17.2016 o pozwoleniu na: rozbudowę wraz z przebudową obory głębokiej (25DJP) do obsady 45DJP (20DJP w systemie rusztowym z legowiskami na obornik) z kanałem podrusztowym o pojemności 100m3 w zabudowie zagrodowej na terenie obejmującym działki o nr ew. 193, 194, 195/1, 195/2 i 196 położonym w miejscowości Czaplice, gm. Łomża.

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 lut 2016 08:35
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 08:38
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1948 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMZYŃSKIEGO decyzja Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, decyzję Nr 2/2016 z dnia 09.02.2016 r., znak: ROŚB.6740.2.1.2016, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce, gm. Łomża”, klasa drogi – zbiorcza Z

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 10 lut 2016 07:36
Data opublikowania: czwartek, 11 lut 2016 07:39
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1967 razy

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO decyzja nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) informuję, że Starosta Łomżyński wydał na wniosek Wójta Gminy Przytuły decyzję nr 1/2016 z dnia 26.01.2016r. znak: ROŚB.6740.2.7.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 104646B i Nr 104622B przez wieś Borawskie, gm. Przytuły wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1833B. klasa drogi gminnej – dojazdowa D (odcinek dł. 746,00m i dł. 28,81m) klasa drogi powiatowej – lokalna L (odcinek dł. 73,78m)

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 sty 2016 14:04
Data opublikowania: środa, 27 sty 2016 14:06
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1955 razy

Wykorzystanie energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza do zapoznania się z raportami dotyczacymi wykorzystania energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej:

- Raport nr 1 „Doświadczenie Niemiec w rozwoju spółdzielni energetycznych",

- Raport nr 2 „Spółdzielnie energetyczne. Obywatele, społeczności i gospodarka lokalna w dobrym towarzystwie",

- Raport nr 3 „Od odległych sieci wyspiarskich do miejskich spółdzielni w dziedzinie energii słonecznej. Siła szkockiej spółdzielczości",

- Raport nr 4 „Liga Mistrzów OZE 2014. Europejskie gminy najlepiej wykorzystujące odnawialne źródła energii",

- Raport nr 5 „Wartość dodana dzięki energiom odnawialnym/opis udanych projektów komunalnych".

Mamy nadzieję, iż Raporty okażą się cennym i użytecznym źródłem informacji na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz będą pomocne w przygotowaniu i realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, który duży nacisk kładzie na „zieloną energię".

Przekazywane Państwu Raporty są dokumentami roboczymi i pomocniczymi.
Wyłączną odpowiedzialność za formę i treści Raportów ponoszą ich autorzy. Nie jest to oficjalne stanowisko Instytucji Zarządzającej ani Unii Europejskiej.

Tłumaczenie tekstów źródłowych zostało sfinansowane ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Z poważaniem

Wacław Sierbiński

Naczelnik Wydzialu Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Starostwa Powiatowego w Łomży

Data powstania: wtorek, 26 sty 2016 13:37
Data opublikowania: wtorek, 26 sty 2016 13:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1957 razy

informacja o wniesieniu odwołania do decyzji Starosty Łomżyńskiego - pozwolenia wodnoprawnego - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Starosta Łomżyński informuje, że pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. (data wpływu 18 stycznia 2016 r.) wpłynęło odwołanie do decyzji - znak ROŚB.6341.36.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Treść pisma przekazująca akrata sprawy do organu odwoławczego - Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie w załączeniu.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 14:00
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 14:16
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1999 razy

obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego ROŚB.6740.2.2.2016

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Burmistrza Nowogrodu z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „przebudowie i rozbudowie dróg gminnych nr 105840 B i nr 129055 B na terenie wsi Jankowo – Młodzianowo, gm. Nowogród oraz przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1909B w m. Jankowo Młodzianowo, odcinek 1364,63 m, gm. Nowogród, powiat łomżyński”. klasa drogi gminnej – lokalna D,klasa drogi powiatowej – lokalna L,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 21 sty 2016 11:07
Data opublikowania: czwartek, 21 sty 2016 11:20
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 1952 razy

obwieszczenie Starosty Lomżyńskiego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 2031 ) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że w Starostwie Powiatowym w Łomży, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Powiatu Łomżyńskiego reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „przebudowie i rozbudowie obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce w ciągu drogi powiatowej nr 1948B wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej nr 1948B w km 1+570,78 – 3+689,13 – droga ta stanowi dojazdy do obiektu mostowego o jednolitym numerze inwentarzowym JNI 01028673 w miejscowości Konarzyce”, klasa drogi – lokalna Z,

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 14 sty 2016 11:04
Data opublikowania: środa, 20 sty 2016 11:07
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2003 razy

INFORMACJA dotycząca opłaty za wydobytą kopaline za II półrocze 2015 r.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie opłat za rok 2015 z zakresy przepisów Prawa geologicznego i górniczego na podstawie art 136 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. z Dz. U. z 2015 r., poz. 196) ogłasza się, obowiązujące na rok 2015 stawki opłat

Stawki opłat eksploatacyjnych wynoszą:

Piaski i żwiry [t]= 0,57 zł

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 15 sty 2016 07:52
Data opublikowania: piątek, 15 sty 2016 08:00
Data edycji: piątek, 15 sty 2016 08:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2027 razy
Ilość edycji: 1

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.40.2015

Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 8 sty 2016 14:50
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2016 14:54
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2064 razy

obwieszczenie o zatwierdzeniu projektu robót geologicznych dla zadania 5 etap II - badania uzupełniające

Starostwo Powiatowe w Łomży, działając na podstawie art. 41 i art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.) informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 r. Starosta Łomżyński wydał decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych podmiotowi: Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

dla określenia warunków geologiczno–inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych
dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka-Łomża-Stawiski-Szczuczyn-Ełk-Raczki-Suwałki-Budzisko-granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 etap II, badania uzupełniające - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.

 

  Z przedmiotową decyzją pozostałe strony mogą zapoznać się  w Starostwie Powiatowym w Łomży, w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok nr 321, w terminie do dnia 7 lutego 2016 r.

 

Starosta Łomżyński

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 7 sty 2016 13:53
Data opublikowania: czwartek, 7 sty 2016 13:59
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2062 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.14.2015

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (etap I) w ul. Owocowej (Gmina Łomża – Konarzyce) , na działce nr ew. 340/1miejscowość: Konarzyce, ul. Owocowa, gm. Łomża, na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łomży, ul. Zjazd 23, 18-400 Łomża - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 07:46
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 07:48
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2127 razy

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.13.2015

Budowa elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych linii niskiego napięcia 0,4kV (dł.607m) ze złączem kablowym nn 0,4kV przy ul. Szosowej w Śniadowie, na działkach nr ew. 93/1, 233, 68/8, 230/1, 88/1, 88/2, 68/4, 85 i 82/4, miejscowość: Śniadowo, gm. Śniadowo, na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin - data upływu terminu do wniesienia sprzeciwu 04.01.2016 r.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 5 sty 2016 07:42
Data opublikowania: wtorek, 5 sty 2016 07:45
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2045 razy

obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego w sprawie ROŚB.6341.36.2015

Starosta Łomżymnski udzielił pozwolenia wodnoprawnego Podlaskiemu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412 na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Nowogród – Łomża z obejściem m. Stare Kupiski.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 gru 2015 09:35
Data opublikowania: poniedziałek, 21 gru 2015 13:42
Data edycji: poniedziałek, 21 gru 2015 13:43
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2067 razy
Ilość edycji: 1

obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.) oraz art. 127 ust. 6 i ust 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 r., poz. 469) zawiadamia się

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                     w Białymstoku 15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Cezarego Kamieńskiego, Biuro Projektów „ARTERIA”s.c. Kazimierz Popławski, Cezary Kamieński, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód w związku z budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 677 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Łomża - Śniadowo z obejściem m. Konarzyce.

Stosownie do art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz możliwość wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów.

Z upoważnienia tego można skorzystać w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 321, w godz. 800– 1500, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie tego terminu dokumenty znajdujące się w posiadaniu organu będą podstawą do rozstrzygnięcia sprawy i wydania stosownej decyzji.

 
z up. Starosty
Wacław Sierbiński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 10 gru 2015 08:20
Data opublikowania: piątek, 11 gru 2015 08:26
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2150 razy

obieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Łomża, dnia 3 lipca 2015 r. ROŚB.6540.2.2015 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 41 ust. 3 i art. 80 ust. 3 oraz art. 161 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196), Starosta Łomżyński z a w i a d a m i a o w s z c z ę c i u p o s t ę p o w a n i a
w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno – inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych inwestycji liniowych oraz określania warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej nr S61: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałk i - Budzisko - granica państwa (Kowno) na odcinku Ostrów Mazowiecka (S8)-Łomża-Stawiski (z wyłączeniem obwodnicy Stawisk) długość ok. 86 km (S61), wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi, dla zadania 5 - Węzeł „Kolno” (dawniej węzeł „Giżycko”, z węzłem) – początek obwodnicy Stawisk od km 57+050 do km 69+700, dł. ok. 12,65 km [S61]; 2,42 km [DK 63, klasy GP], gmina Piątnica, powiat łomżyński, gmina Stawiski, gmina Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie” na wniosek z dnia 19 czerwca 2015 r. złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, reprezentowaną przez Pana Janusza Iwanickiego.
Roboty i badania objęte projektem mają na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich podłoża geologicznego w miejscu projektowanego przebiegu odcinka drogi ekspresowej 61 i jej obiektów inżynierskich: węzłów, mostów i wiaduktów dla prawidłowego ich zaprojektowania.
Zakres projektowanych prac obejmuje m. in.: wytyczenie i zaniwelowanie punktów lokalizacji wierceń, wiercenie i opróbowanie otworów badawczych pod nadzorem uprawnionych geologów w (wykonanie 565 otworów pod projektowaną S61 o głębokości 3,0-10,0 m, łącznie 2525,0 mb, 86 otworów badawczych pod projektowane drogi towarzyszące do głębokości 3,0-6,0 m, łącznie 264,0 mb, 44 otwory badawcze do głębokości 8,0 m pod projektowane zbiorniki o łącznym metrażu 352,0 mb oraz 142 otwory badawcze pod projektowane obiekty mostowe do głębokości 6,0-20,0m, łącznie 1779,0 mb.), pobranie próbek gruntu, wykonanie sondowań sondą CPT, DPSH, DPL lub SLVT (szacowany łączny metraż sondowań wyniesie około 280 mb. Szacowana ilość punktów sondowań CPT wyniesie 10, sondowań dynamicznych 7 punktów, SLVT 10 punktów), likwidacja otworów badawczych, uporządkowanie terenu, przekazanie próbek do badań laboratoryjnych, wykonanie kartowania geologicznego, likwidację otworów wiertniczych z uporządkowaniem terenu i niwelacją, prace kameralne zakończone wykonaniem dokumentacji i przedłożenie jej organowi w celu zatwierdzenia.
Zakłada się rezerwę wierceń, do wykorzystania w przypadku napotkania warunków gruntowych mniej korzystnych niż zakładane: dla dróg – 10% planowanego metrażu – ok. 279 mb, dla obiektów mostowych - 10% planowanego metrażu – ok. 178 mb, dla zbiorników - 10% planowanego metrażu –ok. 35 mb.
Zmiany w zakresie głębokości oraz liczby zaprojektowanych otworów badawczych mogą zostać dokonane na wniosek projektanta lub geologa dozorującego wyłącznie w obrębie nieruchomości wykazanych w niniejszym projekcie. Liczba oraz zakres sondowań statycznych może zostać skorygowana przez projektanta lub geologa dokumentującego w zależności od napotkanych warunków gruntowych.
Pod względem administracyjnym odcinek drogi objęty projektowanymi robotami geologicznymi przebiega przez teren gminy Piątnica, powiat łomżyński, gminy Stawiski, gminy Mały Płock, powiat kolneński, województwo podlaskie.
Szczegółowy wykaz miejscowości i nieruchomości, w obrębie których planowane jest wykonanie projektowanych robót geologicznych zamieszczony jest poniżej:

Gmina Piątnica, obręb Gomulnik:
288, 289/1, 289/2, 290/1, 290/2, 291, 316

Gmina Piątnica, obręb Górki-Sypniewo
36/1, 36/2, 36/6, 48/1, 48/2, 49, 50, 52/1, 52/2, 79/1, 79/4, 79/5, 80/3, 82/2, 82/3, 82/4, 83/6, 84/1, 84/2, 85/11, 85/16, 8/7, 86, 87/4, 87/6, 88/2, 92/4, 92/6, 92/10, 93/4, 93/5, 93/6, 94, 95, 96/2, 99/2, 100, 101/2, 101/3, 105, 161, 163, 164/1, 165, 169, 175

Gmina Piątnica, obręb Kisielnica:
9/2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 56, 57/3, 57/4, 61/2, 62, 63/1, 63/2, 64/2, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97/1, 97/2, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,143, 144, 146, 149, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 365/1, 365/3

Gmina Piątnica, obręb Kobylin:
7/2, 45/2, 88/1, 89, 94/1, 94/3, 94/4, 94/5, 94/10, 94/11, 95/1, 95/3, 97/1, 98, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 103, 104/1, 104/2, 113/2, 113/3, 113/6, 114/1, 114/2, 118, 119/1, 119/2, 119/3, 119/4, 119/6, 120/1, 120/2, 121, 122, 123, 246, 252, 258, 259, 261, 265/1, 275

Gmina Piątnica, obręb Murawy:
20/3, 22/4, 25/1, 357

Gmina Stawiski, obręb Budy Stawiskie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 0, 183, 184, 185, 187, 188, 213, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 372, 440/1, 440/2, 441/1, 441/2, 443, 444

Gmina Stawiski, obręb Karwowo:
44/5, 44/6, 45/3, 45/4, 45/7, 45/8, 45/10, 46/2, 46/3, 46/4, 61/2, 61/3, 76/2, 80/5, 80/7, 84/4, 84/5, 8/2, 87/3, 8/4, 8/5, 87/6, 88, 180, 181, 182/1, 182/2, 182/3, 182/5, 230, 231, 232/1, 232/2, 232/3, 232/4, 233, 274, 275, 276, 280, 281, 282

Gmina Stawiski, obręb Rostki:
76/3, 7/4, 7/1, 78, 79, 80, 81, 201/1, 201/2

Gmina Stawiski, obręb Zalesie:
32/4, 37, 38, 52/1, 54, 55, 56/1, 56/2, 58, 65, 70

Gmina Mały Płock, obręb Rogienice Wielkie:
132, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 371, 372, 373, 374, 379

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania
w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Właścicielom nieruchomości, na których ma być wykonywana działalność objęta decyzją, przysługują uprawnienia strony postępowania.
Stosownie do art. 10 § 1 KPA stronom postępowania zapewnia się możliwość czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji, w związku z czym informuję, że postępowanie prowadzi Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 321, tel. 86 215 69 21. Z uprawnienia tego można skorzystać w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Informuję zarazem, że stosownie do art. 80 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r, poz. 196) tutejszy organ administracji geologicznej zwrócił się do Wójta Gminy Piątnica, Burmistrza Miasta Stawisk i Wójta Gminy Mały Płock o wyrażenie opinie w sprawie zatwierdzenia przedmiotowego projektu robót geologicznych.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Starostwa Powiatowego w Łomży, Starostwa Powiatowego w Kolnie, Urzędu Gminy Piątnica, Urzędu Miejskiego w Stawiskach oraz Urzędu Gminy Mały Płock oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Starosta Łomżyński
Elżbieta ParzychData powstania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:28
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2015 15:29
Data edycji: czwartek, 16 lip 2015 15:01
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a): Justyna Chmielewska
Artykuł był czytany: 2385 razy
Ilość edycji: 1