BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

1.Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska dla osób fizycznych eksploatujących instalację, z której emisja przekracza zwykłe korzystanie ze środowiska
2.Wydawanie zezwoleń na pozyskanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu
3.Przyznawanie środków finansowych pochodzących z dotacji z budżetu państwa na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zalesienia gruntów
4.Przyznawanie środków finansowych na pokrycie w lasach szkód powstałych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w wyniku pożarów lub innych klęsk żywiołowych w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody
5.Zmiana lasu na użytek rolny
6.Wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego
7.Rejestracja jednostki pływającej o dlugości do 24 m.
8.Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
9.Rejestrowanie zwierząt zaliczanych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, należących do gatunków podlegających ograniczeniom UE
10.
Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
11.
Zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę
12.
Wydawanie dziennika budowy
13.
Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zmiany pozwolenia na budowę
14.
Przygotowanie decyzji o przenoszeniu pozwoleń na budowę na rzecz innej osoby
15.
Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych
16.
Przygotowanie decyzji na rozbiórkę obiektu budowlanego
17.
Prowadzenie postępowań i przygotowanie decyzji w sprawie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
18.R
ozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości
19.
Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę
20.
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego
21.
Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu
22.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
23.
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
24.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
25.
Zgłoszenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, która nie wymaga uzyskania zezwolenia
26.
Wydanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów
27.
Wydanie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części
28.
Wydanie decyzji w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
29.
Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
30.
Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
31.
Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości będących własnością Gminy
32.
Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych, których wykonywanie nie wymaga koncesji
33.
Przyjęcie dokumentacji geologicznej
34.
Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin
35.
Wydanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie kopalin

Data powstania: wtorek, 8 lip 2003 12:52
Data opublikowania: wtorek, 8 lip 2003 12:55
Data edycji: piątek, 19 wrz 2003 10:32
Opublikował(a): Justyna Chmielewska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 7774 razy
Ilość edycji: 3