BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 68/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 10 grudnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 13.40.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 67-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i Gminę Jedwabne na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1928B- ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabne na dł. odc. 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Piątnica na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1855B w m. Kobylin na odc. dł. 950 m, gm. Piątnica” oraz na podziały nieruchomości przewidzianych pod drogę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej nr 1996B Śniadowo-Brulin o dł. odc. ok. 990 m, gm. Śniadowo”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1954B Szczepankowo-Wszerzecz o dł. odc. ok. 990m, gm. Śniadowo”.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Program Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2030”.
 12. Sprawy różne:
 • Przedstawienie rozstrzygnięcia Prokuratury Rejonowej w sprawie zawiadomienia Zarządu Powiatu.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 67-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 67-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych oraz wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Anna Wrona – główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym – zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Wyjaśniając stwierdziła, że sprawa dotyczy lokalu na parterze w budynku Starostwa Powiatowego, który na mocy wypowiedzenia umowy zostaje zwolniony przez Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy. Proponowana cena zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem wynosi 20 zł netto/1 m2 plus opłaty za media.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy stawki opłat za najem niniejszego lokalu proponowane  w projekcie uchwały uległy zmianom – w stosunku do stawek dotychczas obowiązujących.

 

Anna Wrona – na powyższe pytanie odpowiedziała przecząco.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy jakieś podmioty finansowe wyraziły zainteresowanie najmem ww. lokalu.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 68/316/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Podsumowując stwierdziła, że przedmiotowy projekt uchwały zakłada przede wszystkim zlikwidowanie premii rocznej, która ma być zastąpiona premią kwartalną do wysokości 70 % kwartalnego wynagrodzenia zasadniczego.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 68/317/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Renata Wierzba – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji przedstawiła projekt uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży. Podsumowując stwierdziła, że przedmiotowy projekt zakłada nawiązanie stosunku pracy z Panią Jolantą Bogusławą Kacprzak – kandydatką wyłonioną w drodze konkursu w dniu 17 listopada br. – podczas drugiego posiedzenia Komisji Konkursowej, która to w głosowaniu tajnym została wyłoniona przez Komisję stosunkiem głosów 4 do 1. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej następuje w formie powołania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie nawiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 68/318/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Wizna i Gminę Jedwabne na zadanie pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1928B – ul. Jana Pawła II i ul. Łomżyńska w Jedwabne na dł. odc. 11,63 km Gmina Jedwabne, Gmina Wizna”. Podsumowując zaznaczył, że niniejsze porozumienie jest porozumieniem trójstronnym.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał jaka formuła konsultacji społecznych jest zakładana w przedmiotowej sprawie.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że zakłada formułę otwartą w tym zakresie, tak aby każdy zainteresowany mógł się wypowiedzieć w przedmiotowej sprawie i przestawić swoje stanowisko.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – stwierdziła, że w przedłożonych dokumentach powinna być zapisana pełna wartość inwestycji, łącznie z kwotą, która będzie przekazana przez samorząd Województwa Podlaskiego a także z kwotą z Funduszu Dróg Samorządowych – obecnie zabezpieczoną przez samorząd Powiatu.

 

Starosta – przyznając rację Wicestaroście, poprosił o skonstruowanie projektu porozumienia w taki sposób, aby były ujęte wszystkie źródła finansowania danej inwestycji, z wyodrębnieniem środków pochodzących z budżetu Powiatu.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

Ad 7 – Ad 9 Przewodniczący Zarządu, mając na uwadze powyższe stwierdził, że projekty uchwał dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez samorządy gminne zostaną przedstawione na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowych tematów.

 

Ad 10 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawiła Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. (ww. Raport znajduje się w aktach Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Ad 11 Krystyna Gosiewska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa przedstawiła Program Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2030 (ww. Program znajduje się w aktach Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zapytał czy na najbliższej sesji Rady Powiatu niniejszy Program oraz Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024” za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r., zostaną szczegółowo przedstawione przez jego autora.

 

Krystyna Gosiewska – na powyższe pytanie odpowiedziała twierdząco.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu łomżyńskiego na lata 2021-2030”.

 

Ad 12 W sprawach różnych Wicestarosta – Maria Dziekońska – przedstawiła rozstrzygnięcie Prokuratury Rejonowej w sprawie zawiadomienia Zarządu Powiatu dotyczącego zarzutu znieważenia i pomówienia pana Lecha Marka Szabłowskiego, pani Marii Dziekońskiej, pana Tadeusza Góralczyka, pana Kazimierza Polkowskiego i pani Agnieszki Zduńczyk.

Wyjaśniając podkreśliła, że pani Prokurator stwierdziła, iż: „w toku postępowania zażądano od administratora ww. bloga wydania rzeczy i informacji w postaci danych osobowych i adresowych autora artykułów używających danych Marian Kruk. Postanowienie to zaskarżone zostało przez administratora. W treści zażalenia wskazał on, że autor artykułów posługujący się nazwiskiem Marian Kruk zastrzegł sobie anonimowość, więc jego jako administratora bloga obowiązuje tajemnica dziennikarska. Mając powyższe na uwadze zaznaczyć należy, że brak jest możliwości uzyskania informacji co do autora artykułów publikowanych na blogu lomzatuiteraz.blogspot.com. Jak ustalono wskazany blog wpisany został do Sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism. Zgodnie natomiast z art. 180 paragraf 3 k.p.k. zwolnienie dziennikarza z obowiązku zachowania tajemnicy nie może dotyczyć danych umożliwiających identyfikację autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tym charakterze, jak również identyfikacji osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych. Administrator oświadczył natomiast, że Marian Kruk zastrzegł sobie anonimowość. Analiza przeprowadzonego w toku dochodzenia czynności wskazuje, że poprzez umieszczenie na wskazanym w sentencji postanowienia blogu artykułów mogło dojść do wypełnienia znamion przestępstwa stypizowanego w art. 212 paragraf 2 k.k. w zw. z art. 216 paragraf 2 k.k.  w zw. z art. 11 paragraf 2 k.k. Podnieść w tym miejscu należy, że wskazane przestępstwa mają charakter prywatnoskargowy, co oznacza, że pokrzywdzeni mogą samodzielnie realizować ochronę swych praw w postępowaniu sądowym. Aby można było uznać za zasadne objęcie czynu prywatnoskargowego ściganiem z urzędu stosownie do art. 60 paragraf 1 k.p.k., koniecznym jest ustalenie,  że wymaga tego interes społeczny. Jednocześnie okoliczności niniejszego postępowania przemawiają za brakiem interesu społecznego w objęciu tego przestępstwa  ściganiem z urzędu”.

 

Z kolei, w związku z powyższym członkowie Zarządu podjęli decyzję o skierowaniu aktu oskarżenia w trybie aktu prywatnoskargowego, zarówno o ochronę dóbr Powiatu Łomżyńskiego jako podmiotu posiadającego osobowość prawną, jak i każdy z członków Zarządu oddzielnie, jako naruszenie dóbr osobistych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto w sprawach różnych nie poruszono innych tematów.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 68-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                               

 

               

                       

 

 

Data powstania: poniedziałek, 28 gru 2020 09:56
Data opublikowania: poniedziałek, 28 gru 2020 09:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 60 razy