BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 65/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 13 listopada 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1405, natomiast zakończenie o godzinie 1420.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.
  3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.
  4. Sprawy różne.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu – przypomniał, że w związku z istniejącą pandemią koronawirusa uchwalenie budżetu Powiatu Łomżyńskiego na przyszły rok może być wydłużone o trzy miesiące. Wobec tego szczegółowa analiza zaplanowanych przedsięwzięć będzie możliwa w nieco późniejszym terminie – po otrzymaniu ostatecznych wskaźników finansowych.  Następnie o zabranie głosu poprosił Skarbnik Powiatu.

 

Grażyna Kołodziejska – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2021-2027.

 

Ad 3 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu przedstawiła główne elementy projektu budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2021 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – w uzupełnieniu dodał, że obecnie trwają negocjacje z Wiceprezydentem Miasta Łomża w kwestii zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w sprawie dotacji przeznaczonej na zadania z zakresu geodezji i kartografii realizowane na rzecz Miasta Łomża. Zaznaczył, że są to głównie środki przeznaczane na partycypację w kosztach finansowania wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Łomży, którzy realizują ww. zadania.  

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łomżyńskiego  na 2021 rok.

 

Ad 4 W sprawach różnych nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 65-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.                                               

              

                                                                                                                     

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lis 2020 10:12
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lis 2020 10:13
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 75 razy