BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 61/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.25, natomiast zakończenie o godzinie 14.40.

Protokół nr 61/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 30 września 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 1425, natomiast zakończenie o godzinie 1440.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta – Wiceprzewodnicząca Zarządu.

2.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

3.      Kazimierz Polkowski    

4.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Wiceprzewodnicząca Zarządu – Maria Dziekońska na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdziła, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z 60-go posiedzenia Zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.
  5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Sprawy różne:
  • Zatwierdzenie aneksu do Arkusza Organizacyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

Ad 2 Wiceprzewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 60-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 60-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 3-ma głosami „za” oraz 1-ym „wstrzymującym się”, głosów przeciwnych nie było.

 

Ad 3 Justyna Mariak-Grzenda – główny specjalista w Wydziale Finansowym – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. Podsumowując zaznaczyła, ze projekt przewiduje zmniejszenie dochodów i wydatków bieżących o 48.000,00 zł w rozdziale 85156, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszającej dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku. Budżet po dokonanych zmianach będzie wynosił po stronie dochodów 47.312.980,94, po stronie wydatków 52.544.854,94.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/289/2020 z dnia 30 września 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Renata Wierzba – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 61/290/2020 z dnia 30 września 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Jacek Nowakowski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał na jakie cele zostaną przeznaczone dodatkowe środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jacek Nowakowski – poinformował, że środki te zostaną przeznaczone na likwidację barier architektonicznych oraz sprzęt rehabilitacyjny dla niepełnosprawnych.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2020 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Ad 6 W sprawach różnych Ewa Piechocińska – główny specjalista Wydziału Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji zapoznała zebranych z projektem aneksu do Arkusza Organizacyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży (ww. dokument stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli aneks do Arkusza Organizacyjnego dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Wiceprzewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończyła  61-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                          

 

 

Data powstania: czwartek, 5 lis 2020 13:40
Data opublikowania: czwartek, 5 lis 2020 13:42
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 83 razy