BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ... ”

Ogłoszenie nr 558565-N-2020 z dnia 2020-07-06 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, krajowy numer identyfikacyjny 45067253800000, ul. ul. Poligonowa  30 18-400  Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 184 189, e-mail sdm@zdplomza.com, faks .
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
htpp://www.powiatlomzynski.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
htpp://www.powiatlomzynski.pl/bip/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zgodnie z art.10c ust.2 ustawy Pzp składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019r. poz. 123 z późn. zm.), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt. 12.4. – 12.7. IDW.
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”
Numer referencyjny: ZDP-4.252.P-6.874.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Koziki na długości ok. 1000m, (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Część II Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty na dł. ok 1950m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Część III Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok 1850m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Część IV Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku o długości ok. 2500 m” (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Część V Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo na długości ok. 2400m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Część VI Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2. Warunki wspólne dla w/w odcinków dróg powiatowych: 1. Prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, które umożliwiają Zamawiającemu uzyskanie ostatecznej decyzji – pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji m.in.; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 462), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U Nr 130, poz. 1389), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (poz. 463). 2. Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykonania następujących prac: a) opracowanie mapy do celów projektowych (mapa 1:500), b) dostarczenie wypisów z rejestru gruntów – działek zajętych pod rozbudowę i przebudowę drogi oraz bezpośrednio przyległych, c) przygotowanie wykazu działek do podziału, o ile zaistnieje taka potrzeba oraz materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, d) opracowanie map podziałowych – e gez. (o ile zajdzie taka konieczność), e) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – 5 egz. (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora, f) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji – pozwolenia wodno-prawnego – 3 egz. (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora, g) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji lokalizacji celu publicznego (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora – 3 egz., h) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji na wycinkę drzew (o ile zaistnieje taka konieczność) i uzyskanie decyzji w imieniu Inwestora - 3 egz., i) przygotowanie materiałów dotyczących wystąpienia o ewentualne odstępstwo od warunków technicznych, w tym m.in.: wniosek z uzasadnieniem, wymagane opinie, protokół z narady koordynacyjnej, kartogramy ruchu, określenie natężenia i prognozy ruchu, sprawozdanie z audytu bezpieczeństwa ruchu i inne niezbędne w sprawie, j) opracowanie dokumentacji branżowej m.in.: kd, oświetlenie, itp. (o ile zaistnieje taka konieczność) – 4 egz., k) opracowanie dokumentacji kanału technologicznego bądź wniosku o ewentualne odstępstwo – 4 egz., l) opracowanie projektów budowy, przebudowy infrastruktury, projekty rozbiórek, projekty przebudowy kolizji infrastruktury – 4 egz., m) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wszystkich branż – 4 egz., n) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz., o) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu - zatwierdzony (projekt organizacji musi zawierać elementy z wniosku o odstępstwa od warunków technicznych, pomiary natężenia ruchu należy wykonać w uzgodnionych terminach z Zarządem Dróg Powiatowych w Łomży) – 4 egz., p) opracowanie przedmiaru robót – 2 egz., q) opracowanie kosztorysu inwestorskiego – 2 egz., r) opracowanie kosztorysu ślepego (ofertowego) – 2 egz., s) przeprowadzenie społecznych konsultacji, okazanie zainteresowanym stronom zastosowanych rozwiązań w projekcie – na życzenie Zamawiającego (możliwe dwa spotkania – jedno na etapie koncepcji, drugie z ostateczna wersją projektu), t) opracowanie/sporządzenie badań geotechnicznych podłoża (prace terenowe wykonywane w obecności pracownika ZDP w Łomży, program badań wg instrukcji GDDKiA, zajęcie pasa zgodnie z ustawą o drogach) – 4 egz., u) przedłożenie koncepcji projektowej (PZT, niweleta, odwodnienie, projektowane podziały, przekroje, opis techniczny) celem akceptacji przez Inwestora w terminie nie dłuższym jak 6 tygodni od dnia podpisania umowy, v) wersja elektroniczna całości dokumentacji w plikach PDF oraz w programach edytowalnych w jakich zostały opracowane – 1 egz. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego informowania Zamawiającego o toku postępowania w pracach projektowych. Zamawiający upoważni projektanta do załatwiania wszelkich spraw związanych z uzyskaniem ostatecznej decyzji, tj. pozwolenie bądź zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zasadnym jest, że w przypadku kiedy Zamawiający nie będzie dysponował środkami pieniężnymi na opracowanie raportu bądź też dokumentacji geodezyjno-podziałowej, zakres upoważnienia projektanta ulegnie zmianie w zakresie uzyskania pozwolenia bądź zezwolenia tj; brak możliwości uzyskania stosownych decyzji, pozwoleń ze względu na wyżej opisaną sytuację. CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą lub osobami, która/które posiadają uprawnienia budowane do projektowania pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą w specjalności drogowej. Uprawnienia budowlane, to uprawnienia będące podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Doświadczenie projektanta branży drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert – zobacz Rozdział 18 - SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 4) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy Pzp; 5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego w oparciu o art.24 ust. 5 i 7 ustawy Pzp; 6) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (dz. u. z 2016r. poz. 716)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą lub osobami, która/które posiadają uprawnienia budowane do projektowania pozwalające na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej jedną osobą w specjalności drogowej. Uprawnienia budowlane, to uprawnienia będące podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie ważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). Doświadczenie projektanta branży drogowej wyznaczonego do realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert – zobacz Rozdział 18 - SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określone zostały w TOM II - istotne dla stron postanowienia umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Koziki na długości ok. 1000m, (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1942B na odcinku dr. wojew. Nr 677 - Koziki na długości ok. 1000m, (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty na dł. ok 1950m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1962B Wizna – Srebrowo – Mrówki – Nieławice – Kokoszki – Guty – Kownaty, na odcinku Kokoszki – Guty na dł. ok 1950m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok 1850m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry na dł. ok 1850m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku o długości ok. 2500 m” (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1952B w obr. miejscowości Truszki na odcinku o długości ok. 2500 m” (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo na długości ok. 2400m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo na długości ok. 2400m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m (szczegóły – „Dane wyjściowe do projektowania”). Przy projektowaniu należy przyjąć: klasę drogi „Z” i kategorię ruchu KR2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71000000-8, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Data powstania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lip 2020 12:27
Data edycji: poniedziałek, 6 lip 2020 12:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 16 lip 2020 09:04
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 347 razy
Ilość edycji: 1