BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 52/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 17 czerwca 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 14.15, natomiast zakończenie o godzinie 15.10.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 51-go posiedzenia zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
 10. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 12. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Śniadowo dotyczącego wykonania remontu jezdni oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Szczepankowo.
 13. Sprawy różne.
 • Omówienie potrzeb związanych z wykaszaniem poboczy.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 51-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 51-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Przewodniczący Zarządu zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/234/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – objaśniając projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy użyczenia stwierdziła, że projekt ten dotyczy wynajmu pomieszczeń na trzecim piętrze budynku Starostwa Powiatowego na rzecz Łomżyńskiego Forum Samorządowego, które jako stowarzyszenie nie prowadzi dzielności gospodarczej. W związku z tym proponowane jest nieodpłatne użyczenie ww. pomieszczeń, o łącznej powierzchni 33,90 m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zawarcia umowy użyczenia (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/235/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił kierownika Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Bogusław Popkowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji. Wyjaśniając zaznaczył, że sprawa dotyczy przeznaczenia kwoty 9.000 zł na zakup samochodu do przewozu psów policyjnych oraz ich przewodników.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia o przekazaniu środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/236/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży.

 

Mariola Czarnecka – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Podsumowując zaznaczyła, że dotychczas w powiecie łomżyńskim zapotrzebowanie na świadczenia z przedmiotowego zakresu nie były duże, jednak stopniowo wzrasta, przy tym dodała, że Poradnia posiada kadrę, która może zapewnić realizację tych zadań.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że placówki oświatowe dotychczas nie miały gdzie kierować rodziców z dziećmi z terenu powiatu łomżyńskiego, które potrzebowały wsparcia realizowanego w ramach programu dla rodzin „Za życiem”. Z tego powodu zapadła decyzja o przystąpieniu Powiatu Łomżyńskiego do ww. programu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

 

Ad 7 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Dyrektora Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Stanisław Studencki – przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Reasumując podkreślił, że Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży osiągnął przychód – zysk netto w wysokości ponad 68.000 zł, przy tym nie posiada żadnych zobowiązań  długoterminowych,  zarówno  względem  pracowników jak i podmiotów  zewnętrznych (sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej znajduje się aktach Wydziału Finansowego).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała jaki był wynik finansowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w roku 2018.

 

Stanisław Studencki – poinformował, że w 2018 roku osiągnięto zysk netto ponad 62.000 zł.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/237/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił księgową Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży.

 

Opońska Małgorzata – stwierdziła, że Rada Społeczna Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej na swoim posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za rok 2019 Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, przy tym ze swojej strony także pozytywnie ocenia pracę Dyrektora ZPOZ i w pełni przychyla się do przyznania panu Stanisławowi Studenckiemu nagrody rocznej.

 

Przewodniczący Zarządu – przypomniał, że uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotychczas była przyznawana corocznie.


Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/238/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła proponowane zmiany w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok. Zmiany szczegółowo opisane są w załączniku Nr 1 Dochody bieżące oraz w załączniku Nr 2 Wydatki bieżące.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie Zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 52/239/2020 z dnia 17 czerwca 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2020-2023.

 

Ad 11 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian budżetu Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.

 

Ad 12 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił wniosek Wójta Gminy Śniadowo dotyczący wykonania remontu jezdni oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Szczepankowo. Podsumowując zaznaczył, że na tym terenie zbiera się woda i zalega na jezdni, co stanowi zagrożenie w ruchu drogowym, natomiast stan techniczny tego odcinka drogi będzie wymagał w najbliższych latach remontu, przy tym wykonanie chodnika o długości 330 m należy poszerzyć jezdnię na odcinku gdzie znajduje się łuk drogi (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – poinformował, że polecił Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych przygotować wystąpienie do wójtów i burmistrzów z terenu powiatu łomżyńskiego w sprawie przedstawienia informacji w zakresie planowanych i możliwych do realizacji inwestycji na drogach powiatowych, na zasadach dotychczas obwiązujących, w perspektywie najbliższych kilku lat. Zaznaczył, że takie dane pozwolą sporządzić listę zadań w ww. zakresie, które będą mogły być zrealizowane przez samorządy do końca bieżącej kadencji lub nawet w dłuższej perspektywie. Podsumowując dodał, że niniejszy wniosek ma być aktualnie rozpatrzony pod względem zasadności, natomiast jego ewentualna realizacja będzie rozstrzygnięta w późniejszym terminie.

 

Krzysztof Święcki – dodał, że Zarząd Dróg Powiatowych pozytywnie zaopiniował wniosek Wójta Gminy Śniadowo dotyczący wykonania remontu jezdni oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Szczepankowo.

 

Tadeusz Góralczyk – zapytał czy przedstawiciele innych gmin również zwracają się z wnioskami o wykonanie remontów jezdni lub budowy chodników w ciągu dróg powiatowych.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco, przy czym zaznaczył, że takie zgłoszenia mają najczęściej charakter ustny, podczas bezpośredniej rozmowy na jakimś spotkaniu lub telefonicznie. Podkreślił, że potrzeb w tym zakresie jest bardzo dużo.

 

Agnieszka Zduńczyk – zapytała czy wójt każdą drogę, którą chciałby przebudować powinien zgłosić do Zarządu Powiatu.

 

Krzysztof Święcki – odpowiedział twierdząco, przy czym dodał, że właśnie w tym celu Starosta polecił przygotowanie wystąpienia do wójtów i burmistrzów z terenu powiatu łomżyńskiego w sprawie przedstawienia informacji w zakresie planowanych i możliwych do realizacji inwestycji na drogach powiatowych.

 

Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – zapytała czy wniosek, który jest analizowany na posiedzeniu dotyczy inwestycji czy remontu.

 

Krzysztof Święcki – poinformował, że zależy to od decyzji Wójta, który jeżeli będzie chciał wykonać te zadanie w ramach remontu to najprawdopodobniej zostanie ono podzielone na części.

 

Wicestarosta – przypomniała, że aktualnie wniosek jest rozpatrywany jedynie pod względem zasadności, natomiast szczegóły w tym przedmiocie będą ewentualnie ustalane w późniejszym terminie.

 

Z kolei Krzysztof Święcki – omówił warianty techniczne w jakich możliwe jest wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Tadeusz Góralczyk – potwierdził, że budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Szczepankowo jest konieczna, ponieważ na tym odcinku jest zagłębienie i na jezdni zbiera się zalegająca woda.

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, pozytywnie rozpatrzyli wniosek Wójta Gminy Śniadowo dotyczący wykonania remontu jezdni oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1946B w obrębie m. Szczepankowo.

 

Ad 13 W sprawach różnych Tadeusz Góralczyk wskazał odcinki dróg powiatowych z terenu Gminy Nowogród oraz gminy Zbójna, które wymagają pilnego wykoszenia poboczy.

 

Wicestarosta – Maria Dziekońska – poinformowała, że na terenie gminy  Łomża,  między innymi na  drogach powiatowych w okolicach miejscowości Konarzyce także wskazane jest pilne wykoszenie poboczy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 52-gie posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

Data powstania: środa, 1 lip 2020 13:56
Data opublikowania: środa, 1 lip 2020 13:59
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 242 razy