BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych ...”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-4.798.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 29.06.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1942B, 1962B, 1950B, 1952B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

Cz. I – 20.000,00 zł,

Cz. II – 34.000,00 zł,

Cz. III – 86.000,00 zł

Cz. IV – 50.000,00 zł,

Cz. V – 110.000,00 zł,

Cz. VI – 40.000,00 zł

 Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Doświadczenie zawodowe projektanta branży drogowej

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA DROGOWEGO
Jolanta Huryń
ul. Kosmiczna 30
15-682 Białystok

29.326,18 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

2

WIZ DROG Aleksy Siwik
ul. Rycerska 10/41
18-400 Łomża

34.932,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

3

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

 

77.121,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

3

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

 

83.025,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

BRAK OFERT

CZĘŚĆ IV

3

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

 

149.691,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ V

BRAK OFERT

CZĘŚĆ VI

3

PROLUS Piotr Łuszyński
ul. Świerkowa 71
16-070 Krupniki

 

53.259,00 zł

Dłużej niż 5 lat

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: poniedziałek, 29 cze 2020 11:14
Data opublikowania: poniedziałek, 29 cze 2020 11:16
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 215 razy