BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II i III POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

Znak postępowania: ZDP-4.252.P-3.709.2020                                 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI II i III POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu części II oraz III  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1944B, 1934B, 2609B z 2648B z podziałem na poszczególne części”

- część II opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1934B na odc. Piątnica Włościańska - Kalinowo  na długości ok. 2400m,

- część III opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg powiatowych nr 2609B – ul. Łomżyńska oraz nr 2648B – ul. Cmentarna w Nowogrodzie o łącznej długości ok 750 m,

ogłoszonego w BZP w dniu 02.06.2020r. pod nr 546584-N-2020

 

Uzasadnienie:

Dotyczy części II

W dniu 10.06.2020r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta na część II zamówienia.  Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia część II postępowania, o udzielenie zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Dotyczy części III 

W dniu 10.06.2020r. o godzinie 10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęła do Zamawiającego jedna oferta. Podczas otwarcia ofert, które odbyło się w dniu 10.06.2020r. o godzinie 10:15  w ZDP w Łomży Wykonawcy zostali poinformowani, że na realizację „CZĘŚCI III” zadania Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 40.000,00 zł brutto. Cena oferty, która wpłynęła na ogłoszoną część zamówienia publicznego przewyższała środki finansowe zabezpieczone przez Zamawiającego. Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia „CZĘŚĆ III” postępowania, o udzielenie zamówienia, jeżeli „cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w powyżej wymienionej ofercie. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

 

Data powstania: czwartek, 18 cze 2020 14:10
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2020 14:12
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 168 razy