BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 50/20 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 maja 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 12.00, natomiast zakończenie o godzinie 12.40.

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk 

- członek  Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek  Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek  Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 49-go posiedzenia zarządu.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.
 9. Zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2020 /2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.
 11. Przyjęcie projektu uchwały Rady zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb przyznawania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego.        
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną.
 16. Sprawy różne:
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia umowy z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wizna.

 

Ad 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 49-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 49-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad 3 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Podsumowując zaznaczyła, że przedmiotowa sprawa dotyczy obniżenia wysokości czynszu o 50 % na okres trzech miesięcy. Uzasadnieniem tego jest ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w wynajmowanych lokalach, co miało miejsce podczas pandemii koronawirusa COVID-19.  Pierwsza z uchwał tego typy dotyczy lokalu, w którym prowadzone są usługi geodezyjne. Proponowane jest obniżenie stawki czynszu z 22,00 zł do 11,00 zł za 1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że skutki finansowe wszystkich zaproponowanych obniżeń w pięciu projektach uchwał, które będą przedstawiane, w skali 3-ch miesięcy wyniosą 3.040 zł.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/210/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad 4 Przewodniczący Zarządu ponownie o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – przedstawiła kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Objaśniając zaznaczyła, że przedmiotowa sprawa także dotyczy obniżenia wysokości czynszu o 50 % na okres trzech miesięcy. Uzasadnieniem tego jest ograniczenie możliwości prowadzenia działalności w wynajmowanych lokalach, co miało miejsce podczas pandemii koronawirusa COVID-19.  Druga   z uchwał tego typy dotyczy lokalu, w którym podobnie jak w poprzednim przypadku prowadzone są usługi geodezyjne. W tym wypadku również jest proponowane obniżenie stawki czynszu z 22,00 zł do 11,00 zł za 1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/211/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad 5 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – poinformowała., że kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, również dotyczy obniżenia wysokości czynszu o 50 % na okres trzech miesięcy. Uzasadnienie jest identyczne jak w poprzednich przypadkach, natomiast konkretnie sprawa dotyczy lokalu wynajmowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W tym wypadku proponowane jest obniżenie stawki czynszu z 3,00 zł do 1,50 zł za 1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/212/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad 6 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – poinformowała., że kolejny projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, również dotyczy obniżenia wysokości czynszu o 50 % na okres trzech miesięcy. Uzasadnieniem jest identyczne jak w poprzednich przypadkach, natomiast konkretnie sprawa dotyczy lokalu wynajmowanego przez Ośrodek Stymulacji i Rozwoju dla Dzieci. W tym wypadku proponowane jest obniżenie stawki czynszu z 5,00 zł do 2,50 zł za 1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/213/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad 7 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Sekretarza Powiatu.

 

Beata Korwek – poinformowała., że ostatni projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego  w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, również dotyczy obniżenia wysokości czynszu o 50 % na okres trzech miesięcy. Uzasadnieniem jest identyczne jak w poprzednich przypadkach, natomiast konkretnie sprawa dotyczy lokalu wynajmowanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa. W tym wypadku proponowane jest obniżenie stawki czynszu z 18,00 zł do 9,00 zł za 1m2.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/214/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad 8 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił Kierownika Oddziału Gospodarki Nieruchomościami.

 

Monika Domurat – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – dodał, że Zarząd Powiatu jest jedynie pośrednikiem w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia niniejszych opłat. Ponadto poprosił o informację jak ta sprawa przedstawiała się w latach poprzednich.

 

Monika Domurat – stwierdziła, że Marszałek Województwa Podlaskiego w ostatnim roku nie umorzył tej opłaty Szkole, mimo że wszystkie warunki zostały spełnione i Zarząd Powiatu wystąpił do Marszałka w tej sprawie. Jednak w uzasadnieniu Marszałek Województwa Podlaskiego stwierdził, że Szkoła powinna być przygotowana na taki wydatek i powinna być przygotowana już przy planowaniu tej inwestycji. Natomiast w latach poprzednich umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na rzecz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Maranowie były realizowane.

Ponadto dodała, że dochody z tytułu analizowanych opłat Marszałek przeznacza przede wszystkim na rekultywację gruntów lub poprawę stanu gleb.

 

Przewodniczący Zarządu – stwierdził, że jego zdaniem jeżeli szkoła otrzymuje środki na konkretne zadanie to powinna być przygotowana na tego typu wydatki i uwzględnić je przy planowaniu inwestycji, natomiast ze względu na to, iż ewentualne umorzenie opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej przez Marszałka nie będzie miało żadnych skutków finansowych dla Powiatu, zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiotowej sprawie.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Podlaskiego w przedmiocie umorzenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/215/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad 9 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt arkusza organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2020/2021 (ww. dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatwierdzili arkusz organizacyjny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży na rok szkolny 2020/2021.

 

Ad 10 Przewodniczący Zarządu ponownie o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę Wydziału Rozwoju Społeczno-gospdoarczego i Promocji .

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/216/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad 11 Przewodniczący Zarządu o zabranie głosu poprosił głównego specjalistę Wydziału Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych.

 

Elżbieta Gosk – przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb przyznawania.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu oraz przyjęcie regulaminu określającego szczegółowe warunki, zasady i tryb przyznawania.

 

Ad 12 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – poinformowała, że zmiany w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok w załączniku Nr 1 Dochody bieżące – zadania własne w rozdziale 85333 przewidują zwiększenie środków z Funduszu Pracy na finansowanie zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W załączniku Dochody bieżące – zadania zlecone  w rozdziale 85203 proponowane jest zwiększenie dotacji decyzją Wojewody Podlaskiego w związku ze wzrostem kwoty na jednego uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach w przypadku dowozu osób na zajęcia. Załącznik Nr 2 Wydatki bieżące – zadania własne w rozdziale 75818 proponowane jest przeniesienie środków z rezerwy budżetowej ogólnej do rozdziału 60014  w związku zwrotem niewykorzystanych środków otrzymanych w 2019 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W rozdziałach 75020 i 85333 – zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży oraz Starostwa Powiatowego w Łomży w związku ze zwiększonymi nakładami pracy z tytułu obsługi zadań o których mowa w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Natomiast Wydatki bieżące – zadania zlecone w rozdziale 85203 – zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem kwoty dotacji na jednego uczestnika w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kownatach w przypadku dowozu osób na zajęcia.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/217/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad 13 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego. Podsumowując zaznaczył, że sprawa dotyczy drogi na odcinku przez miejscowość Kobylin, natomiast zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego podyktowane jest tym, iż mieszkańcy tej miejscowości korzystają już z infrastruktury telekomunikacyjnej i nie zgłosili potrzeb w tym zakresie. Wobec tego w ocenie Zarządu Dróg Powiatowych budowa kanału technologicznego byłaby nieuzasadniona, ponieważ wiązałaby się z koniecznością poniesienia dużych kosztów.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/218/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad 14 Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki. Podsumowując zaznaczył, że sprawa ma charakter formalny a Zarząd Dróg Powiatowych zaopiniował pozytywnie pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej na terenie Gminy Czarna Białostocka, Powiat Białostocki (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/219/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad 15 Wicestarosta Maria Dziekońska poinformowała, że uchwała Zarządu Powiatu dotycząca rozwiązania stosunku pracy z byłym dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została zaskarżona. Wojewódzki Sąd Administracyjny skargę powoda oddalił. Ten złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przygotowany projekt uchwały stanowi odpowiedź na przedmiotową skargę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę kasacyjną (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/220/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Ad 16 W sprawach różnych Przewodniczący Zarządu – poinformował, że z Gminą Wizna zostały wypracowane wzorcowe metody współpracy w zakresie udzielania pomocy rzeczowej między samorządami i w związku z tym proponowane jest przyjęcie umowy w niniejszym zakresie, która stanowi załącznik do projektu uchwały.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia umowy z Gminą Wizna w zakresie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 50/221/2020 z dnia 26 maja 2020 roku stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 50-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                            

 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2020 09:41
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2020 09:44
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 181 razy