BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 48/20 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 kwietnia 2020 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 13.00, natomiast zakończenie o godzinie 14.10.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

1.      Lech Marek Szabłowski

- Starosta – Przewodniczący Zarządu.

2.      Maria Dziekońska

- Wicestarosta.

3.      Tadeusz Góralczyk

- członek Zarządu.

4.      Kazimierz Polkowski

- członek Zarządu.

5.      Agnieszka Zduńczyk

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik    nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 1 Przewodniczący Zarządu – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do zaproponowanych tematów.

 

Wobec ich braku stwierdził, że porządek obrad przedstawia się wg następującego układu:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów z 46-go i 47-go posiedzenia zarządu.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2019 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku.  

7.      Sprawy różne:

  • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna.

 

Ad. 2 Przewodniczący Zarządu poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do protokołu z 46-go lub 47-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

W związku z ich brakiem zarządził głosowanie, w wyniku którego protokół z 46-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

W kolejnym głosowaniu protokół z 47-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad. 3 Przewodniczący Zarządu poprosił o zabranie głosu Dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

 

Jarosław Cholewicki – przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2019 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Z kolei została zarządzona dyskusja.

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019 Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/198/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto Jarosław Cholewicki – na prośbę Starosty przedstawił aktualną sytuację Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Zaznaczył, że w związku z pandemią koronawirusa starają się organizować zajęcia i konkursy wirtualne, szczególnie z zakresu warsztatów muzycznych lub plastycznych. Wobec tego składają aplikacje do zewnętrznych konkurów dotyczących dofinasowania realizacji tych zadań. W związku z tym część pracowników ROK pracuje zdalnie, natomiast pozostali zajmują się pracami remontowymi i porządkowymi na terenie placówki.

Reasumując zaznaczył, że względu na ograniczenia wynikające z pandemii wirusa miesięczne straty finansowe sięgają nawet 20.000 zł, jednak dodatni wynik finansowy z 2019 roku powinien złagodzić skutki ww. kryzysu.

 

Ad. 4 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – omówiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przekazania organowi stanowiącemu Powiatu Łomżyńskiego sprawozdania finansowego za 2019 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/199/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 5 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – omówiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Łomżyńskiego na 2020 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/200/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 6 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – omówiła sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Zebrani nie wnieśli uwag ani pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu Powiatu Łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 marca 2020 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/201/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad. 7 W sprawach różnych Krzysztof Święcki – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży przedstawił projekt porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna. Podsumowując podkreślił, że porozumienie w przedmiotowej sprawie, które było przyjęte na poprzednim posiedzeniu Zarządu proponuje unieważnić ze względu na to, iż zawierało błędy techniczne, przede wszystkim dotyczące okresu realizacji zadania oraz podwójnego uwzględnienia odcinków dróg podanych w stosownym wykazie przez Gminę.

 

Z kolei została zarządzona dyskusja.

 

Przewodniczący Zarządu – zwrócił uwagę, że zapisy projektu porozumienia powodują, iż Gmina Wizna wejdzie w zobowiązania w roku 2020, ale i także w rok 2021. Mając na uwadze powyższe zapytał Skarbnika Powiatu czy takie zapisy są prawidłowe pod względem ustawy o finansach publicznych.

 

Grażyna Kołodziejska – odpowiedziała, ze jeżeli Gmina może takie zadanie skalkulować w wieloletniej prognozie finansowej, jednak zwróciła uwagę na to, że niniejszego porozumienia powinno być dołączone uzasadnienie zawierające kalkulację kosztów Powiatu i Gminy – nt. szacunkowych kosztów wzajemnych, szczególnie jeżeli chodzi o zadania Gminy – kosztów utrzymania dróg powiatowych.

 

Krzysztof Święcki – przyznał rację Skarbnikowi Powiatu, jednak zaznaczył, że miarodajne wskazanie ww. kosztów – np. zimowego utrzymania, jest bardzo trudne, ponieważ nie wiemy jaka zima będzie.

 

Grażyna Kołodziejska – stwierdziła, że mimo to warto przedstawić pisemną wycenę poszczególnych zadań.

 

Krzysztof Święcki – stwierdził, że wartość zadań, do których ma zobowiązać się Powiat również będzie zależna od pogody, ponieważ dojazd na odcinek remontowany będzie stanowić około 20 % kosztów Powiatu, natomiast np. deszcze mogą spowodować nawet kilkukrotną konieczność dojazdu na miejsce.

 

Przewodniczący Zarządu – uznał, że mimo, iż nie da się dokładnie oszacować problemowych kosztów, to do projektu porozumienia należy załączyć odpowiednią kalkulację, zarówno zadań Powiatu jak i Gminy. Dodał przy tym, że rozliczenie zadań powinno odbyć się na podstawie przekazanej dotacji.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag ani pytań odnoszących się do przedmiotowego tematu.

 

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 5-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli chwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie współpracy przy zimowym i letnim utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Wizna (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 48/202/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

 

Następnie Przewodniczący Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 48-me posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 19 maj 2020 09:30
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2020 09:33
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 263 razy