BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników” (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-2.500.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 30.04.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup materiałów do budowy oraz remontów chodników”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 239.911,00 zł brutto.

Przed upływem terminu składania ofert złożono 1 ofertę.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

1

PPHU Mackiewicz
Danuta Genowefa Mackiewicz
ul. Al. J. Piłsudskiego 117A
18-400 Łomża

239.767,87 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 30 kwi 2020 12:54
Data opublikowania: czwartek, 30 kwi 2020 12:56
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 294 razy