BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.:„Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”. (oznaczenie postępowania ZDP-4.252.P-1.302.2020).

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 13.03.2020r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa materiałów drogowych  z podziałem na poszczególne części zamówienia”.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi łącznie: 220.000,00 zł brutto.

Cz. I – 70.000,00 zł,

Cz. II – 75.000,00 zł,

Cz. III – 75.000,00 zł

Przed upływem terminu składania ofert złożono 6 ofert.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto] (zł)

Termin dostawy
w ciągu

Warunki płatności

CZĘŚĆ I

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z.o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

75.030,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

4

BITUNOVA Sp. z.o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa

77.613,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża

73.800,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ II

5

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża

60.270,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

6

STANPOL
Paweł Przestrzelski Sp.k.
ul. Makowa 28
18-400 Łomża

 

79.950,00 zł

1 dzień

Zgodne z

określonymi

w SIWZ

CZĘŚĆ III

1

„BUDOMEX BIS”

Teresa Górniak i Wspólnicy Spółka Jawna

Kamieniec 6

28-230 Połaniec

69.968,55 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku
Sp. z.o.o.
ul. Kolonia 1
19-300 Ełk

68.062,05 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

3

TRAKT S.A.
Górki Szczukowskie 1 k/ Kielc
26-065 Piekoszów

68.252,70 zł

1 dzień

Zgodne z określonymi

w SIWZ

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 13 mar 2020 12:52
Data opublikowania: piątek, 13 mar 2020 12:54
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 107 razy