BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:„Dostawa materiałów drogowych”

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży
ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 05.11.2018r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa materiałów drogowych”.

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

Kolonia 1

19-300 Ełk

 

z zaoferowana ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 50.676,00 zł brutto.

termin dostawy - 1 dzień

 

Uzasadnienie:

Oferty najkorzystniejsze dla poszczególnych części zamówienia wybrane zostały zgodnie
z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 17, którymi były:

Cena – 60 %

Termin dostawy: – 40%

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

 

Nr oferty

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

Cena oferty brutto

[zł]

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

 

Termin dostawy - max. 40 pkt

 

Liczba pkt. w kryterium „termin dostawy”

 

Łączna liczba punktów

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku

Sp. z o.o.

ul. Kolonia 1

19-300 Ełk

50.676,00 zł

46,14

1 dzień

40

86,14

2

PPHU BITUMIX Bartłomiej Grzegorczyk

ul. Hugona Kołłątaja 28/30

25-715 Kielce

38.966,40 zł

60

4 dni

10

70

 

Data powstania: poniedziałek, 5 lis 2018 13:48
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lis 2018 13:50
Opublikował(a): Michał Pstrągowski
Zaakceptował(a): Michał Pstrągowski
Artykuł był czytany: 335 razy