BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 81/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 11 października 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.00. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu: 1. Elżbieta Parzych - Starosta – Przewodnicząca Zarządu. 2. Lech Marek Szabłowski - Wicestarosta. 3. Tomasz Chojnowski - członek Zarządu. 4. Antoni Włodkowski - członek Zarządu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

 

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 80-go posiedzenia Zarządu.
 3. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizację projektu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznająca Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/ akademickim 2017/2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – Pani Joannie Dardzińskiej-Mądry.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.
 11. Sprawy różne:
 • Zapoznanie z wnioskiem Wojewody Podlaskiego o obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń służących cyfryzacji – do kwoty 10 zł/1m2,
 • Zapoznanie z wnioskiem radnej – pani Agnieszki Zduńczyk dotyczącym umieszczenia  w projekcie budżetu na 2018 rok zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gminy Miastkowo.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

 

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 80-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 80-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Edward Jarota – Dyrektor PCPR w Łomży – projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację           w 2017 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych jest konsekwencją zweryfikowania danych GUS i naliczenia w oparciu o aktualne dane dotacji z PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji niepełnosprawnych. W przypadku powiatu łomżyńskiego zmiana dotyczyły zaledwie 1 zł, jednak w niektórych powiatach była to kwota znacznie większa. Przy tej okazji przeniesiemy niewykorzystane środki z rehabilitacji zawodowej na rehabilitację społeczna.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, przyjęli projekt uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2017 roku Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych.

 

Ad.4 Wacław Sierbiński – Naczelnik Wydziału ROSB – zapoznał zebranych z projektem uchwały w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024. Podsumowując dodał, że należy do niniejszego Programy przekazać następującą uwagę: Na str. 11 i konsekwentnie dalej winno być: Program ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024 uchwalony przez Radę Powiatu Łomżyńskiego Uchwałą nr XXIII/124/2017 z dnia 9 marca 2017 r. Poprawka ta dotyczy uaktualnienia okresu, który jest wskazany w Programie ochrony środowiska powiatu łomżyńskiego

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zaopiniowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Piątnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/284/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku. Podsumowując stwierdziła, że na realizację zadania,  o którym mowa w § 1ust.1 Zarząd Powiatu Łomżyńskiego przeznacza środki finansowe  w wysokości 60 725,88 zł. Środki na realizację zadania pochodzić będą z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa. Rodzaj zadania, zasady przyznawania dotacji, termin i warunki realizacji zadania, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty określa ogłoszenie o konkursie stanowiące załącznik do uchwały.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/285/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.6 Wicestarosta – Lech Marek Szabłowski – przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów. Są to dwa projekty: ,,Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1. RPO” i ,,Kompleksowy system  rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na latach 2014-2020. Upoważnienie te jest niezbędne do płynnego realizowania zadań w ramach ww. projektów, natomiast ma je otrzymać pani Edyta Zawojska – Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju
i Komunikacji.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w mieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektów (…) (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/286/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Ad.7 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznająca Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu. Projekt uchwały przewiduje na podstawie protokołu z posiedzenia Kapituły Konkursu typującej laureatów do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu z dnia 5 października 2017 roku określa się listę laureatów wytypowanych do Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu, w następujących kategoriach: Kultura, Sport, Inicjatywa społeczno-gospodarcza. Lista laureatów wytypowanych  przez Kapitułę Konkursu  do otrzymania Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu zawierająca wysokość zaproponowanych nagród, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wszystkie trzy nagrody są w wysokości 2.500,00 zł. W dziedzinie kultury nominację otrzymała pani Teresa Adamowska, w dziedzinie inicjatywy społeczno-gospodarczej pani Katarzyna Modzelewska, w dziedzinie sportu pan Piotr Łobodziński. Z kolei Elżbieta Gosk przybliżyła sylwetki ww. laureatów.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Kapitułę Konkursu przyznająca Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/287/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2017/2018. Kandydaci do stypendiów zawierająca wysokość przyznawanych stypendiów, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Komisja do zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów zamieszkujących teren Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2017/2018 z dnia 3 października 2017 roku, określiła listę kandydatów rekomendowanych do Stypendium Starosty Łomżyńskiego,           w następujących dziedzinach: stypendium naukowe, stypendium sportowe, stypendium artystyczne.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy kandydatów rekomendowanych przez Komisję Stypendialną do stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Powiatu Łomżyńskiego w roku szkolnym/akademickim 2017/2018 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/288/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – pani Joannie Dardzińskiej-Mądry.

 

Z kolei Zarząd Powiatu  Łomżyńskiego wyraża pozytywną opinię  w sprawie przyznania Nagrody   Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży – pani Joannie Dardzińskiej–Mądry za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Nagrody Starosty Łomżyńskiego Dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży – pani Joannie Dardzińskiej-Mądry (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/289/2017  z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Elżbieta Gosk – gł. spec. w Wydziale PRiK – przedstawiła projekt uchwały w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego    z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017”.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie skierowania do konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017” (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 81/290/2017 z dnia 11 października 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 1) Sprawy różne, Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że Wojewoda Podlaski wystąpił z prośba o obniżenie stawek za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie w nim urządzeń służących cyfryzacji – do kwoty 10 zł/1m2. Obecne stawki wynoszą 25 zł/1m2 w terenie niezabudowanym i 50 zł/1m2 w terenie zabudowanym (kopia pisma Wojewody Podlaskiego w ww. sprawie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Członkowie Zarządu ustalili, że nie będą obniżać stawek za zajęcie pasa drogowego  i umieszczenie w nim urządzeń, ponieważ w innych przypadkach także należałoby takie obniżenie stawek zastosować, natomiast ZDP i Powiat Łomżyński ma zbyt trudna sytuację budżetową, aby obniżyć ww. opłaty.

 

2) Przewodnicząca Zarządu zapoznała zebranych z wnioskiem radnej – pani Agnieszki Zduńczyk dotyczącym umieszczenia w projekcie budżetu na 2018 rok zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie gminy Miastkowo (kopia ww. wniosku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych  w porządku dziennym, zakończyła 81-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

                                                                                                        

 

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 12:28
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 12:30
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 166 razy