BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Protokół nr 80/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 września 2017 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00 natomiast zakończenie o godzinie 10.10

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:

 1. Elżbieta Parzych                                    

- Starosta – Przewodnicząca Zarządu.

 1. Tomasz Chojnowski  

- członek Zarządu.

 1. Irena Przybylak

- członek Zarządu.

 1. Antoni Włodkowski

- członek Zarządu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

 

Ad.1 Przewodnicząca Zarządu – Elżbieta Parzych na wstępie przywitała wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady stwierdziła, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z 79-go posiedzenia Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii nN-0,4kV na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polowej 53.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego, Filia w Nowogrodzie.
 5. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającego uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie gminy Łyse, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej na terenie gminy Goworowo, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polowej 53.
 12. 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Janusza Świderskiego z funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

12. 2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

13. Zapoznanie z kolejnym pismem Wójta Gminy Łomża w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44, o powierzchni 0,22 ha,  z przeznaczeniem jej na potrzeby rodzin repatrianckich.

14. Sprawy różne:

 • Omówienie kwestii wykonania odwodnienia na drodze powiatowej w Miejscowości Drozdowo oraz przycinania drzew rosnących w pasie drogowym.

 

Następnie Przewodnicząca Zarządu poprosiła o zgłaszanie ewentualnych uwag odnoszących się do przytoczonych tematów.

Wobec ich braku zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego ww. porządek posiedzenia został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.2 Przewodnicząca Zarządu zapytała zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 79-go posiedzenia Zarządu.

 

Wobec ich braku zarządziła głosowanie, w wyniku którego protokół z 79-go posiedzenia Zarządu został przyjęty 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

 

Ad.3 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – poinformował, że niniejszy projekt uchwały dotyczy nieruchomości, której samorząd powiatu łomżyńskiego jest współwłaścicielem, w 2/5 – budynek przy ul. Polowej. Konkretnie projekt dotyczy wyrażenia zgody dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na budowę linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, demontaż przyłączy napowietrznych oraz budowę wewnętrznych linii zasilających na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Łomża 2, jednostce ewidencyjnej Łomża – miasto, powiecie m. Łomża, województwie podlaskim, oznaczonej jako działka nr 22802 o pow. 0,1156 ha, której Powiat Łomżyński jest współwłaścicielem w części 2/5 a Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży jest jej użytkownikiem. Poza tym zgoda obejmuje dysponowanie nieruchomością na cele budowlane. Przebieg projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na ww. nieruchomości wskazuje mapa stanowiąca załącznik do uchwały. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane obowiązuje na czas realizacji inwestycji. Wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji oraz usunięciem ewentualnych szkód poniesie inwestor – PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Ta inwestycja przysporzy wartości tej nieruchomości, czyli jest to w naszym interesie. Wobec tego nie widzimy przeszkód w niniejszym zakresie.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii nN-0,4kV na nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Polowej 53 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/274/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

 

Ad.4 Stanisław Studencki – Dyrektor ZPOZ w Łomży – poinformował, że jeden z podmiotów zwrócił się z wnioskiem o wynajęcie pomieszczeń w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego, Filia w Nowogrodzie na cele związane działalnością medyczną, czyli można w tym przypadku wynająć w trybie bezprzetargowym. Zadanie te nie koliduje z naszymi zadaniami, więc nasza opinia jest pozytywna. Możemy te pomieszczenia wynająć, ponieważ pozostają wolne po ginekologii, której już nie realizujemy w placówkach na terenie powiatu, po nowelizacji przepisów w tym zakresie. Zgoda dotyczy wynajęcie pomieszczenia o powierzchni 18,39 m2.

 

Przewodnicząca Zarządu – z czego wynika ten wniosek, jakie plany ma ten podmiot, który chce wynająć pomieszczenia?

 

Stanisław Studencki – wynika to z tego, że Wojewoda ma obowiązek dostosowania systemu ratownictwa medycznego do nowych wytycznych. Czas na dotarcie do poszkodowanego od momentu zgłoszenia ma wynosić 15 minut, więc z Łomży na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Stąd też konieczność ustanowienia nowych punktów w terenie. Dodam, że będzie to system całodobowy.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczenia w budynku Gabinetu Lekarza Rodzinnego, Filia w Nowogrodzie (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/275/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

 

Ad.5 Renata Wierzba – gł. spec. w Wydziale PRiK – poinformowała, że projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest podyktowany koniecznością zmiany jednego z członków, co wynika  z faktu śmierci byłego Burmistrza Nowogrodu – pana Józefa Piątka. Rada Społeczna składa się między innymi z wójtów i burmistrzów naszego powiatu.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, przyjęli  projekt uchwały Rady Powiatu zmieniający uchwałę  w sprawie powołania Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 

Ad.6 Beata Korwek – Sekretarz Powiatu – poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia  i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem dotyczy nieruchomości, która obecnie jest wykorzystywana pod potrzeby stołówki. Jest to lokal położony na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27. Powierzchnia nieruchomości : 204,42 m². Przeznaczenie nieruchomości : lokal przeznaczony na prowadzenie działalności gastronomicznej. Wysokość opłat z tytułu najmu : 2 500 zł netto miesięcznie, wysokość miesięcznych opłat zostanie powiększona o należny podatek VAT. Termin wnoszenie opłat : należność płatna co miesiąc z góry, przelewem, na podstawie faktury VAT, siedem dni od daty wystawienia faktury, na konto Starostwa Powiatowego w Łomż. Zasady aktualizacji opłat : Wysokość opłat może ulec zmianie, zwłaszcza w wypadku zamian cen usług przez dostawców mediów. Wysokość opłat podlega automatycznej corocznej rewaloryzacji wskaźnikiem wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszonym przez Prezesa GUS bez konieczności uprzedniego wypowiadania umowy. Forma dyspozycji : oddanie w najem nastąpi na czas oznaczony – lat 3, od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2020 r. Wykaz ma być wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27 oraz zamieszczony na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl/bip.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/276/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

 

Z kolei Członkowie Zarządu ustalili, że obecnemu najemcy przedłużają wynajem pomieszczeń na dotychczasowych warunkach do końca br.

 

Ad.7 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi wewnętrznej na terenie gminy Łyse, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych wynika z formalnych przyczyn. ZDP nie widzi przeszkód, aby pozytywnie zaopiniować zaliczenie tej drogi do kategorii dróg powiatowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej na terenie gminy Goworowo, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/277/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

 

Ad.8 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej na terenie gminy Goworowo,          w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych wynika także z przyczyn formalnych, przy czym ZDP także w tym przypadku nie widzi przeszkód, aby pozytywnie zaopiniować zaliczenie tej drogi do kategorii dróg powiatowych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi gminnej na terenie gminy Goworowo, w powiecie ostrołęckim do kategorii dróg powiatowych (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/278/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

 

Ad.9 Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że projekt uchwały w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania dotyczy wybudowania chodnika. Gmina udziela nam dotacji w wysokości 20.000 zł. ZDP musi zlecić to zadanie firmie zewnętrznej, ponieważ nie ma możliwości wykonać tego własnymi siłami. Konkretnie jest to „Wykonanie utwardzenia płytami ażurowymi pobocza w ciągu drogi powiatowej Nr 1946 B Chojny-Szczepankowo-Osobne-Wierzbowo-Śniadowo na odcinku przez wieś Chojny Młode na dł. Ok 250m”.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia porozumienia z Gminą Łomża w zakresie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/279/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

 

Ad.10 Grażyna Kołodziejska – Skarbnik Powiatu – w załączniku 1 – Dochody bieżące dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących, w tym: zadania własne, rozdział 85508 +34.274,00 zł – zwiększenie dotacji celowej na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 18 sierpnia 2017 roku, przeznaczonej na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Załącznik Nr 2 – Wydatki bieżące - dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących, w tym: zadania własne: rozdział 85218 - dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 460,00 zł między paragrafami z przeznaczeniem na szkolenie pracownika (PCPR); rozdział 85406  dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwocie 28.000,00 zł między paragrafami. Przeniesienia związane są z rozliczeniemkosztów prowadzenia obsługi finansowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży; rozdział 85508 +34.274,00 zł – zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży z przeznaczeniem na wynagrodzenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”. Rozdział 85508 – dokonuje się przeniesienia środków finansowych w kwotach: 10.000,00 zł w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży w związku z usamodzielnieniem się 5 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą w 2017 roku i przyznanie im pomocy finansowej; 55.000,00 zł zwiększenie  wydatków związane jest z umieszczeniem w pieczy zastępczej 4 nowych dzieci pochodzących z Powiatu Łomżyńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz wynagrodzeniem dwóch zawodowych rodzin zastępczych; 280,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia zawodowych rodzin zastępczych.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2017 rok (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/280/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

 

Ad.11 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na nieruchomości położonej      w Łomży przy ul. Polowej 53 dotyczy czynności podejmujących przez Podlaską Fundację, która jest współwłaścicielem tego budynku. Założenie tej instalacji także podniesie wartość nieruchomości, więc nie widzę przeszkód, aby taką zgodę wyrazić.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę wewnątrzbudynkowej instalacji światłowodowej na nieruchomości położonej  w Łomży przy ul. Polowej 53 (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/281/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 1. Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie odwołania Janusza Świderskiego z funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych   i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie odwołania Janusza Świderskiego z funkcji Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 80/282/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

 

Ad.12 2. Przewodnicząca Zarządu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

 

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu, 4-ma głosami „za”, głosów przeciwnych  i wstrzymujących się nie było, podjęli uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego   Nr 80/283/2017 z dnia 21 września 2017 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

 

Ad.13 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN – zapoznał zebranych z kolejnym pismem Wójta Gminy Łomża w sprawie nieodpłatnego przejęcia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gać, jednostce ewidencyjnej Łomża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 44, o powierzchni 0,22 ha, z przeznaczeniem jej na potrzeby rodzin repatrianckich (kopia ww. pisma stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu).

 

Przewodnicząca Zarządu stwierdziła, że samorząd gminy faktycznie nie jest zainteresowany przejęciem tej nieruchomości, w związku z czym należy prowadzić procedurę jej sprzedaży.

 

Członkowie podzieli powyższą opinię.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ad.14 Sprawy różne,członek Zarząduradna Irena Przybylak – zwróciła uwagę na konieczność wykonania odwodornienia na drodze powiatowej w Miejscowości Drozdowo, na głównym skrzyżowaniu. Podkreśliła, że obecnie sytuacja jest dramatyczna, ponieważ powierzchnia kałuży uniemożliwia poruszanie zarówno pojazdów jak i pieszych.

Wobec tego zaleciła rozważenie pogłębienia rowów i użycie ścinarki oraz dokonania wykupu gruntów lub uzyskania zgody właścicieli, aby uzyskać niezbędny teren.

 

Barbara Chojnowska – Zastępca Dyrektora ZDP w Łomży poinformowała, że w przedmiotowej sprawie zrobi rozeznanie, ponieważ obecnie nie jest w stanie stwierdzić, jakie są możliwości wynikania odwodnienia w ww. miejscu.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto członek Zarządu Irena Przybylak – zwróciła uwagę, że przycinanie drzew rosnących  w pobliżu pasa drogowego odbywa się niechlujnie, ponieważ gałęzie są często połamane i ich części zwisają szpecąc lokalny krajobraz. 

 

Barbara Chojnowska – poinformowała, że tą sprawą także się zajmie, jednak przycinanie drzew odbywa się w ramach umowy zlecenia firmom zewnętrznym, wobec czego trudno jest skontrolować te działania i wymóc poprawę tych działań.

 

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań odnoszących się do niniejszego tematu.

 

Ponadto nie poruszono dodatkowych zagadnień.

Następnie Przewodnicząca Zarządu, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych                w porządku dziennym, zakończyła 80-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

 

                                                                                                                                               

Data powstania: środa, 11 paź 2017 08:05
Data opublikowania: środa, 11 paź 2017 08:08
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 222 razy