BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00” z podziałem na poszczególne części zamówienia.

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00” z podziałem na poszczególne części zamówienia.

Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Pzp,  Zamawiający Zarząd Dróg Powiatowych  w Łomży ul. Poligonowa 30 zawiadamia, że w dniu 13.06.2017r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1935B Stare Krzewo – Nowe Krzewo w km 0+000,00 do 1+355,00” z podziałem na poszczególne części zamówienia.

 

  1. Najkorzystniejsza oferta:

 

Dla części I:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

BIK PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1.554.781,61 zł

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Dla części II:

 

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona przez WYKONAWCĘ:

 

UNIBEP S.A., ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski,

Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

 

z zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia: 8.471,63 zł

z zaoferowaną długością okresu gwarancji na roboty budowlane: 7 lat.

 

Uzasadnienie:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 18, którymi były:

Cena – 60 %

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane: – 40%

 

 

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty wraz z przyznaną punktacją:

 

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty [brutto]

(zł)

 

Punktacja przyznana w kryterium

„cena” – max. 60 pkt.

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

 

Liczba pkt. w kryterium

„długość okresu gwarancji

Łączna liczba punktów

CZĘŚĆ I

2

BIK PROJEKT Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,

ul. Poligonowa 32,
18-400 Łomża.

1.554.781,61

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

1.694.578,02

55,05

5  lat od odbioru ostatecznego robót

20

75,05

4

STRABAG Sp.z o.o.
ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.845.017,37

50,56

5 lat od odbioru ostatecznego robót

20

70,56

5

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży, ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

1.574.804,12

59,24

7  lat od odbioru ostatecznego robót

40

99,24

CZĘŚĆ II

1

Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp.J.

Jankowski, Sienicki,

ul. Żabia 6

18-400 Łomża

11.931,02

42,60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

82,60

5

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

8.471,63

60

7 lat od odbioru ostatecznego robót

40

100

Data powstania: wtorek, 13 cze 2017 13:12
Data opublikowania: wtorek, 13 cze 2017 13:22
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:10
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 783 razy
Ilość edycji: 1