BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie. Na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, informuje, że dnia 01.06.2017r. odbyło się otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1931B Stryjaki – Karwowo – Wszebory w km 0+000 – 2+287” gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. Podlaskie.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:
1.910.326,00 zł brutto.

 

Przed upływem terminu składania ofert złożono 3 oferty.

Nr oferty

Nazwa oraz adres

Cena oferty [brutto]

(zł)

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1

UNIBEP S.A.         
ul. 3 Maja 19

17-100 Bielsk Podlaski

Oddział Drogowy
UNIBEP S.A.

w Łomży

ul. Poligonowa 12

18-402 Łomża

2.289.609,06

7  lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

2

Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 156

18-400 Łomża

2.299.670,71

5  lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

3

STRABAG Sp.z o.o.
ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2.782..704,71

 5 lat od odbioru ostatecznego robót

Zgodny z terminem określonym
w SIWZ

Zgodne z określonymi
w SIWZ

 

Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji
z otwarcia ofert przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.1. do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 1 cze 2017 11:50
Data opublikowania: czwartek, 1 cze 2017 11:52
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 11:05
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 826 razy
Ilość edycji: 1