BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu "Razem ku samodzielności..."

Łomża: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 211913 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży , ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (086) 215 69 42, faks (086) 215 69 70.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu pn. Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych) w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów uczestników projektu Razem ku samodzielności (osoby niepełnosprawne, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych), kursów zawodowych wyszczególnionych w poniższej tabeli: CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA I: Nazwa kursów: 1. Kurs spawania metodą MAG 135-1. Liczba osób: 5. 2. Kurs spawania metodą MAG 135-2. Liczba osób: 2. 3. Kurs spawania metodą TIG 141-1. Liczba osób: 2. 4. Kurs spawania metodą TIG 141-2. Liczba osób: 1. 5. Kurs spawania metodą MMA 111-1. Liczba osób: 3. Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: Program zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, kurs zakończony egzaminem przeprowadzonym przez komisją z Instytutu Spawalnictwa. Termin realizacji usługi: X - 29. XII. 2014, w dni powszednie - popołudniami oraz w weekendy. CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA II: Nazwa kursu: Kasa fiskalna z obsługa terminali i kart płatniczych. Liczba osób: 2 Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych dla każdego uczestnika szkolenia: 15 godzin dydaktycznych (3 dni po 5 godz. dziennie); dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna. Termin realizacji usługi: X - 14.XI.2014, w dni powszednie - w godz. 9:00 - 14:00..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia, na który składana jest oferta.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na kwotę 50.000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
• określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
• co najmniej jedną usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu zawodowego zgodnego z przedmiotem zamówienia, na który składana jest oferta.;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do oferty należy dołączyć harmonogram kursu.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana ilości uczestników kursu - rezygnacja, usunięcie, itp.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiatlomzynski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, 18 - 400 Łomża, ul. Szosa Zambrowska 1/27 - w sekretariacie..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: takZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Kurs spawania metodą MAG (135-1, 135-2), TIG (141-1, 141-2), MMA (111-1).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kurs spawania metodą MAG (135-1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 5 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 29. XII. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania pachwinowego blach i rur metodą MAG (szkolenie podstawowe 135-1) ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze w systemie popołudniowym oraz w weekendy. 2. Kurs spawania metodą MAG (135-2) LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 29. XII. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania pachwinowego blach i rur metodą MAG (szkolenie ponadpodstawowe 135-2) ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze w systemie popołudniowym oraz w weekendy. 3. Kurs spawania metodą TIG (141-1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 29. XII. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania pachwinowego blach i rur metodą TIG (szkolenie podstawowe 141-1) ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze w systemie popołudniowym oraz w weekendy. 4. Kurs spawania metodą TIG (141-2) LICZBA UCZESTNIKÓW: 1 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 29. XII. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania pachwinowego blach i rur metodą TIG (szkolenie ponadpodstawowe 141-2) ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze w systemie popołudniowym oraz w weekendy. 5. Kurs spawania metodą MMA (111-1) LICZBA UCZESTNIKÓW: 3 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 29. XII. 2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: uzyskanie uprawnień spawalniczych w zakresie spawania pachwinowego blach i rur elektrodą otuloną metodą MMA (szkolenie podstawowe 111-1) ORGANIZACJA SZKOLENIA: istotnym warunkiem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w dni robocze w systemie popołudniowym oraz w weekendy. WYMAGANIA DODATKOWE: a) Program szkolenia z zakresu spawania musi być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa, b) Wykonawca skieruje każdego z uczestników projektu na obowiązkowe badania lekarskie uprawniające do uczestnictwa w kursie, c) Baza szkoleniowa do przeprowadzenia zajęć znajdująca się na terenie Miasta Łomża w szczególności musi być zgodna: - z wymaganiami instytucji uprawnionych do wydawania atestów/certyfikatów na prowadzenie szkoleń i egzaminów spawaczy, uzyskanych na podstawie wymagań instytucji podległych Ministrowi Gospodarki lub innemu właściwemu, - z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 27.04.2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. z 2000 r., Nr 40, poz. 470). d)Kurs będzie kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzanym przez komisję powołaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach zgodnie z Wytycznymi Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach; e) Oprócz certyfikatów kursanci otrzymają Książeczki Spawacza ze stosownym wpisem zgodnym z polską Normą wg wskazań Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz Euro świadectwem w języku polskim i angielskim ze stosownym wpisem do książeczki Spawacza przedstawiciela PRS..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 29.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Kasa fiskalna z obsługa terminali i kart płatniczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: LICZBA UCZESTNIKÓW: 2 TERMIN REALIZACJI USŁUGI : X - 14.XI.2014 MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI: miasto Łomża CEL SZKOLENIA: nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się kasą fiskalną i terminalami kart płatniczych ORGANIZACJA SZKOLENIA: szkolenie ma obejmować 15 godzin dydaktycznych; dla każdego uczestnika oddzielna kasa fiskalna, zajęcia skumulowane, przeprowadzone w ciągu 3 dni roboczych w godz. od 9:00 do 14:00. WYMAGANIA DODATKOWE: Program powinien zawierać: a) budowa kas fiskalnych, b) praca przy kasie fiskalnej - rejestracja sprzedaży i programowania kas fiskalnych, c) obsługa urządzeń dodatkowych wspomagających pracę kasjera, w tym terminali kart płatniczych, d) obsługa kas fiskalnych w połączeniu z komputerowym systemem obsługi sprzedaży. W trakcie zajęć praktycznych - dotyczy obsługi kasy fiskalnej - wykonawca zapewnia 1 jedno stanowisko kasy fiskalnej dla każdego uczestnika szkolenia..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 14.11.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 7 paź 2014 15:16
Data opublikowania: wtorek, 7 paź 2014 15:20
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1527 razy