BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 21/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 września 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 9.00, natomiast zakończenie o godzinie 10.20.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 19 i 20-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetu w ZGLR w Miastkowie.
4. Rozpatrzenie podania pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 o rozłożenie na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.
5. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo.
6. Przyjęcie porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża.
7. Podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2012.
9. Przyjęcie aneksu do projektu organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2011/2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Sprawy różne:
1.) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa,
2.) Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży,
3.) Informacja nt. oświetlenia Muzeum Przyrody w Drozdowie.

Następnie Starosta poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag do przytoczonych tematów. Wobec ich braku zostało ogłoszone przejście do realizacji punktu pierwszego.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 19-go lub 20-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 19-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

W kolejnym głosowaniu protokół z 20-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił Dyrektora ZPOZ w Łomży o wprowadzenie do pierwszego zagadnienia.

Stanisław Studencki – wniosek o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetu w ZGLR w Miastkowie wynika ze starań firmy Novadent, która chce wynająć od nas pomieszczenia wcześniej wykorzystywane przez podmiot świadczący usługi o tym samym charakterze, który w ostatnim czasie rozwiązał z nami umowę o najem tych pomieszczeń. W związku z tym, że lokal ten aktualnie jest wolny zamierzamy go wynająć (kopia wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży o wyrażenie zgody na wynajęcie gabinetu w ZGLR w Miastkowie stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za wyrazili zgodę na wynajęcie gabinetu w ZGLR w Miastkowie, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.4 Starosta ponownie udzielił głosu Dyrektorowi ZPOZ w Łomży.

Stanisław Studencki – podanie pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 o rozłożenie na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wynika z faktu, że pan Lutostański prze długi okres czasu nie płacił czynszu. Wobec tego dług narastał lawinowo i złożyłem wniosek do sądu, który po rozpatrzeniu wydał wyrok nakazujący spłatę długu. Pan Lutostański nadal nie wywiązywał się z płatności. W związku z tym sprawę skierowaliśmy do komornika i w tych okolicznościach złożył podanie o rozłożenie zaległości na raty długu, który wynosi obecnie blisko 8.000 zł. Natomiast wierzytelności od 5 do 20 tysięcy złotych podlegają pod kompetencje Zarządu Powiatu i stąd moja prośba do Zarządu o zajęcie stanowiska w problemowej sprawie. Osobiście uważam, że tego pana należy zmotywować do spłaty do końca roku, ponieważ od wielu lat zwodzi nas i oszukuje obiecując różne rzeczy. Ten lokator jest bardzo uciążliwy i systematycznie zalega z płatnościami, wobec czego ZPOZ ponosi straty finansowe z tego tytułu. Najkorzystniejszym rozwiązaniem byłaby wyprowadzka tego najemcy z naszego lokalu. Niestety będzie to możliwe tylko w przypadku jeżeli nie spłaci zaległości, wtedy będziemy mogli ubiegać się o eksmisję.
Do tego najemcy nie możemy podchodzić liberalnie, ponieważ wykorzystuje on każdą okazję do tego, aby nas oszukać (podanie pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 o rozłożenie na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Irena Przybylak – ile osób zamieszkuje ten lokal?

Stanisław Studencki – prawdopodobnie około ośmiu, jednak dokładnie nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić.
Dodam, że temu lokatorowi zostało udowodnione, że kradł prąd i wodę. Mamy 18-naście ośrodków i bardzo ciężko jest wszystko skontrolować, jednak staramy się wykrywać wszelkie naruszenia.

Starosta – jeżeli zgodzimy się na rozłożenie na raty zaległości to czy komornik będzie zaangażowany w egzekwowanie należności?

Stanisław Studencki – w czasie kiedy będzie trwało rozłożenie spłaty w ratach komornik nie będzie brał udziału, dopiero ewentualnie po tym okresie zaangażujemy komornika – jeżeli nie nastąpi spłata długu.

Elżbieta Parzych – powinniśmy ustalić takie rozłożenia na raty, aby dłużnik był w stanie spłacić należność w ustalonych terminach.

Stanisław Studencki – dłużnik przekazał mi informację, że będzie w stanie spłacić należność w czterech ratach po około 2.000 zł, ponieważ jeden z członków jego rodziny wyjechał w celach zarobkowych do Niemiec i ma przesyłać mu pieniądze.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za zaakceptowali podanie pana Jana Lutostańskiego zam. Gać 59/3 o rozłożenie na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, proponując rozłożenie należności na 4 raty. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.5 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo jest wynikiem podjętej uchwały przez Radę Powiatu na ostatniej sesji. Konkretnie porozumienie odnosi się do inwestycji drogowej o długości około 2,8 km na odcinku Osobne – Śniadowo. Sprawa ta była już wielokrotnie analizowana i omawiana.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Śniadowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Śniadowo. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad.6 Janusz Świderski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży – projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża dotyczy opracowania projektu przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stara Łomża – Rybno. W ramach tego porozumienia Powiat zobowiązuje się do przeznaczenia na ww. cel kwoty w wysokości 45.000 zł, natomiast Gmina Łomża zadeklarowała kwotę 100.000 zł. Niestety jak Państwo wiecie pierwotnie Gmina miała przeznaczyć większą kwotę na przedmiotowy cel, jednak ostatecznie okazało się, że może wygenerować zaledwie 100.000 zł.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za przyjęli projekt porozumienia pomiędzy Zarządem Powiatu Łomżyńskiego i Wójtem Gminy Łomża w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Łomża. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (kopia porozumienia stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału GN poinformował, że projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu dotyczy działki położonej w ciągu drogi powiatowej na odcinku Wygoda – Bacze Suche, która została wydzielona na poprawę warunków komunikacyjnych.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań.

W zarządzonym głosowaniu członkowie Zarządu 5 głosami za przyjęli decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na nieruchomościach z zasobu powiatu. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (decyzja GN-I.6844.2.8.2011 z dnia 30 września 2011 roku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad.8 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – niniejszy projekt uchwały dotyczy Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który w myśl art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie musi być uchwalany corocznie oraz w pierwszej kolejności powinien być skierowany do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i wymienionych w ww. artykule. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi będą trwały od 3 do 20 października. Uwagi będzie można zgłaszać na piśmie lub mailowo.
Zmiany w stosunku do ubiegłorocznego programu dotyczą zwiększenia wysokości kwot, które będziemy przeznaczać na realizację przedmiotowego Programu – taki jest projekt, jednak czy zostaną przyjęte takie kwoty to zostanie ustalone w późniejszym terminie właściwą uchwałą Rady Powiatu.

Irena Przybylak – gdzie są zamieszczone propozycje zawarte w ww. Programie?

Elżbieta Gosk – informację zamieściliśmy na tablicy ogłoszeń oraz umieściliśmy na naszej stronie internetowej.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie skierowania do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektu uchwały Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) w roku 2012, została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/67/2011 z dnia 30 września 2011 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.9 Elżbieta Gosk – gł. spec. ds. oświaty i kultury – aneks do projektu organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2011/2012 dotyczy zmiany w zakresie wpisania nowego pracownika – pani Izabeli Klepadło, która wygrała konkurs ogłoszony na miejsce byłej pracownicy – pani Katarzyny Kotowskiej, która z kolei rozwiązała umowę o pracę ze względu na podjęcie pracy poza granicami kraju (materiały dotyczące powyższego tematu stanowią załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy takie zmiany muszą być przyjmowane przez Zarząd Powiatu?

Elżbieta Gosk – tak, ze względu na to, że w arkuszu organizacyjnym są wymieni pracownicy z imienia i nazwiska.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu aneks do projektu organizacyjnego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Łomży na rok szkolny 2011/2012 został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.10 Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok wynika ze zmian wprowadzanych przez kierowników jednostek organizacyjnych do jakich upoważniła je Rada Powiatu stosowną uchwałą. Nie prowadzają one zmian do budżetu powiatu. Są to przeniesienia między paragrafami, które zostały wykonane w III kwartale br.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/68/2011 z dnia 30 września 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.11 1.) Starosta przechodząc do spraw różnych udzielił głosu Naczelnikowi Wydziału GN.

Stanisław Kozikowski – pragnę przypomnieć, że nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położona w obrębie Marianowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4 była własnością Powiatu Łomżyńskiego i aktem notarialnym repertorium A Nr 7659/2007 z dnia 07.12.2007r została przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa „w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami”. Darowizna została uczyniona za zgodą Rady Powiatu wyrażonej w uchwale Nr XI/57/07 z dnia 17 października 2007 roku, w związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustanowiony został trwały zarząd dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie (jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa). Pismem z dnia 13 stycznia 2010r Dyrektor „Zespołu Szkół” za zgodą Ministra Rolnictwa złożył wniosek o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu między innymi do w/w działek. W uzasadnieniu wskazał, że nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, w których lokale mogą być przeznaczone do sprzedaży dla ich najemców. Szkoła nie ma możliwości pozyskiwania środków na inwestycje związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych budynków, które nie są związane ze statutową działalnością szkoły. Starosta Łomżyński działający jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ma obowiązek wydać decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu po uzyskaniu innej możliwości zagospodarowania nieruchomości. Jednym ze sposobów wykorzystania nieruchomości może być sprzedaż zajmowanych lokali ich najemcom. Postanowił więc przeznaczyć w/w nieruchomości do sprzedaży jako wyodrębnione lokale mieszkalne. Na sprzedaż lokali wyraził zgodę Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 123/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r i określił warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych w zarządzeniu nr 126/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r. Po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla „Zespołu Szkół” i sprzedaży lokali ich najemcom zmieni się cel wykorzystania nieruchomości określony w w/w umowie darowizny. W takim przypadku zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651z póź zm.) darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny może nastąpić tylko za zgodą organu, który wyraził zgodę na jej dokonanie. Rady Powiatu Łomżyńskiego uchwałą z dnia 28 września 2011 r. nr XIII/156/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa, wyraziła zgodę na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położoną w woj. podlaskim, powiecie łomżyńskim, gminie Piątnica, w obrębie ewidencyjnym Marianowo, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, ujawnioną w księdze wieczystej LM1L/00048796/4. Odwołanie darowizny i przejęcie do utrzymania i zarządzania nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z lokalami zamieszkałymi przez najemców nie leży w interesie Powiatu. Dochody możliwe do pozyskania z tytułu wynajmu lokali pokryją tylko ponoszone wydatki na bieżące utrzymanie budynków. A budynki są już wieloletnie i wymagają remontów. Z takich powodów dotychczasowy zarządca (szkoła) chce pozbyć się tych nieruchomości i przekazać do zasobu Skarbu Państwa. Aktualnie szkoła pobiera czynsz w wysokości 0,70zł/m² lokalu plus poniesione koszty za dostawę wody ciepła odbiór ścieków i wywóz nieczystości. Natomiast przejęcie nieruchomości z zamiarem jej sprzedaży również nie gwarantuje znacząco większego dochodu dla Powiatu niż można go uzyskać ze sprzedaży jako nieruchomości Skarbu Państwa. Wynika to z poniższej kalkulacji. Obecna wartość rynkowa według operatów szacunkowych wynosi: 2 325 675zł. Możliwa do uzyskania kwota ze sprzedaży za 5% jej wartości; 116 284zł, Należna kwota dla Powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości S.P. (25%) ; 29 071zł Przewidywane koszty związane z odwołaniem darowizny ( w przypadku nie podjęcia uchwały). Koszt aktu notarialnego; około 10 000zł. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego ; około 20 000zł. Koszty zarządu w okresie 1 roku ; 1630m² x 1zł x 12mies. = 19 560zł. Koszty ewentualnych remontów, dostosowania infrastruktury do nowych stosunków własnościowych, utrzymanie pustostanów i zaległości w opłatach czynszu, które mogą wystąpić ; około 40 000zł. Strata/zysk; 116 284zł – (29 071zł +10 000zł + 20 000zł + 19 560zł + 40 000) = - 2347zł. Ponadto najemcy tych lokali oczekują już około 4 lat na możliwość nabycia zajmowanych lokali. Przejęcie ich do zasobu nieruchomości Powiatu oddali taką możliwość o kolejny rok niezbędny do podjęcia wymaganych prawem decyzji (uchwał), przygotowania dokumentacji, określenie zasad i przeprowadzenia procedury ewentualnej sprzedaży. Stąd też odstąpienie od odwołania darowizny jest zasadne ze względów ekonomicznych i społecznych i wnioskuje o przyjęcie przedłożonego projektu uchwały.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu uchwała w sprawie odstąpienia od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz Skarbu Państwa została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/69/2011 z dnia 30 września 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.11 2.) Starosta udzielił głosu Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży zakłada dodanie w paragrafie 13 punkt nr 8 w brzmieniu „zawieranie umów i porozumień z Dyrektorem”. Paragraf ten był w poprzednim regulaminie, a obecnie został wykreślony przez radcę prawnego. Jednak osobiście uważam, że ten zapis powinien być dalej utrzymany, ponieważ księgowa będzie wraz ze mną odpowiedzialna za treść umów, które będziemy zawierać. Pomoże mi to w odpowiedniej ocenie zawieranych dokumentów i przyczyni się do unikania takich błędów, które mogłyby skutkować stratami dla naszej jednostki. Z tego powodu jestem przekonany, że podpis drugiego przedstawiciela ZDP jest niezbędny, a na pewno nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem.

Starosta – zastanawiam się czy w ogóle nie jest tak, że główny księgowy musi podpisywać takie dokumenty, które rodzą skutki finansowe?

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – taki obowiązek wynika z ustawy i nie ma podstawy, aby główny księgowy odmówił podpisania takich dokumentów, nawet jeżeli nie będzie dodanego ww. paragrafu do regulaminu. Uważam, że główny księgowy nie musi reprezentować na zewnątrz jednostki i nie musi być takiego zapisu w regulaminie.
Ponadto uważam, że zawieranie umów i porozumień jest niewłaściwym rozwiązaniem, ponieważ główna księgowa nie zawiera umów i porozumień.

Starosta – a np. umowy i porozumienia w sprawie zimowego utrzymania dróg?

Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – w takim przypadku księgowa może podpisywać umowy, jednak obawiam się czy głównej księgowej nie zostanie przypisane sporządzanie projektów umów.

Janusz Świderski – absolutnie nie będzie musiała przygotowywać projektów umów i porozumień, chodzi o dodatkowe zabezpieczenie nas pod względem finansowym, żeby nie doszło do sytuacji kiedy znów będziemy musieli płacić kary. Księgowa może wyłapać jakieś błędy, których ja nie dostrzegę i z tego powodu potrzebny jest taki zapis.
Sprawę tę konsultowałem z prawnikami specjalizującymi się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem jednostek zarządzającymi drogami.

Z kolei Starosta poprosił radcę prawnego o udział w posiedzeniu oraz wypowiedzenie się w problemowej sprawie.

Dariusz Wąsowski – przyznaję, że to ja wykreśliłem ten paragraf wychodząc z założenia analogii w naszym Powiecie. Uważam, że Skarbnik w naszym Powiniecie ponosi większy ciężar odpowiedzialności dając kontrasygnatę, bowiem daje gwarancję, że są środki finansowe na dany cel – będący przedmiotem porozumienia. W naszym przypadku Skarbnik daje jedynie kontrasygnatę i nie reprezentuje firmy na zewnątrz.

Starosta – a co się zmieniło od ubiegłego roku, że ten zapis został wykreślony i jest zbędny?

Dariusz Wąsowski – po prostu obecnie sprawę potraktowałem analogicznie do naszego Powiatu, natomiast jeżeli będzie podwójnie podpisywane przez księgową ZDP – jako kontrasygnatę i w drugim etapie jako akceptację treści umowy lub porozumienia to nie widzę sprzeczności.

Janusz Świderski – ja także nie widzę sprzeczności, chcę, aby ktoś oprócz mnie przeczytał i sprawdził tę umowę.

Dariusz Wąsowski – i tak księgowa musiałaby przeczytać takie umowy. Starałem się aby było tak jak u nas, gdzie Skarbnik nie ma prawa podpisywać porozumień, a jedynie daje kontrasygnatę.

Starosta – skoro nie ma przeciwwskazań to proponuję dodanie w paragrafie 13 punktu nr 8 w brzmieniu „zawieranie umów i porozumień z Dyrektorem”.

W zarządzonym głosowaniu powyższa propozycja został przyjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W kolejnym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 21/70/2011 z dnia 30 września 2011 roku stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).

Ad.11 3.) Irena Przybylak poinformowała, że zauważyła, iż nocne oświetlenie Muzeum Przyrody w Drozdowie obejmuje cały teren Muzeum – wraz z Parkiem, co niepotrzebnie wpływa na znacznie większe zużycie energii elektrycznej, która w ostatnim okresie zdrożała. Mając na uwadze powyższe zaproponowała rozważenie tego czy stosowane rozwiązanie w zakresie nocnego oświetlenia jest konieczne, i czy nie wystarczyłoby jedynie częściowe oświetlenie placówki, co przyniosłoby istotne oszczędności zużycia energii.

Starosta – uznał, że powyższe uwagi są słuszne i w najbliższym czasie postara się wyjaśnić przedstawioną kwestię.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.


W sprawach różnych nie poruszono innych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 21-sze posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: środa, 5 paź 2011 14:34
Data opublikowania: środa, 5 paź 2011 14:35
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2485 razy