BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przetarg na przeprowadzenie 2 kursów zawodowych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zorganizowanie i przeprowadzenie 2 kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach realizacji projektu „Razem ku samodzielności - Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wybrane zostały najkorzystniejsze oferty.
Liczba otrzymanych ofert – 3.


Część 1. Przeprowadzenie kursu „Kucharz małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej” dla 19 uczestników projektu pt. Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „TECHNO – CAD”
Beata Ruszczyk
18-520 Stawiski u. Projektowana 17

Cena oferty: 37050 netto, 37050zł brutto (słownie złotych: trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).
Koszt brutto na 1 uczestnika: 1950 zł.

Uzasadnienie – oferta uzyskała 100 punktów co jest najwyższą ocenę punktową wg kryterium cena podanego w SIWZ.

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Koszt brutto na 1 uczestnika
1 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
18-400 Łomża, ul. Polowa 45 43700 43700 2300
2 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
00-867 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 27 45980 45890 2420
3 Ośrodek Kształcenia Zawodowego „TECHNO – CAD”
Beata Ruszczyk
18-520 Stawiski u. Projektowana 17 37050 37050 1950Część 2. Przeprowadzenie kursu „Asystent rodziny” dla 1 uczestnika projektu pt. Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ -współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013.

Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:
BRAK OFERT

Lp. Wykonawca Wartość przedmiotu zamówienia netto Wartość przedmiotu zamówienia brutto Koszt brutto za 1 uczestnika
1
Nie wpłynęła żadna ofertaUzasadnienie wyboru ofert w poszczególnych częściach.
W każdej z w/w części są to ważne oferty. Łączna wartość wybranych ofert w poszczególnych częściach nie przewyższa kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna dokonanego wyboru.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach zamówienia dokonano zgodnie z kryterium oceny ofert na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy PZP.
2. W przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono wykonawców i nie odrzucono złożonych ofert w poszczególnych częściach zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE PO UPŁYWIE KTOREGO MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA UMOWA
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działając na podstawie art. 92 ust. 1. pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że zawrze umowy w sprawie zamówienia publicznego z wybranymi wykonawcami w poszczególnych częściach zamówienia w terminie po 8 października 2011 roku. Informacja o terminie zawarcia umowy zostanie przekazana każdemu wybranemu wykonawcy.

Proszę o potwierdzenie otrzymania faksu.


Do wiadomości:

1. Wszyscy wykonawcy:
• Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT
18-400 Łomża, ul. Polowa 4
• Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
00-867 Warszawa, Al. Jana Pawła II 27
• Ośrodek Kształcenia Zawodowego „TECHNO – CAD”
Beata Ruszczyk
18-520 Stawiski u. Projektowana 17

2. Strona internetowa zamawiającego: www.pcpr.powiatlomzynski.pl.

3. Tablica ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.


Łomża, dnia 04.10.2011
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: środa, 5 paź 2011 09:58
Data opublikowania: środa, 5 paź 2011 10:06
Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2012 09:57
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2016 razy