BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół nr 18/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiegow dniu 13 września 2011 roku.

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27. Otwarcie obrad nastąpiło o godzinie 8.00, natomiast zakończenie o godzinie 9.10.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie Zarządu:
1. Lech Marek Szabłowski - Starosta.
2. Krzysztof Ryszard Kozicki - Wicestarosta.
3. Elżbieta Parzych - członek Zarządu.
4. Irena Zofia Przybylak - członek Zarządu.
5. Adam Krzysztof Sowa - członek Zarządu.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście – lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.1 Starosta – Lech Marek Szabłowski na wstępie przywitał wszystkich zgromadzonych, po czym kontynuując obrady poinformował, że proponuje wprowadzić do pierwotnego porządku obrad cztery poniższe zmiany:
 wycofanie punktu dotyczącego zmiany regulaminu organizacyjnego ZDP i podjęcie uchwały w tej sprawie. Wynika to z tego, że projekt nowego regulaminu organizacyjnego ZDP nie został jeszcze dopracowany;
 wprowadzenie punktu obejmującego rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy;
 wprowadzenie punktu obejmującego rozpatrzenie projektu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy powiatowi łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo;
 wycofanie punktu dotyczącego rozpatrzenia wniosku Caritas Diecezji Łomżyńskiej w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej dla kobiet w Łomży ul. Rybaki 1. Wynika to z faktu, że Caritas Diecezji Łomżyńskiej wycofał ten wniosek (pismo Caritas Diecezji Łomżyńskiej informujące o wycofanie ww. wniosku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

Zebrani nie wnieśli pytań bądź uwag odnoszących się do zaproponowanych zmian.

Wobec powyższego Starosta poinformował, że proponowany porządek posiedzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokółu z 17-ego posiedzenia Zarządu.
3. Rozpatrzenie projektu porozumienia w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo.
4. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Miastkowo w sprawie zmiany kategorii dróg i podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Chojny-Naruszczki, Sulki, Leopoldowo, Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Miastkowo, Kraska, Tarnowo i Podosie w gminie Miastkowo.
5. Rozpatrzenie wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy.
6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa.
8. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania.
9. Podjęcie 2 uchwał w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
10. Zapoznanie z porządkiem obrad XIII-ej Sesji Rady Powiatu.
11. Sprawy różne.

Ad.2 Starosta zapytał zgromadzonych czy mają zastrzeżenia do protokołu z 17-go posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.

W związku z brakiem pytań lub uwag zostało zarządzone głosowanie, w wyniku którego protokół z 17-go posiedzenia Zarządu Powiatu został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Ad.3 Starosta przywitał przybyłych na posiedzenie gości, po czym poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo dotyczy przeznaczenia środków, które zostały zaoszczędzone w ramach realizacji innej inwestycji, na modernizację drogi powiatowej Miastkowo – Czartoria. Odcinek ten ma długość 1,8 km.

Starosta – jaki był koszt realizacji poprzedniego zadania na terenie gminy Miastkowo i jakie są oszczędności z tego tytułu?

Janusz Świderski – koszt kosztorysowy realizacji poprzedniego zadania – modernizacji odcinka Zaruzie – Borowe, z odwodnieniem, to łącznie 1,4 mln zł. Po przetargu wynikły oszczędności w wysokości 458.000 zł, natomiast z puli tej Gmina ma przeznaczyć w ramach aktualnego porozumienia 200.000 zł na odcinek Miastkowo – Czartoria.

Zebrani nie wnieśli innych uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu projekt porozumienia w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Łomżyńskiemu przez Gminę Miastkowo został przyjęty 5 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu).

Ad.4 Starosta ponownie poprosił o zabranie głosu Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

Janusz Świderski – wniosek Wójta Gminy Miastkowo dotyczy zmiany kategorii dróg. Wobec tego wskazane jest wydanie opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Chojny-Naruszczki, Sulki, Leopoldowo, Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Miastkowo, Kraska, Tarnowo i Podosie – w gminie Miastkowo. Przedmiotowa spraw jest formalną procedurą, natomiast ZDP w załączonej opinii nie wniósł żadnych uwag w kwestii zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych – we wskazanych obrębach.
Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań. W zarządzonym głosowaniu uchwała w sprawie wydania opinii w przedmiocie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w obrębie: Chojny-Naruszczki, Sulki, Leopoldowo, Łuby Kiertany, Łuby Kurki, Miastkowo, Kraska, Tarnowo i Podosie w gminie Miastkowo została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/59/2011 z dnia 13 września 2011 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).

Ad.5 Edward Jarota – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży zapoznał zebranych z wniosku Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy (kopia wniosku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Starosta – czy w przedmiotowej sprawie konieczna będzie uchwała intencyjna o zabezpieczenie środków w naszym budżecie?

Edward Jarota – na powyższe pytanie odpowiedział twierdząco.

Irena Przybylak – ile osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze, a ile na parterze?

Edward Jarota – nie znam dokładnej liczby tych osób, ale większość znajduje się na piętrze, ponieważ na parterze mieszczą się pomieszczenia wspólnego użytku tj. kaplica, refektarz, sala terapii zajęciowej, zakrystia i inne.

Adam Sowa – uważam, że powinniśmy pojechać do Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie, ponieważ mamy zamiar przeznaczyć środki na inwestycje w tej placówce, jednak nie wiemy do końca jak przedstawia się rozmieszczenie i zagospodarowanie pomieszczeń w tym budynku.

Z kolei członkowie Zarządu postanowili dokonać wizji bezpośredniej Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie w dniu 20 września br., po czym zastaną podjęte konkretne decyzje w sprawie zabezpieczenia w budżecie Powiatu Łomżyńskiego kwoty 75.000 zł na 2012 rok na zamontowanie windy .

Ad.6 Renata Wierzba – gł. spec. ds. zdrowia – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” wynika z nowelizacji przepisów w tym zakresie. Konkretnie zostało wydane Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2010r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. nr 24 poz. 128 z 2011r.) przez zespół powołany Uchwałą Zarządu Powiatu Łomżyńskiego nr 10/31/2011 z dnia 13 maja 2011r. Program obejmuje elementy, których realizacja jest realnie możliwa i wynika przede wszystkim z możliwości finansowych, organizacyjnych, potrzeb społecznych oraz zadań przypisanych powiatowi/na poziomie powiatu. Nakłada on na samorządy obowiązek uchwalenia analogicznych programów na swoim szczeblu oraz wskazuje wytyczne jaki kształt powinien mieć takowy program. Wylicza przede wszystkim cele jakie powinny być w poszczególnych programach. Nasz Program zawiera cele, które zostały uznane – przez specjalnie powołany do tego zadania Zespół – za realne do wykonania. Gminy niestety nie są zainteresowane współpracą z nami w tym zakresie. Wg naszych założeń ujętych w Programie ochrona zdrowia psychicznego będzie polegać w szczególności na:
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym – propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom zdrowia i życia w całej populacji oraz w grupach o szczególnym ryzyku powstawania problemów i zaburzeń psychicznych;
2) zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym i respektujących godność osobistą i prawa obywatelskie;
3) kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych tj. przyjaznych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, przeciwdziałających napiętnowaniu, nierówności w traktowaniu i wykluczeniu społecznemu czyli szeroko pojętej dyskryminacji.
Warto zauważyć, że potrzeby społeczne w zakresie zdrowia psychicznego są w Polsce od 15 lat zdecydowanie narastające. Około 1,5 mln obywateli regularnie zgłasza się do placówek lecznictwa psychiatrycznego. Natomiast około 40% obywateli odczuwa w ciągu życia potrzebę psychiatrycznej i psychologicznej pomocy. O 73% wzrósł wskaźnik osób zgłaszających się z zaburzeniami psychicznymi do opieki ambulatoryjnej (dane z lat 1997-2006). O 41% wzrósł wskaźnik wymagających opieki całodobowej. Do poradni i szpitali najczęściej trafiają osoby z depresją, zaburzeniami lękowymi i schizofrenią. Do szpitali najczęściej trafiają osoby z zaburzeniami alkoholowymi i depresją. Tygodniowo do statystycznej poradni zgłasza się około 100 pacjentów. Miesięcznie do statystycznej Poradni Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży zgłasza się ok. 100 pacjentów. Mają kłopoty i zaburzenia związane m.in. z agresywnym zachowaniem, odżywianiem oraz tłumieniem negatywnych emocji. Zazwyczaj nie wymagają oni leczenia szpitalnego. Równocześnie z badań wynika, że 10% z 9 mln dzieci i młodzieży do 18 lat wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej.

Starosta – czy któraś z gmin powołała zespół do opracowania gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego?

Renata Wierzba – prawdopodobnie tylko Gmina Śniadowo powołała taki zespół. Jednak ustawodawca nie przewidział żadnych konsekwencji dla samorządów, które nie opracują swojego programu.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015” został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad.7 Stanisław Kozikowski – Naczelnik Wydziału „GN” – nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, położona w obrębie Marianowo, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 24/2 o pow. 0,1855ha oraz nr 23/2 o pow. 0,3594ha, była własnością Powiatu Łomżyńskiego i aktem notarialnym z dnia 07.12.2007r. została przekazana w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa „w celu prowadzenia Zespołu Szkół w Marianowie oraz wykonywania dotychczasowych zadań wynikających z tytułu zarządzania tymi nieruchomościami”. Darowizna została uczyniona za zgodą Rady Powiatu wyrażonej w uchwale Nr XI/57/07 z dnia 17 października 2007 roku, w związku z przekazaniem Zespołu Szkół w Marianowie do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustanowiony został trwały zarząd dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Im. Chor. J. Szymańskiego w Marianowie (jednostce organizacyjnej Skarbu Państwa). Pismem z dnia 13 stycznia 2010r Dyrektor „Zespołu Szkół” za zgodą Ministra Rolnictwa złożył wniosek o wygaśnięcie prawa trwałego zarządu między innymi do w/w działek. W uzasadnieniu wskazał, że nieruchomość jest zabudowana budynkami mieszkalnymi, w których lokale mogą być przeznaczone do sprzedaży dla ich najemców. Szkoła nie ma możliwości pozyskiwania środków na inwestycje związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych budynków, które nie są związane ze statutową działalnością szkoły. Starosta Łomżyński działający jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej ma obowiązek wydać decyzję o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu po uzyskaniu innej możliwości zagospodarowania nieruchomości. Jednym ze sposobów wykorzystania nieruchomości może być sprzedaż zajmowanych lokali ich najemcom. Postanowił więc przeznaczyć w/w nieruchomości do sprzedaży jako wyodrębnione lokale mieszkalne. Na sprzedaż lokali wyraził zgodę Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 123/2011 z dnia 18 sierpnia 2011r i określił warunki udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych w zarządzeniu nr 126/2011 z dnia 26 sierpnia 2011r. Po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla „Zespołu Szkół” i sprzedaży lokali ich najemcom zmieni się cel wykorzystania nieruchomości określony w w/w umowie darowizny. W takim przypadku zgodnie z art. 13 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami darowizna podlega odwołaniu. Odstąpienie od odwołania darowizny może nastąpić tylko za zgodą Rady Powiatu. Odwołanie darowizny i przejęcie do utrzymania i zarządzania nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi z lokalami zamieszkałymi przez najemców nie leży w interesie Powiatu. Dochody możliwe do pozyskania z tytułu wynajmu lokali pokryją tylko ponoszone wydatki na bieżące utrzymanie budynków. A budynki są już wieloletnie i wymagają remontów. Z takich powodów dotychczasowy zarządca (szkoła) chce pozbyć się tych nieruchomości i przekazać do zasobu Skarbu Państwa. Aktualnie szkoła pobiera czynsz w wysokości 0,70zł/m² lokalu plus poniesione koszty za dostawę wody ciepła odbiór ścieków i wywóz nieczystości. Z przeprowadzonego rozpoznania na wolnym rynku, wynika, że licencjonowany zarządca nieruchomości świadczy usługi zarządu nieruchomością za kwotę około 0,70zł/m². Natomiast przejęcie nieruchomości z zamiarem jej sprzedaży również nie gwarantuje znacząco większego dochodu dla Powiatu niż można go uzyskać ze sprzedaży jako nieruchomości Skarbu Państwa. Wynika to z następującej kalkulacji: obecna wartość rynkowa według operatów szacunkowych wynosi 2.325.675 zł; możliwa do uzyskania kwota ze sprzedaży za 5% jej wartości 116.284 zł, (z bonifikatą według zasad określonych przez Wojewodę około 650.000 zł); należna kwota dla Powiatu z tytułu sprzedaży nieruchomości S.P. (25%); 29.071 zł.
Przewidywane koszty związane z odwołaniem darowizny – w przypadku nie podjęcia uchwały: koszt aktu notarialnego; około 10.000 zł; koszt sporządzenia operatu szacunkowego; około 20.000 zł, koszty zarządu w okresie 1 roku; 1630m² x 1zł x 12mies. = 19.560 zł; koszty ewentualnych remontów, dostosowania infrastruktury do nowych stosunków własnościowych, utrzymanie pustostanów i zaległości w opłatach czynszu, które mogą wystąpić ; około 40.000 zł
Strata / zysk; 116.284zł – (29.071zł +10.000zł + 20.000zł + 19.560zł + 40.000) = - 2347 zł. Ponadto najemcy tych lokali oczekują już około 4 lat na możliwość nabycia zajmowanych lokali. Przejęcie ich do zasobu nieruchomości Powiatu oddali taką możliwość o kolejny rok niezbędny do podjęcia wymaganych prawem decyzji (uchwał), przygotowania dokumentacji, określenie zasad i przeprowadzenia procedury ewentualnej sprzedaży.

Starosta – czy można wykorzystać obecny operat do sprzedaży tych nieruchomości?

Stanisław Kozikowski – operat ten był już aktualizowany, a jego ważność kończy się w listopadzie br. W związku z tym nie zdążymy go wykorzystać.

Adam Sowa – ile jest tych mieszkań?

Stanisław Kozikowski – 31.
Adam Sowa – dla nas najlepiej będzie jak obecni najemcy sami wykupią te mieszkania, z tym, że trzeba doprowadzić do tego, aby wychowankowie domów dziecka także mogli nabyć te mieszkania za 5 % ich wartości.

Irena Przybylak – jak przedstawia się zainteresowanie wykupem tych mieszkań przez obecnych najemców?

Stanisław Kozikowski – zainteresowanie wyrażają przede wszystkim osoby, które mogą wykupić za 5 % wartości lokali, czyli z 95 % bonifikatą.

Wicestarosta – dla nas najgorszym co może być to zająć się zarządzaniem tą nieruchomością. Instalacje w tych budynkach są już wyeksploatowane i na zarządcy będzie spoczywać ewentualna naprawa lub modernizacja.
Jakie są szanse na zmianę warunków zbycia tych lokali, które określił Wojewoda?

Stanisław Kozikowski – podejmiemy działania w tym celu, jednak negocjacje w ostatnim czasie trwały około 2 lat, więc przy kolejnej próbie określenia bardziej korzystnych warunków przez Wojewodę należy spodziewać się kolejnych dwóch lat.
Dodam, że Dyrektor ZS Rolniczych w Marianowie od dawna chce się pozbyć zadań związanych z zarządzaniem tymi lokalami.
Przypomnę, że w przypadku sprzedaży trzeba będzie od początku wykonać operat – w przypadku sprzedaży tych nieruchomości. Koszt operatu to około 10.000 zł, a aktu notarialnego dodatkowe 10.000 zł.
Natomiast koszty zarządzania przyjmując wartość 1zł/1m2, jak wcześniej wspomniałem w skali roku zwiększą się o blisko 20.000 zł. W mojej ocenie musielibyśmy przez rok zarządzać nieruchomością do momentu sprzedaży. Łącznie koszty te wyniosłyby około 40.000 zł. Natomiast wartość osiągniętego zysku dla naszego Powiatu to 25 % od kwoty sprzedaży, czyli w takim przypadku Powiat poniósłby stratę.

Zebrani nie wnieśli dalszych uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad.8 Wiesław Jemielity – Sekretarz Powiatu – projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” stanowi kolejną próbę realizacji wspomnianego projektu. Już od 3 lat Zarząd Województwa stara się doprowadzić do wprowadzenia elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, jednak w poprzedzającym okresie nie udało się wprowadzić uwag i propozycji zgłoszonych przez samorządy. W związku z tym została wyłoniona nowa firma, która ma zająć się wdrożeniem projektu. Aby było możliwe złożenie wniosku o dofinansowanie potrzebny jest montaż finansowy, który przewiduje udział własnych wszystkich samorządów. Wszystkie jednostki samorządowe z terenu naszego województwa wyraziły zgodę na udział w tym przedsięwzięciu. Dla każdego samorządu zostały opracowane założenia, wg których koszt projektu dla Powiatu Łomżyńskiego wynosi 975.226,50 zł, z czego udział własny powiatu to 146.283,98 zł, co stanowi 15 % wartości projektu. Przy tym zasadnicza część zadania będzie realizowana i finansowana w 2013 roku. W ramach tego programu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i oprogramowanie, jednak największe koszty będzie generował tzw. system informacji przestrzennej GIS – w naszym przypadku ponad 104 tys. zł.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego zagadnienia.

W zarządzonym głosowaniu projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania został przyjęty 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (powyższy dokument stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad.9 1.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. przewiduje wprowadzenie po stronie dochodów i wydatków kwoty 28.961 zł celem pokrycia kosztów dodatkowych robót, które wyniknęły w trakcie realizacji zadnia dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Przytuły – Borawskie – Mieczki Czarne. Środki te zostały przeznaczone z budżetu Gminy Przytuły.
Ponadto projekt zakłada przeniesienie środków w wysokości 2.000 zł, zaplanowanych na rzecz dofinansowania zawodów powiatowych osp, na inny paragraf – umożliwiający zakup nagród dla strażaków biorących udział w tych zawodach.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/60/2011 z dnia 13 września 2011 roku stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad.9 2.) Barbara Gorzęba Skarbnik Powiatu – projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. przewiduje zmniejszenie rezerwy budżetowej celowej – drogowej o kwotę 30.000 zł – na opracowanie projektu przebudowy przepustu w ciągu drogi powiatowej przebiegającej przez miejscowość Koty (20.000 zł) oraz na pokrycie kosztów opracowania projektu odwodnienia drogi powiatowej w miejscowości Czarnocin (10.000 zł).

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

W zarządzonym głosowaniu uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 r. została podjęta 5 głosami „za”, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było (uchwała Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 18/61/2011 z dnia 13 września 2011 roku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu).

Ad.10 Starosta poinformował, że projekt porządku obrad 13-tej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego przewiduje analizę następujących zagadnień:
1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Powiatu.
4. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I-sze półrocze 2011 roku.
7. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
8. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Muzeum Przyrody w Drozdowie złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
9. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży złożone zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu łomżyńskiego na 2011 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny dotyczącej mienia Powiatu Łomżyńskiego przekazanego na rzecz skarbu państwa.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie realizacji w latach 2012 – 2013 zadania pn. „Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” i upoważnienia Zarządu Powiatu do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych w zakresie realizacji tego zadania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
17. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży za I półrocze 2011 roku.
18. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury – Muzeum Przyrody w Drozdowie.
19. Sprawozdanie z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.

Zebrani nie wnieśli uwag lub pytań odnoszących się do powyższego tematu.

Ad.11 W sprawach różnych nie poruszono żadnych zagadnień.

Następnie Starosta, z uwagi na wyczerpanie tematów zamieszczonych w porządku dziennym, zakończył 18-te posiedzenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego.
Data powstania: wtorek, 20 wrz 2011 08:31
Data opublikowania: wtorek, 20 wrz 2011 08:32
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2356 razy