BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki przeznaczonej do użytkowania rolniczego

Starosta Łomżyński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę działki przeznaczonej do użytkowania rolniczego
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.), §3, §6 i §16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Starosta Łomżyński ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w m. Jedwabne, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów miasta Jedwabne jako działka nr 688/2 o pow. 0,7087 ha.

2. Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa i posiada w Sądzie Rejonowym w Łomży w Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzoną księgę wieczystą KW LM1L/00050472/4.

3. Działka znajduje się na obszarze dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003r. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Jedwabne działka oznaczona jako obszary występowania gleb obecnie nie są i nie były objęte decyzją o warunkach zabudowy. Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów nieruchomość znajduje się na terenach oznaczonych symbolem „Rola” klasy IVb-0,2094 ha, V–0,4391 ha, VI–0,0602 ha (sklasyfikowane użytki rolne).

4. Nieruchomość zostanie wydzierżawiona z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, (bez prawa zabudowy) na okres 4 lat od dnia podpisania umowy.

5. Czynsz za dzierżawę, który zostanie ustalony w wyniku przetargu będzie płatny z góry w roku 2011 w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy, a w latach następnych po upływie roku od terminu wpłaty za 2011r.

6. Dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu będzie zobowiązany do uiszczenia kwoty czynszu dzierżawnego, łącznie z podatkiem VAT według stawki 23%.

7. Dzierżawca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczania podatków i innych płatności związanych z własnością przedmiotu dzierżawy.

9. Cena wywoławcza za dzierżawę powyższego gruntu w stosunku rocznym wynosi
48,00 złotych ( słownie: czterdzieści osiem zł) +VAT, wg stawki 23% .

10. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

11. Nieruchomość nie jest przedmiotem innych zobowiązań.

12.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
Złożenie w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 220 (I piętro) do dnia 9 września 2011r. w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, która powinna zawierać:
- imię , nazwisko i adres oferenta,
- datę sporządzenia oferty,
-oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
-oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

13. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium w kwocie 12,00 zł (słownie dwanaście złotych), które należy wpłacić do dnia 6 września 2011r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego w Łomży nr:
65 8762 0009 0003 2551 2000 0050.

14. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, Wydział Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pok. nr 220 (I piętro) tel. 2156927.

15. Część jawna przetargu, w tym otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w pokoju 220 (I piętro) o godz. 10 °° w dniu 9 września 2011r.

16. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik złoży ofertę.

17. W przypadku wygrania przetargu wadium wpłacone przez uczestnika wlicza się w poczet kwoty czynszu dzierżawnego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu lub zwrotowi –uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

18. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek ze złożonych ofert.
Data powstania: czwartek, 18 sie 2011 10:40
Data opublikowania: czwartek, 18 sie 2011 10:42
Data przejścia do archiwum: środa, 20 cze 2012 09:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2034 razy