BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie-Sosnowiec w lokalizacji 0+000 - 1+470 na odc. o dł. 1,47 km.

Numer ogłoszenia: 243416 - 2011; data zamieszczenia: 12.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży , ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2184189.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo-Zaruzie-Sosnowiec w lokalizacji 0+000 - 1+470 na odc. o dł. 1,47 km..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zakresu rzeczowego robót budowlano-drogowych, polegających na przebudowie drogi powiatowej nr 1957B Miastkowo - Zaruzie - Sosnowiec.
Zakres przebudowy drogi obejmuje roboty drogowe w lokalizacji 0+000-1+470 na odc. o dł 1,470km:
- roboty przygotowawcze (tj; roboty pomiarowe, ścinanie drzew, karczowanie pni, wywożenie dłużyc),
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- odwodnienie,
- podbudowa pod nawierzchnię tj; podbudowy z kruszyw łamanych. Warstwa grubości 20 cm - 7 691,06 m2,
- nawierzchnie tj; nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - 7544,06 m2,
- nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm- 7397,06 m2,
- wykonanie poboczy,
- zjazdy gospodarcze,
W wartość ofertową kosztorysu należy również uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Przedmiar robót oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (stanowiące załączniki do SIWZ), które dostępne są również w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wariantowych.
3. Wymagania jakościowe i materiałowe:
1). Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w przedmiarach.
2. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości).
3). Użyte w dokumentacji projektowej materiały (o nazwach handlowych tam zawartych) nie są obowiązujące.
4). Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych w przedmiarach robót, pod warunkiem, że ich parametry będą odpowiadały parametrom techniczno -użytkowym tych materiałów i urządzeń.
4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (kod CPV): 45.23.31.40-2 Roboty drogowe 45.23.32.20-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert i jest warunkiem udziału w przetargu. 1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) lub gwarancjach bankowych, zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela/gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy.
3)gwarancjach ubezpieczeniowych zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez gwaranta kwoty wadium na żądanie zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 5 ustawy. 2.W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Hexa Bank Spółdzielczy w Piątnicy nr 84 8762 0009 0003 2753 2000 0030 przed upływem terminu składania ofert. z dopiskiem wadium i tytułem postępowania. 3.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4.W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz, należy je złożyć w pokoju nr 11 - (oryginał) przed upływem terminu składania ofert, a kopię należy zamieścić w ofercie.
5.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, jeżeli:
1)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a
1a) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
2)Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert;
3)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego
4)Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a)Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
2)wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( w przypadku gdy jest wymagane);
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o posiadaniu uprawnień jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w zakresie dróg).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się wykonaniem siłami własnymi w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania wraz z referencjami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz osób i podmiotów którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo wpkt III.5)
1Formularz ofertowy- wg wzoru: załącznik nr 1 do SIWZ 2Kosztorys ofertowy stanowiący cenę oferty sporządzony metodą uproszczoną na podstawie dokumentacji projektowej, w tym również o przedmiar robót oraz:
a) wskaźniki kalkulacyjne to jest: stawka roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk,
b) zestawienie materiałów (nie mogą być inne niż podane w kosztorysie ofertowym - z zastrzeżeniem punktu VI ust. 3.2) części pierwszej niniejszej SIWZ) wraz z ich cenami.
c) zestawienie sprzętu (zgodnie z wymaganiami SSTWiOR) wraz z cenami za m-g. 3Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.
4.Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy- Prawo zamówień publicznych
5.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1)Pełnomocnictwo (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).
2)W przypadku składania oferty wspólnej oprócz pełnomocnictwa dokumenty określone w pkt. IX ust. 1 pkt. 1,2,3,4,5,6 SIWZ muszą być złożone dla każdego z nich przy czym pozostałe tj; ust. 1pkt.1,2,5,6,7,8 wspólnie. Zamawiający żądać będzie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6.Dokumenty w przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów:
1)Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
2)Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, a podmioty z których zasobów korzysta wykonawca będą brały udział w realizacji zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy znajdują się w pkt. XXI ust. 7 SWIZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatlomzynski.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łomży, ul. Poligonowa 30, 18-400 Łomża, p. nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 sie 2011 13:35
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2011 14:32
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 wrz 2011 07:43
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 2202 razy